Prečítané: 8727x
 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  13. 5.  2013  

 

 

P O Z V Á N K A

na XVII. m i m o r i a d n e   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,

ktoré sa uskutoční

dňa 17.  mája 2013 (piatok )  o  8,30 hod.

vo Veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

 

PROGRAM:

 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
4. Schválenie a financovanie projektov mesta – návrh (rozprava)  
5. Nakladanie s majetkom mesta  - návrh (rozprava) ikona pdf 
6. Schválenie procesu verejného obstarávania na zákazku „Stocklova ul. Bardejov, 2, estapa“ – návrh (rozprava)  
7. Záver  

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk