Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v rámci vyčlenených prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyhlásilo v priebehu júna 2015 Výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách.

Na základe tejto výzvy Mesto Bardejov pripravilo a predložilo ministerstvu projekt na rekonštrukciu vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov poškodených eróziou podložia. Vplyvom tejto erózie došlo k sadaniu podlahy a praskaniu muriva.

Na základe výsledkov hodnotenia na MŠVVaŠ SR bolo Mesto Bardejov zaradené medzi úspešných žiadateľov so schválenou dotáciou vo výške 30 000 €.

 

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove 19.11.2015 bolo schválené zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity“ na rok 2015 a kofinancovanie tohto projektu vo výške 5% z celkovej poskytnutej dotácie MŠVVaŠ SR, t.j. vo výške 1 500,00 € a ďalšie neoprávnené náklady spojené s jeho rekonštrukciou.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám