Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  24. 4.  2014 

 

 

P O Z V Á N K A

na XXV.   m i m o r i a d n e   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 29. apríla 2014 ( u t o r o k )  o 8,00 hod.
vo veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  a) Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
  b) Návrh na pokračovanie zmluvných vzťahov so spol. Ekobard, a. s. Bardejov
 5. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 (rozprava)
 6. Návrh na zrušenie VZN Mesta Bardejov č. 32/1998 (rozprava)
 7. Záver

 

                           

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám