Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 

 erb bj cb mat

Primátor Mesta  Bardejov

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  12. 03. 2015 

 

 

na III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční
dňa 26. marca 2015 ( štvrtok )  o  9,00 hod.
v zasadačke MsZ  v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrôl hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 (rozprava)
 7. Návrh záverečného účtu mesta a finančné usporiadanie za rok 2014 (rozprava) 
  a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2014 (rozprava)
 8. Návrh na schválenie odmeny za rok 2014 pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov
 9. Výročná správa o hospodárení za rok 2014 
  a) m. p. Bapos,
  b) ZUŠ M. Vileca (rozprava)
 10. Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015(rozprava)
 11. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  a) návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
  b) návrh nakladania s cennými s cennými papiermi (rozprava)
 12. Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov (rozprava)
 13. Návrh VZN  Mesta  Bardejov  o  prevádzkovom  poriadku  na  pohrebiskách (rozprava)
 14. Návrh VZN Mesta Bardejov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Bardejov (rozprava)
 15. Návrh na zrušenie VZN Mesta Bardejov č. 78/2008 (rozprava)
 16. Návrh na transformáciu činnosti Centra voľného času,  Dlhý rad 12, Bardejov (rozprava)
  a) Prerokovanie petície občanov (rozprava)
  b) Návrh na vyradenie CVČ, Dlhý rad 12,  Bardejov zo siete školských zariadení
  c) Návrh na zaradenie CVČ pri ZŠ Komenského 23 a CVČ pri ZŠ Vinbarg do siete školských zariadení (rozprava)
 17. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 18. Návrh na vydanie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov „Čergov“, Wolkerova 11, Bardejov (rozprava)
  a) Návrh na zrušenie Zariadenia pre seniorov „TOPĽA“ jeho zlúčením s Centrom sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov (rozprava)
 19. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov
  a) zadanie pre spracovanie štúdie 21/2015 (rozprava)
  b) návrh zmeny ÚPN M Bardejov zmena záväznej časti – úplné znenie (rozprava)
 20. Správa o činnosti MsP za rok 2014 (rozprava)
 21. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2014 a o  dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 22. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2014 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2014 (rozprava)
 23. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2014 (rozprava)
 24. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na projekte
 25. Interpelácie
 26. Záver

 

                         

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám