Prečítané: 1404x

hl papier primator

 

V Bardejove: 30. 09. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 24. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 07. októbra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
  1. Návrh zmeny plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2021 (rozprava)
  2. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2020 (rozprava)
  3. Návrh zmeny rozpočtu m. p. Bapos na rok 2021 (rozprava)
 5. Návrh na schválenie žiadostí o NFP: (rozprava)
  1. Cyklochodník na ul. Krátky rad v Bardejove“
  2. „Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) v Bardejove“
  3. „ Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“
  4.  „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúry vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské kúpele“
 6. Návrh VZN Mesta Bardejov o určení názvu ulice „Pod Vinbargom“ (rozprava)
 7. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021(rozprava)
 8. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2020(rozprava)
 9. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020(rozprava)
 10. Záver 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta