Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  30. 05.  2016

 

 

P R O G R A M

na XXI. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
9. 06. 2016 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta
 4. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2015
 5. Návrh zmeny rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.
 6. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu
 8. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov
 9. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov
 10. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016
 11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016
 12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016
 13. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2015
 14. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2015
 15. Rôzne
 16. Záver

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám