Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Poland Slovakia SK 01FUND CMYK

Poland Slovakia SK 01FUND CMYK

Informácie o projekte

Názov projektu:
„Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu“

Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Partneri v projekte:
-  Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie (www.zgkp.muszyna.pl)
-  Miasto i Gmina Szczawnica (www.szczawnica.pl)
-  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa (www.lrz.sk)
-  Mesto Bardejov (www.bardejov.sk)
-  Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV ((www.szczawnica.pl)

Opis projektu:
Realizácia spoločných aktivít, ktorých cieľom je zvýšenie identifikovateľnosti značky kúpeľov poľsko-slovenského pohraničia a výstavba spoločného cezhraničného kúpeľného produktu pre zlepšenie konkurencieschopnosti kúpeľov v doline rieky Poprad.  Spojenie kúpeľných obcí a miest poľsko-slovenského pohraničia cyklistickým okruhom s dĺžkou 230,91 km s unikátnymi možnosťami v oblasti cestovného ruchu, liečebno - rehabilitačných služieb, ktoré využívajú prírodné a krajinné hodnoty, multikultúrne dedičstvo a duchovnosť a tradície obyvateľov dotknutého územia. Cyklotrasa bude prebiehať čiastočne po existujúcich trasách (vrátane trasy EuroVelo), čiastočne po trasách určených na vytýčenie a výstavbu, cez najvzácnejšie prírodné a krajinné územia (národné parky a rezervácie), okolo najvýznamnejších pamiatok drevenej architektúry a prameňov minerálnych vôd.
Aktivity:
-    vypracovanie ekonomických a finančných analýz projektu,
-    architektonická súťaž na spracovanie prvkov drobnej architektúry,
-    výstavba cyklistického okruhu v dĺžke 230,91 km,
-    nákup prvkov drobnej architektúry, vytvorenie informačného systému (aj mobilnej aplikácie), požičovňa bicyklov

Hlavný cieľ projektu:
Hospodárske oživenie Doliny Popradu prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest a upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície Popradských kúpeľných miest vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky.

Špecifické ciele projektu:
-    Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu.
-    Lepšie využitie poľsko-slovenského kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia.
-    Tvorenie pridanej hodnoty prostredníctvom rozvíjania poľsko-slovenskej spolupráce.

Obdobie realizácie projektu: 02.01.2017 – 30.09.2020
Celková hodnota projektu:  5 027 025,80 €

Spolufinancované Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Popis projektu

Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Druh projektu: Vlajkový

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Vedúci partner:
-   Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie (www.zgkp.muszyna.pl)

Ostatní partneri:
-  Miasto i Gmina Szczawnica (www.szczawnica.pl)
-  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa (www.lrz.sk)
-  Mesto Bardejov (www.bardejov.sk)
-  Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV (www.visitbardejov.sk)

Obdobie realizácie projektu: 02.01.2017 – 30.09.2020
Hodnota projektu spolu:     5 027 025,80 €
Oprávnené výdavky:           5 027 025,80 €
Finančný príspevok EÚ:      4 272 971,89 €
Vlastný vklad:                        710 722,14 €
Spolufinancované Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Opis východiskovej situácie v projekte:
Oblasť realizácie projektu – široko chápaná Dolina Popradu predstavuje periférne územia oboch štátov. Charakterizujú sa obrovským hospodárskym kontrastom v porovnaní s hlavnými územiami oboch štátov. Rozdiel medzi HDP na 1 obyvateľa v centrálnych regiónoch a územím realizácie projektu sa pohybuje okolo pomeru 5 do 1. Priamym následkom disproporcie v rozvoji prihraničného územia vo vzťahu k centrálnym územiam je sociálnoekonomická polarizácia, vrátane „migrácie” cenných ľudských zdrojov do lepšie rozvinutých oblastí.

Hlavný cieľ projektu:
Hospodárske oživenie Doliny Popradu prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest,  upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície Popradských kúpeľných miest vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno - rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky. Prvým krokom, ktorý má začať vytvárať spoločnú kúpeľnú oblasť je výstavba cezhraničného cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta.

Špecifické ciele projektu:
-    Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu.
-    Lepšie využitie poľsko-slovenského kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia.
-    Tvorenie pridanej hodnoty prostredníctvom rozvíjania poľsko-slovenskej spolupráce.

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je prepojenie kúpeľných miest poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklookruhu (čiastočne budovaného, čiastočne vedeného po existujúcich úsekoch ciest s nízkou intenzitou dopravy). Je to prvá etapa tvorenia európskeho identifikovateľného priestoru s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými podmienkami postavenými na prírodných hodnotách, multikultúrnom dedičstve a duchovnosti a tradíciách obyvateľstva Doliny Popradu. Účelom aktivít je vytvorenie identifikovateľnej poľsko-slovenskej značky popradských kúpeľných miest. Cyklistický chodník – vedený čiastočne po existujúcich trasách (vrátane EuroVelo), čiastočne po trasách naplánovaných na vytýčenie a výstavbu, spojí kúpeľné miesta pohraničia (Krynicu – Muszynu – Piwnicznu – Szczawnicu - Vyšné Ružbachy - Starú Ľubovňu - Lubovnianske Kúpele - Bardejov - Bardejovské Kúpele). Trasa bude prechádzať cez najcennejšie územia z hľadiska prírody a krajiny (národné parky a rezervácie) a bude zahŕňať významné pamiatky drevenej architektúry, pijárne a pramene minerálnych vôd. Okruh sa v obci Hniezdne spojí s iným okruhom, ktorý sa tvorí v rámci projektu „Historická - kultúrna - prírodná trasa okolo Tatier” a významne zvýši dopad projektu a posilní pozitívny efekt spojený s rozvojom cezhraničného turistického produktu. Celá trasa bude označená jednotným spôsobom a vybavená rovnakými prvkami drobnej architektúry. Koncepcia značenia a opisu trasy je výsledkom PL-SK architektonickej súťaže, ktorá umožní spomedzi viacerých prác vybrať koncepciu najlepšie zachytávajúcu charakter projektu a špecifické prvky oblasti pohraničia. Doplnením plánovaného okruhu bude rad propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať trasu a mobilná aplikácia, ktorá umožní plánovať a využívať cyklotrasu, spoznávať prírodné, krajinné a architektonické atrakcie na trase a v jej okolí.

V rámci projektového zámeru vznikne cyklotrasa:
-  Bardejovské Kúpele - Bardejov - Zlaté - Sveržov - Kurov – (granica państwa) – Muszynka – Tylicz – Krynica (ul. Pułaskiego, Bulwary Dietla, Ebersa, Gurgacza, wzdłuż potoku Kryniczanka) - Powroźnik – Muszyna – Zapopradzie – Legnava – M. Lipník- Sulín - Mníšek nad Popradom - Łomnica – Piwniczna (časť Jarzębaki, časť Zabornia, ul. Śmigowskie, ul. Kościuszki [dodatočný okruh – samostatná vetva v smere Rytra - Sucha Struga, Wzgórze Zamkowe, Obidza] most Garbaty, Kazimierza Wielk., Daszyńskiego, Czercz, Wilcze Doły, časť Kosarzyska, Sucha Dolina) – Obidza - Rezerwat Biała Woda – Jaworki – Szlachtowa – Szczawnica (Cieśliska, ul. Jana Pawła, Lipowa, Słona Młaka, Sopotnicka, Samorody, Zawodzie – po existujúcom chodníku ku štátnej hranici) - Červený Kláštor - Veľký Lipník - Podolínec – Vyšné Ružbachy - Lacková - Kamienka – Hniezdne – Stará Ľubovňa – N. Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele – Plavnica – Údol – Plaveč – Orlov - Andrejovka – Čirč - Leluchów – Muszyna.
-  celková dĺžka trasy bude 230,91 km, pričom novo budovaných/rekonštruovaných úsekov je 29,63 km (22,7 km. asfalt, 6,93 km drvené kamenivo).
-  na trase bude vybudovaných 17 odpočinkových miest, 3 toalety, 5 lávok (4 nové, 1 zrekonštruovaná) a prvky drobnej architektúry.
-  vznikne 50 informačných tabúľ.

Cieľové skupiny projektu:
o    turisti navštevujúci región, pre ktorých bude používanie trasy doplnkovou atrakciou obohacujúcou ich pobyt;
o    kúpeľní hostia, pre ktorých bude trasa obohatením kúpeľnej ponuky a bude zlepšovať ich kondíciu a stav;
o    cyklisti (jednotlivci, organizované skupiny, rodiny), ktorí navštevujú región preto, aby prešli celým okruhom, navštívili región a využili jeho atrakcie;
o    cyklistické združenia, ktoré budú môcť na vytýčenej trase organizovať cyklistické podujatia;
o    obyvatelia, ktorým realizácia projektu umožní zvýšiť kvalitu života vytvorením atraktívnej rekreačnej ponuky, možnosti čerpať výhody zo zvýšeného cestovného ruchu, prehlbovať sociálne     PL-SK kontakty, čo pomôže odstraňovať bariéry medzi štátmi;
o    lokálni hotelieri a poskytovatelia gastro a rekreačných služieb, ktorí budú propagovať svoju ponuku využívajúc vybudovanú infraštruktúru a vďaka tomu aj prínos zo zvýšeného cestovného ruchu.

Cezhraničný dopad projektu:
Oblasť realizácie projektu priamo zahŕňa dva poľské okresy a jeden slovenský samosprávny kraj. Avšak jeho význam je oveľa širší, pretože vplýva na zníženie disproporcií v rozvoji prihraničného územia vo vzťahu k centrálnym územiam a sociálnoekonomický prínos prekračuje priamu oblasť, v ktorej sa projekt realizuje.

Sociálno-ekonomický prínos z realizácie projektu treba posudzovať na lokálnej aj regionálnej úrovni:
o  zníženie nezamestnanosti a zvýšenie blahobytu osôb zaangažovaných v projekte vo fáze jeho realizácie – stavebné práce budú najpravdepodobnejšie vykonávať lokálne firmy zamestnávajúce zamestnancov z pohraničnej oblasti;
o  tvorba nových pracovných miest v široko chápanom cestovnom ruchu po zrealizovaní investície – vďaka vytvoreniu nového, atraktívneho turistického produktu sa zlepší situácia v odvetví hotelov a gastronómie v obciach, cez ktoré prechádza trasa cyklookruhu. Okrem toho bude vzniknutá infraštruktúra generovať mnohé ďalšie služby, na základe čoho vznikne potreba tvorenia a rozvíjania malých, jednoosobových firiem v pohraničnej oblasti;
o  nárast atraktivity obcí, cez ktoré prechádza trasa a tým zvýšené príjmy do miestnych rozpočtov samospráv pochádzajúce z daní, ktoré platia subjekty obsluhujúce zvýšený cestovný ruch. Cieľom je aj rozvoj ďalších turisticko-rekreačných produktov popri trase bude poháňať rozvojové procesy prekračujúce územie realizácie projektu, a dotkne sa celej prihraničnej oblasti;
o  rozvoj nového, sieťového a štandardizovaného turisticko-rekreačného produktu v regióne Doliny Popradu a Dunajca pomôže v raste turistickej atraktívnosti celého prihraničného územia, a bude generovať mnoho udalostí, ktoré budú propagovať Malopoľsko a Prešovský kraj medzi obyvateľmi iných regiónov Európy, a pričiní sa o rozvoj celého pohraničia.

 

 

 Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2020-06-01, 09:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám