Prečítané: 3268x

V snahe skvalitnenia poskytovania moderných služieb spol. Slovak Telekom, a.s. pre občanov mesta  v  súčasnej dobe prebieha výmena podzemných telekomunikačných káblov za optické káblové rozvody na sídlisku Družba a Obrancov mieru.

Na základe rozhodnutia   výkopové práce musia byť ukončené  do konca júna 2014.

Dotkne sa to mestských komunikácií, obslužných a prístupových komunikácií, chodníkov a verejných zelených plôch na týchto uliciach:

-          ul. Jiráskova, Gorkého, Gorlická, Partizánska, sv. Jakuba, Sázavského, Ťačevská, Wolkerova, Bezručova, Komenského a ul. Pod Papierňou.

METÓDY PRÁCE

Realizátor prác musí zabezpečiť pri krížení s komunikáciámi a chodníkmi metódu pretláčania, čím sa zabezpečí ochrana a nepoškodzovanie povrchu. Výkop je povolený len v zatrávnených plochách.  Firma, ktorá realizuje práce, je zodpovedná po dobu 3 rokov za kvalitu vykonania vykonaných prác na oprave narušených verejných plôch.

Nad plnením podmienok a ich dodržiavaním je určené  odd. PČ MsÚ,Mestská polícia v spolupráci s m. p. Bapos. Na uvedené subjekty sa  môžu občania obracať s poznatkami o prípadnom nedodržiavaní.

OPTICKÝ KÁBEL

V optických kábloch sa nachádzajú optické vlákna, prostredníctvom ktorých sa šíri signál rýchlosťou svetla. Jedno optické vlákno má na dnešné požiadavky prakticky neobmedzenú kapacitu. Je to momentálne najrýchlejší a najstabilnejší spôsob prenosu dát, využívaný najmä telekomunikačnými operátormi k zabezpečeniu rýchlej a stabilnej siete.