Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

1

Názov projektu / Nazwa projektu:
„Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v  cezhraničnom území“ / „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym“

Program / Program:
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Partneri projektu/Partnerzy projektu:     
Vedúci partner / Partner wiodący:
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
tel.:+421 54 4862122
www.bardejov.sk

Partner 1 / Partner 1:
Miasto Grybów
Rynek 12, 33-330 Grybów
Tel.: +48 18 445 01 40
www.grybow.pl

Partner 2 / Partner 2:
Náš Bardejov o.z.
Františkánov 2960, 085 01 Bardejov
Tel.:+421 903 749 577
www.nasbardejov.sk

Opis projektu / Opis projektu:
·    Predkladaný projekt vychádza z potreby rozvoja turistického potenciálu cezhraničného územia, konkrétne mesta Bardejov (kráľovské mesto zapísané na listinu UNESCO) a mesta Grybów (taktiež kráľovské mesto). Napriek veľkému potenciálu a komparatívnym výhodám oproti ostatným častiam programovej oblasti, neexistujú inovatívne ponuky cestovného ruchu.
Obe mestá spája spoločná história. Mesto Grybów leží na obchodnej trase ktorá viedla z Bardejov do severného Poľska. Na trase sa prepravovali produkty, ako med, víno, sušené slivky, no v neposlednom rade aj remeselné výrobky. A práve remeslo je spoločný menovateľ a silné pojítko oboch projektov. Remeselné výrobky sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva pohraničia. Spoločné prvky remeselného kumštu, krása výrobkov, ako aj samotní remeselníci budú tvoriť základ centier tradičných remesiel ktoré vzniknú v Bardejove a Grybówe. Partneri disponujú dvoma vzácnymi, pamiatkovo chránenými objektami. V Bardejove je to Františkánsky kláštor zo 14-teho storočia a v Grybówe budova bývalej telovýchovnej jednoty Sokół. Budovy sú v zlom technickom stave. V rámci projektu budú oba objekty dôkladne obnovené a zrenovované. Niektoré časti interiérov budú potrebovať reštaurátorské zásahy. Následne budú v miestnostiach zriadené remeselné dielne pre remeselníkov žijúcich v pohraničnej oblasti. Vzniknú tak centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre Poľsko ako aj Slovensko.
Návštevníci centier nebudú len pasívni pozorovatelia, ale budú si môcť niektoré remeslá aj vyskúšať. Projekt podporí množstvo spoločných propagačných podujatí. Vytvorenie komplexných kultúrnych produktov umožní na jednej strane uspokojiť potreby miestnej komunity a na druhej strane prilákať turistov do tejto oblasti a tým prispieť k rozvoju cestovného ruchu.
·    Przedkładany projekt wyrasta z potrzeby rozwoju turystycznego potencjału terenu transgranicznego, konkretnie miasta Bardejow (miasto królewskie wpisane na Listę UNESCO) i miasta Grybow (również miasto królewskie). Mimo dużego potencjału i konkurencyjności względem innych miejsc obszaru programowego, nie ma ofert innowacyjnych w ruchu turystycznym.
Oba miasta łączy wspólna historia. Miasto Grybów położone jest na szlaku handlowym, który prowadził z Bardejowa aż na północ Polski. Na szlaku przewożono takie produkty jak miód, wino, suszone śliwki, na koniec, co nie mniej ważne, także wyroby rzemieślnicze. I właśnie rzemiosło jest wspólnym mianownikiem i silnym łącznikiem obu projektów. Wyroby rzemieślnicze stanowią ważną część kulturowego dziedzictwa pogranicza. Wspólne elementy rzemieślniczego kunsztu, piękno wyrobów, ale także sami rzemieślnicy będą stanowili bazę centrów rzemiosł tradycyjnych, które powstaną w Bardejowie i Grybowie. Partnerzy dysponują dwoma wspaniałymi, zabytkowymi chronionymi obiektami. W Bardejowie jest klasztor franciszkański z XIV wieku a w Grybowie budynek dawnego towarzystwa gimnastycznego „Sokół“. Budynki są w złym stanie technicznym. W ramach projektu będą oba obiekty poddane kompleksowej renowacji. Niektóre fragmenty pomieszczeń będą wymagały prac restauratorskich. Dalej będą pomieszczenia przystosowane na pracownie rzemieślnicze dla rzemieślników żyjących na obszarze pogranicza. Powstaną w ten sposób centra rzemiosł tradycyjnych, przy czym przestrzeń do prezentacji otrzymają rzemiosła typowe zarówno dla obszarów Polski jak Słowacji.
Goście centrów nie będą zwiedzać ich pasywnie, ale będą mogli również popróbować prac rzemieślniczych. Projekt wesprze wiele wspólnych propagatorskich wydarzeń. Wytworzenie kompleksowych produktów kulturowych pozwoli z jednej strony na zaspokojenie potrzeb ludności miejscowej, a z drugiej strony przyciągnie turystów do tego miejsca, czym przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego.

Hlavný cieľ projektu / Cel główny projektu:
Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území Poľsko - Slovenská republika / Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym polsko-słowackim.

Špecifické ciele projektu / Nazwa celu szczegółowego:
-    Kompletná renovácia a sprístupnenie národných kultúrnych pamiatok / Kompletna renowacja i udostępnienie narodowych zabytków kulturowych.
-    Prezentácia spoločného kultúrneho dedičstva / Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego.
-    Zriadenie centier tradičných remesiel v Bardejove a Grybowe / Ustanowienie centrów rzemiosł tradycyjnych w Bardejowie i Grybowie.

Obdobie realizácie projektu / Okres realizacji projektu:
09/2018 - 12/2022

Celková hodnota projektu / Wartość całkowita projektu: 3 757 205,05 €
Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne:                 3 403 725,00 €
Neoprávnené výdavky / Wydatki niekwalifikowalne:           353 480,05 €

Podiel partnera/ Udział partnera:

Mesto Bardejov: 1 743 906,00 €
Z toho/w tym:
Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 482 320,09 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu/ Środki z budżetu państwa  – 174 390,60 € (10,00%)
Vlastný vklad / Wkład własny – 87 195,31 € (5% Oprávnené výdavky)

Miasto Grybów: 1 950 766,21 €
Z toho/w tym:
Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 280 655,52 € (80%)
Vlastný vklad / Wkład własny – 320 163,98 € (20% kosztów kwalifikowalnych) oraz 349 946,71 € (koszty niekwalifikowalne)

Náš Bardejov o.z.: 58 999,50 €
Z toho/w tym:
Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 50 149,57 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu/ Środki z budżetu państwa  – 5 899,95 €
Vlastný vklad / Wkład własny – 2 949,98 € (5% Oprávnené výdavky), 3 533,34 € (Neoprávnené výdavky)

1

Názov projektu / Nazwa projektu:
„Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v  cezhraničnom území“ / „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym“

Program / Program:
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Partneri projektu/Partnerzy projektu:     
Vedúci partner / Partner wiodący:
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
tel.:+421 54 4862122
www.bardejov.sk

Partner 1 / Partner 1:
Miasto Grybów
Rynek 12, 33-330 Grybów
Tel.: +48 18 445 01 40
www.grybow.pl

Partner 2 / Partner 2:
Náš Bardejov o.z.
Františkánov 2960, 085 01 Bardejov
Tel.:+421 903 749 577
www.nasbardejov.sk

Opis projektu / Opis projektu:
·    Predkladaný projekt vychádza z potreby rozvoja turistického potenciálu cezhraničného územia, konkrétne mesta Bardejov (kráľovské mesto zapísané na listinu UNESCO) a mesta Grybów (taktiež kráľovské mesto). Napriek veľkému potenciálu a komparatívnym výhodám oproti ostatným častiam programovej oblasti, neexistujú inovatívne ponuky cestovného ruchu.
Obe mestá spája spoločná história. Mesto Grybów leží na obchodnej trase ktorá viedla z Bardejov do severného Poľska. Na trase sa prepravovali produkty, ako med, víno, sušené slivky, no v neposlednom rade aj remeselné výrobky. A práve remeslo je spoločný menovateľ a silné pojítko oboch projektov. Remeselné výrobky sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva pohraničia. Spoločné prvky remeselného kumštu, krása výrobkov, ako aj samotní remeselníci budú tvoriť základ centier tradičných remesiel ktoré vzniknú v Bardejove a Grybówe. Partneri disponujú dvoma vzácnymi, pamiatkovo chránenými objektami. V Bardejove je to Františkánsky kláštor zo 14-teho storočia a v Grybówe budova bývalej telovýchovnej jednoty Sokół. Budovy sú v zlom technickom stave. V rámci projektu budú oba objekty dôkladne obnovené a zrenovované. Niektoré časti interiérov budú potrebovať reštaurátorské zásahy. Následne budú v miestnostiach zriadené remeselné dielne pre remeselníkov žijúcich v pohraničnej oblasti. Vzniknú tak centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre Poľsko ako aj Slovensko.
Návštevníci centier nebudú len pasívni pozorovatelia, ale budú si môcť niektoré remeslá aj vyskúšať. Projekt podporí množstvo spoločných propagačných podujatí. Vytvorenie komplexných kultúrnych produktov umožní na jednej strane uspokojiť potreby miestnej komunity a na druhej strane prilákať turistov do tejto oblasti a tým prispieť k rozvoju cestovného ruchu.
·    Przedkładany projekt wyrasta z potrzeby rozwoju turystycznego potencjału terenu transgranicznego, konkretnie miasta Bardejow (miasto królewskie wpisane na Listę UNESCO) i miasta Grybow (również miasto królewskie). Mimo dużego potencjału i konkurencyjności względem innych miejsc obszaru programowego, nie ma ofert innowacyjnych w ruchu turystycznym.
Oba miasta łączy wspólna historia. Miasto Grybów położone jest na szlaku handlowym, który prowadził z Bardejowa aż na północ Polski. Na szlaku przewożono takie produkty jak miód, wino, suszone śliwki, na koniec, co nie mniej ważne, także wyroby rzemieślnicze. I właśnie rzemiosło jest wspólnym mianownikiem i silnym łącznikiem obu projektów. Wyroby rzemieślnicze stanowią ważną część kulturowego dziedzictwa pogranicza. Wspólne elementy rzemieślniczego kunsztu, piękno wyrobów, ale także sami rzemieślnicy będą stanowili bazę centrów rzemiosł tradycyjnych, które powstaną w Bardejowie i Grybowie. Partnerzy dysponują dwoma wspaniałymi, zabytkowymi chronionymi obiektami. W Bardejowie jest klasztor franciszkański z XIV wieku a w Grybowie budynek dawnego towarzystwa gimnastycznego „Sokół“. Budynki są w złym stanie technicznym. W ramach projektu będą oba obiekty poddane kompleksowej renowacji. Niektóre fragmenty pomieszczeń będą wymagały prac restauratorskich. Dalej będą pomieszczenia przystosowane na pracownie rzemieślnicze dla rzemieślników żyjących na obszarze pogranicza. Powstaną w ten sposób centra rzemiosł tradycyjnych, przy czym przestrzeń do prezentacji otrzymają rzemiosła typowe zarówno dla obszarów Polski jak Słowacji.
Goście centrów nie będą zwiedzać ich pasywnie, ale będą mogli również popróbować prac rzemieślniczych. Projekt wesprze wiele wspólnych propagatorskich wydarzeń. Wytworzenie kompleksowych produktów kulturowych pozwoli z jednej strony na zaspokojenie potrzeb ludności miejscowej, a z drugiej strony przyciągnie turystów do tego miejsca, czym przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego.

Hlavný cieľ projektu / Cel główny projektu:
Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území Poľsko - Slovenská republika / Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym polsko-słowackim.

Špecifické ciele projektu / Nazwa celu szczegółowego:
-    Kompletná renovácia a sprístupnenie národných kultúrnych pamiatok / Kompletna renowacja i udostępnienie narodowych zabytków kulturowych.
-    Prezentácia spoločného kultúrneho dedičstva / Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego.
-    Zriadenie centier tradičných remesiel v Bardejove a Grybowe / Ustanowienie centrów rzemiosł tradycyjnych w Bardejowie i Grybowie.

Obdobie realizácie projektu / Okres realizacji projektu:
09/2018 - 12/2022

Celková hodnota projektu / Wartość całkowita projektu: 3 757 205,05 €
Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne:                 3 403 725,00 €
Neoprávnené výdavky / Wydatki niekwalifikowalne:           353 480,05 €

Podiel partnera/ Udział partnera:

Mesto Bardejov: 1 743 906,00 €
Z toho/w tym:
Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 482 320,09 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu/ Środki z budżetu państwa  – 174 390,60 € (10,00%)
Vlastný vklad / Wkład własny – 87 195,31 € (5% Oprávnené výdavky)

Miasto Grybów: 1 950 766,21 €
Z toho/w tym:
Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 280 655,52 € (80%)
Vlastný vklad / Wkład własny – 320 163,98 € (20% kosztów kwalifikowalnych) oraz 349 946,71 € (koszty niekwalifikowalne)

Náš Bardejov o.z.: 58 999,50 €
Z toho/w tym:
Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 50 149,57 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu/ Środki z budżetu państwa  – 5 899,95 €
Vlastný vklad / Wkład własny – 2 949,98 € (5% Oprávnené výdavky), 3 533,34 € (Neoprávnené výdavky)

Úvodná konferencia projektu

DSC 9256 15 Uv.obrazovka prezentácia DSC 9245       DSC 9242 DSC 9239 DSC 9246 DSC 9247 DSC 9249 DSC 9263 DSC 9275 DSC 9279 DSC 9278 DSC 9282                                                                             20190206 DSC0057      

Festival poľsko - slovenských remesiel (27.8.2022)

8F9BC442 69E9 47EB 9DC3 210EF2010A6A4DBFF392 3F10 445A BD9A D199AA357FF12AF04516 A128 4487 909D 1BA25BE7317A86FBA4C1 D920 4D83 A581 87633449701CCA6300DE 2D29 4A0F B3DB 91F8F0D3B7B0CC336212 27E2 4252 B12F DF0CF8CDF336D6783CCD BC24 4ED6 8F9E 91C795AA7158E197B54D 0AC4 4845 B4E9 F97B7D404128

Aktualizoval: Zuzana Graveczová, Ing., 2022-10-26, 13:50, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám