Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  16. 04.  2018

 

 

P R O G R A M

na XLV. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
26. 04. 2018 (štvrtok) o 8,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta
 4. Vyhodnotenie zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2017/2018
 5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017
 6. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie
  1. telocvičňa ZŠ Pod Papierňou a telocvičňa  ZŠ Wolkerova
  2. podpora elektromobility v meste Bardejov
  3. rekonštrukcia futbalového štadióna BNV – dotácia SFZ
 7. Memorandum o partnerstve a spolupráci s mládežou
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

XL.

a)      rekonštrukcia futbalového štadióna BNV – dotácia SFZ

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám