Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality


 Pamiatková rezervácia Bardejov je vymedzená hranicou, ktorá sleduje obrys historického jadra stredovekého mesta, uzatvoreného opevnením.

Hranica Pamiatkovej rezervácie Bardejov podľa ulíc a aktuálnych čísiel parciel:

Hranica pamiatkovej rezervácie Bardejov, katastrálne územie Bardejov, začína sa v bode na rozhraní parciel č. 620, č. 619, č. 624/1 a č. 4267/1. Odtiaľ hranica vychádza východným smerom po rozhraní parciel č. 620 a č. 4267/1, zatáča sa na juh po rozhraní parcely č. 700 a parciel 665 a 621,  ďalej pretína parcelu č. 700 a pokračuje po rozhraní parcely č. 700 s parcelami č. 644 (Krátky rad), č. 706/1, č. 704, č. 703/1, č. 702, č. 701, č. 699 (Veterná ulica). Ďalej v oblúku pretína parcely č.  700 a č. 2242 (Šiancová ulica) a pokračuje južným smerom pretínajúc v cípe parcelu č. 2326. Následne v miernom oblúku juhozápadným smerom pretína parcely 2243/1, č. 2244, č. 2245, č. 2246, č. 2247, 2250, 2252 a v cípe pretína parcelu 2254. Ďalej západným smerom pretína parcelu č. 2242 a pokračuje po rozhranie parcely č. 2242 a parciel č. 764, č. 765 a č. 766 až do západného rohu parcely č. 2242, v ktorom sa táto parcela stretáva s parcelami č. 766 a č. 2274. Odtiaľ sa lomí na východ do bodu na rozhraní parciel č. 2242, č. 2222 a č. 2274. Z tohto bodu pretína parcelu č. 2274 (Ulica Fraňa Kráľa) juhozápadným smerom do spoločného bodu parciel č. 2221/3, č. 2274 a č. 2129. Pokračuje juhozápadným smerom po rozhraní parciel č. 2221/3 a č. 2129. V južnom bode parcely č. 2221/3 sa stáča na severozápad a sleduje rozhranie parcely č. 4267/2 (Ul. kpt. Nálepku) s parcelami č. 2221/3, č. 2218, č. 1058/8, č. 1057, č. 1058/1, č. 1056, č. 1055, č. 1054 a č. 1145. Z bodu na rozhraní parciel č. 1145, č. 4267/2 (Jiráskova ulica) a č. 1060 hranica, lomiac sa na západ, sleduje rozhranie parcely č. 4267/2 s parcelami č. 1060, č. 863/1, č. 976/1. Pokračuje po hranici parcely č. 4267/1 s parcelami č. 976/1, č. 982/3, č. 992/1, č. 2221/1 (Radničné nám.), č. 874/1 a č. 619. V severovýchodnom rohu parcely č. 619 sa hranica lomí na juh a napája sa na východiskový bod – rozhranie parciel č. 620, č. 619, č. 624/1 a č. 4267/1.

 


   Okresný úrad Bardejov – odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov vydal dňa 18. 08. 2000 rozhodnutie č. 1/2000/01388 o vymedzení ochranného pásma pre pamiatkovú rezerváciu Bardejov.

Hranica ochranného pásma PR Bardejov podľa ulíc a aktuálnych čísiel parciel:

Územie ochranného pásma sa vymedzuje hranicou, ktorá začína na východnej strane ulice Dlhý rad bodom styku parciel čísla 609/2, 618/3 a 4267/1. Odtiaľ pokračuje po oblúku rozhrania parciel 4267/1 a 609/2 smerom na severovýchod, kde sa lomí v bode kolmice na Slovenskú ulicu prechádzajúc nivelačným bodom 525 na východný okraj parcely č. 4267/1. Tu sa lomí na juhovýchod a vedie po východnom okraji parcely č. 4267/1, v styku parciel č. 4267/1 a č. 700 pokračuje pozdĺž ulice Krátky rad  - východného okraja parcely č. 700. V tom istom smere nadväzuje na ulicu Starý Blich - po západnom okraji parcely č. 4274/2 a pokračuje až po bod, v ktorom sa lomí na západ kolmo na ulicu napájajúc sa na južný okraj parcely č. 2325. Pokračujú západným smerom pozdĺž južných okrajov parciel č. 2144/2, 2144/1 a 2143, kolmo pretína parcelu č. 2129 a ul. kpt. Nálepku (parcela č. 4267/2), napája sa na južný okraj parcely č. 2123/1 – cintorín sv. Jakuba, v juhozápadnom rohu parcely sa stáča na sever a pokračuje pozdĺž západného okraja parcely. V styku s parcelami č. 2115/17 a 2070/6 sa lomí na západ, prechádza severným okrajom parcely č. 2115/17 po bod, v ktorom sa stáča na sever, kolmo križujúc ulicu sv. Jakuba (parcela č. 2070/6), aby sa v tom istom smere napojila na západný okraj parcely č. 1132. Hranica ochranného pásma pokračuje smerom na sever pozdĺž západných parciel 1123, 1122, 1116, 1115, 1109, 1108. V severozápadnom rohu parcely č. 1108 sa hranica stáča na východ a napája sa na západný okraj parcely č. 1105. Ďalej pokračuje smerom na sever pozdĺž západných okrajov parciel č. 1103/2, 1103/3, 1090/7 a kolmo pretínajúc parcelu č. 1087/2 sa napája ulica kpt. Nálepku – západný okraj parcely č. 4167/2, pozdĺž ktorého sa tiahne smerom na severozápad pokračujúc po Jiráskovej ulici (parcela č. 4267/2) až po križovatku s ulicou Dlhý rad. Tu sa zatáča smerom na západ, prechádzajú po južnom okraji parcely č. 4261/1. V styku s parcelou č. 40/5 sa napája na južný okraj a ohraničuje areál Židovského suburbia – z juhu Mlynskou ulicou t. j. južným okrajom parcely č. 1002/2, západným okrajom parcely č. 1003/1 a ďalej južným okrajom parciel č. 1004/1 a č. 1004/4, pokračuje južným okrajom parcely č. 1293/1 po západný bod na tejto priamke (rozhranie parcely č. 1293/1 a 1292/1), kde sa lomí na sever a v miernom oblúku pretína parcelu č. 1293/1 (areál súkromnej firmy) sa napája na juhozápadný roh parcely č. 1295/1. Potom prechádza jej západným a severným okrajom a ďalej pokračuje severným okrajom parciel č. 1004/4, 1004/1 a 1004/3. V mieste styku parciel č. 1004/3, č. 48/3 a Štefánikovej ulice (parcela č. 4261/1) prechádza kolmo na jej severný okraj a po tomto okraji pokračuje postupne smerom na východ, potom na juh a naväzuje opäť na ulicu Dlhý rad – severný okraj parcely č. 4261/1 a 4267/1, pozdĺž ktorého sa tiahne smerom na východ až po východiskový bod na rozhraní parciel č. 609/2, 618/3 a 4267/1.

 


 

hranice mpr bardejov grafika


Územie mesta Bardejov je územný celok, ktorý tvoria tri katastrálne územia. Člení sa na tri mestské časti. Názvy mestských častí sú Bardejov, Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka. Mestské časti majú samostatné katastrálne územie. Osobitné postavenie upravené osobitnými zákonmi a nariadením vlády SR má historické jadro mesta Bardejov – mestská pamiatková rezervácia Bardejov, zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a územie Bardejovských Kúpeľov so štatútom kúpeľného miesta.

Historické jadro mesta je ohraničené ulicami: ul. Dlhý rad, ul. Krátky rad, ul. Šiancová, ul. Jiráskova . Jeho centrom je Radničné námestie, ktoré je hlavným námestím mesta, je obdĺžnikového tvaru o rozmeroch približne 260 x80 m. Súčasťou historického jadra mesta sú ďalej ulice a to ul. Františkánov, ul. Rhodyho, ul. Baštová, ul. Hviezdoslavova, ul. Miškovského, ul. Kláštorná, ul. Poštová, ul. Na hradbách, ul. Stöcklova, ul. VeternáV meste Bardejov je 129 ulíc, námestí a verejných priestranstiev

Názvy ulíc - Bardejov

29.augusta
9.mája
Andraščíkova
Andreja Svianteka
B.S.Timravy
Bardejovské Kúpele
Bardejovská Zábava
Baštová
Bernolákova
Bezručova
Cintorínska
Českej Lípy
Dlhý rad
Družstevná
Duklianska
Dobšinského ulica
Fraňa Kráľa
Františkánov
Fučíkova
Gorkého
Gorlická
Gróner
Gutgeselova
Homolkova
Hurbanova
Hviezdoslavova
Chyzerova
J.Grešáka
J.Jesenského
Jána Bottu
Jána Kalinčiaka
Jána Švermu
Janka Matušku
Jiráskova
Kacvinského
Kellerova  
Kláštorská
Komenského
Kpt.Nálepku
Krátky rad
Kukorelliho
Kukučínova
Kúpeľná
Kutuzovova
Kuzmányho
Laca Novomeského
Ľudovíta Štúra
M.V.Miškovského
Martina Benku
Mičkova
Mihaľov
Mikulovská
Mlynská
Mnichovský potok
Moyzesova
Na Hradbách
Nábrežná
Nám.arm.gen.L.Svobodu
Nám.hieromučeníkov Gojdiča a Hopka
Námestie SNP
Námestie Svätej rodiny
Nový sad
Partizánska
Pod brehom
Pod Kalváriou
Pod lipkou
Pod papierňou
Pod Šibeňou horou
Pod Vinbargom
Postajok
Poštárka
Poštová
Pri štepnici
Priemyselná
Přerovská
Puškinova
Radničné námestie
Rhodyho
Sama Chalupku
Sázavského
Sládkovičova
Slovenská
Starý Blich
Stöcklova
Sv.Jakuba
Šiancova
Štefánikova
T.Ševčenku
Ťačevská
Tehelná
Toplianska
Veterná
Wolkerova

 

Ulice v rámci areálu Bardejovské Kúpele

Astrová ulica
Azalková ulica
Fialková ulica
Klinčeková ulica
Konvalinková ulica
Ľaliová ulica
Narcisová ulica
Zvončeková ulica

 

Názvy ulíc v mestskej časti: Bardejovská Nová Ves

Agátová ulica
Brezová
Buková ulica
Čerešňová
Dubová
Dujava
Gaštanová ulica
Giraltovská
Jabloňová
Javorová ulica
Jedľová ulica
Jelšová ulica
Krátka
Kvetinová
Lesná
Lipová
M.Vileca
Nám.L.Berku
Nová
Orechová
Pálenica
Potočná
Pri štadióne
Smreková ulica
Topoľová ulica
Vodárenská
Vŕbová ulica
Záhradná
 
 

 

Názvy ulíc v mestskej časti: Dlhá Lúka

Dlhá
Hlavná
Chmelník
Kamenec
Kostolná
Majer
Makovická
Minerálna
Pánska
Pod Kútmi
Rovná
Sady

 

Názvy verejných priestranstiev v mestskej časti Bardejov:

Park Aloisa Jiráska
Parčík Johna Lennona
Promenádny park
Park Emila Korbu

 

Názvy mostov v mestskej časti Bardejov:

Kúpeľský most
Mokrolužský most
Most Oroszova lávka
Most Pod Vinbargom

 

Názvy okružných križovatiek v mestskej časti Bardejov:

Okružná križovatka Pod Vinbargom
Okružná križovatka pri bocianovi
Okružná križovatka pri hornej bráne
Okružná križovatka pri tržnici
Okružná križovatka pri západnej bráne
Okružná križovatka priemyselná

 


{gallery}o_meste/fotogaleria/otv_park_dl_rad/{/gallery}

 

logo_2

 

 

Bardejov v UNESCO

Pdf_32

Pozvánka

Pdf_32

 


 

{gallery}10_vyrocie_unesco/foto{/gallery}

 

zdroj: vlastný archív, www

 

Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2020 - Zborník prednášok
ikona pdf
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2019 - Zborník prednášok 

 BTV: https://www.youtube.com/watch?v=czq_vuolIOE 

ikona pdf
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2018 - Zborník prednášok 

 BTV: https://www.youtube.com/watch?v=C-sSbY7CC1E

ikona pdf
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2017 - Zborník prednášok Pdf_32
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2016 - Zborník prednášok Pdf_32
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2015 - Zborník prednášok Pdf_32 
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2014 - Zborník prednášok Pdf_32
Závery z vedeckej konferencie Bardkontakt 2014 Pdf_32
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2013 - Zborník prednášok Pdf_32
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2012 - Zborník prednášok Pdf_32
„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2011 - Zborník prednášok

Pdf_32

„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2010 - Zborník prednášok

Pdf_32

„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2009 - Zborník prednášok

Pdf_32

„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2008 - Zborník prednášok

Pdf_32

„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2007 - Zborník prednášok

Pdf_32

„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2006 - Zborník prednášok

Pdf_32

„Problematika mestských pamiatkových centier“  BARDKONTAKT 2005 - Zborník prednášok

Pdf_32

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám