Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej „ŠÚ SR“) pravidelne zisťuje rôzne údaje od obyvateľov prostredníctvom na to poverených osôb, tkz. opytovateľov.

            Prvé zisťovanie sa uskutoční pre štatistiku rodinných účtov, kde budú opytovatelia na základe osobitného poverenia zisťovať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky sa použijú v informačnom systéme ŠÚ SR okrem iného aj na účely posudzovania úprav súm životného minima.

            Druhé zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti je súčasťou európskeho projektu, na ktorom sa zúčastňujú všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko – politických oblastiach eurosystému.

            Všetky údaje budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

Opytovatelia navštívia aj v našom meste vybrané domácnosti do 30. 4. 2014  a sú povinní preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR, osobitným poverením a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedníčkou ŠÚ SR.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám