Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

jesene_upratovanieMesto Bardejov ako  každoročne  aj  v  roku 2011  organizuje  na  obvyklých  miestach jesenné  upratovanie prostredníctvom poverenej organizácie na zber komunálnych odpadov - spol. EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, Bardejov.

V  rámci jesenného upratovania vychádza v ústrety občanom mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu z domácnosti a odpadu z upratovania ulíc a parkovej zelene.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Zároveň žiadame občanov, aby pri jarnom upratovaní dodržiavali tieto zásady:
a) nadrozmerný odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

b) do kontajnerov je zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.) a odpad biologicky rozložiteľný (konáre stromov, lístie, tráva a pod.). Občan je povinný predmetný biologicky rozložiteľný odpad kompostovať v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a VZN Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii KO a DSO.

c) organizovať podľa možností spoločné brigády pri obytných blokoch podľa rozpísaného harmonogramu uloženia kontajnerov.

d) bližšie informácie Vám poskytnú na tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869 - spol. EKOBARD, a.s. a MsÚ v Bardejove - odd. ŽP č. 4862 163.

Veľkoobjemový odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, pneumatiky, ...) je možné uložiť do pripravených kontajnerov v zbernom mieste pri Hale na spracovanie predseparovaného komunálneho odpadu na ul. Štefánikovej č. 3751 - sídlo spol. EKOBARD, a.s..

V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, uskutoční sa náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 24.10.2011. Upresnenie bude zverejnené v tlači, webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.

 

Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov

Pdf_32

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám