Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

        Zákonom NR SR č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov dochádza s účinnosťou od 15.10.2014 k viacerým zmenám v oblasti miestnych daní. K zmene zákona sa pristúpilo na základe požiadaviek miest a obcí, ktoré ako správcovia daní museli v praxi riešiť mnohé nejasnosti pri interpretácii zákona.

        Novela spresňuje niektoré ustanovenia zákona za účelom jednotnej aplikácie zákona, rozširuje možnosti pri úľavách od poplatkov za odpad, upravuje podmienky pri zdaňovaní garáží. Mestá a obce budú môcť stanoviť úľavy pri poplatku za odpad pre niektoré skupiny obyvateľov, napríklad seniorov alebo osoby ZŤP priamo vo svojom všeobecne záväznom nariadení. V súčasnosti môžu udeľovať úľavy len na základe individuálnej žiadosti, čo pre niektorých správcov dane predstavuje administratívnu záťaž.

        V novele zákona sa zavádza zdaňovanie pozemkov, na ktorých sú umiestnené transformačné stanice alebo predajné stánky. Dani zo stavieb budú podliehať aj tie stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a ktoré sú v zemi ukotvené pilótami.

        Garáže ako predmet dane zo stavieb, sa novelou zákona o miestnych daniach vymedzili v nasledovnej štruktúre:

  • samostatne stojace garáže,
  • stavby hromadných garáží,
  • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou.

        Osamostatnením jednotlivých typov garáží, je možnosť zaviesť osobitné sadzby dane pre jednotlivé typy garáží pri rešpektovaní limitov sadzieb dane a tak podporovať prostredníctvom nižšieho daňového zaťaženia výstavbu určitého typu garáži.

        V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka sa navrhuje stanoviť vznik daňovej povinnosti na prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia alebo rozhodnutia o dedičstve. Správcovi dane (obci alebo mestu) sa tak umožní vyrubiť pomernú časť dane z nehnuteľností.

       Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení. Priamo v zákone o miestnych daniach sa vymedzuje, čo sa bude považovať za ubytovacie zariadenie. Zoznam zariadení sa novelou zákona rozširuje o byt, rodinný dom, byt v rodinnom dome či byt vo viacúčelovej stavbe (na prenajímané nehnuteľnosti sa to nevťahuje). Tým sa odstráni nejednotný výklad ustanovenia o ubytovacom zariadení, na ktorý upozorňovali mestá a obce, ktoré kvôli tomu prichádzali o daňové príjmy.

        S cieľom znížiť administratívnu záťaž zákon umožňuje zaplatiť miestnu daň alebo poplatok, ktoré boli vyrubené v splátkach naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám