Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

hl papier primator

 

V Bardejove: 12. 11. 2015

 

POZVÁNKA

na VII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 19. novembra 2015 ( štvrtok ) o 9,00 hod.

 

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 6. Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 (rozprava)
 7. Návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 spol. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (rozprava)
 9. Návrh na schválenie a financovanie projektu "Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity" na rok 2015 (rozprava)
 10. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov (rozprava)
 11. Návrhy zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov (rozprava)
  1. zadania pre spracovanie štúdií č. 23/2015
  2. zmena ÚPN Mesta Bardejov č. 30
  3. zmena Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské kúpele - zmena "Pod Vrchmi"
 12. Návrh PHSR mesta Bardejov na roky 2015 – 2024 (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsR v Bardejove (rozprava)
 15. Novelizácia Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti (rozprava)
 16. 15. výročie zápisu mesta Bardejov do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (rozprava)
 17. Záver

 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

21 jún 2022
20:00 - 22:00
DEŇ "D"
17 jún 2022
19:30 - 22:30
OLD STARS BARDEJOV
05 jún 2022
16:00 - 18:00
Dychovkove popoludnia v parku
12 jún 2022
13:00 - 17:00
Deň rusínov
12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
24 jún 2022
10:00 - 22:00
ROLANDOVE HRY 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám