Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Mesto Bardejov pri zabezpečovaní ochrany pamiatkového fondu v mestskej pamiatkovej rezervácii, ktorej podstatnú súčasť tvorí historické jadro mesta, zapísané do Zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, dlhodobo rieši nielen obnovu a záchranu historických pamiatok, ale súčasne aj negatívne dopady okolitej infraštruktúry a zástavby na tieto pamiatky.

       Jedným z výrazných infraštruktúrnych systémov majúcich takýto vplyv je aj dopravná infraštruktúra. V nedávnom období sa prostredníctvom vybudovania juhozápadného obchvatu mesta Bardejov zásadným spôsobom podarilo riešiť a eliminovať dopad tranzitnej dopravy na komunikáciách v dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou.

     V súčasnosti sa záchrana historického dedičstva sústreďuje aj na obnovu okolia areálu židovského suburbia, ktoré je taktiež súčasťou lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Táto pamiatka je lokalizovaná v dopravne exponovanom priestore na obvode mestskej pamiatkovej rezervácie a je ohraničená cestnými komunikáciami so 4 križovatkami, ktoré si vyžadujú celý rad investícií s cieľom zlepšenia dopravnej situácie danej lokality.

       Mesto má v tomto zmysle spracovanú štúdiu riešenia tejto zóny s názvom Nám. SNP - Nám. Času. Investičný zámer predpokladá vytvorenie pešej zóny v nástupnom priestore do areálu suburbia a je spojený so zrušením 2 križovatiek, pričom si nevyhnutne vyžaduje zvýšenie priepustnosti ostávajúcich križovatiek, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí dopravná obsluha dotknutého územia. Podstatou návrhu riešenia na zvýšenie priepustnosti je komplexná prestavba terajšej priesečnej križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská na okružnú križovatku. Prestavba križovatky obsahuje zabezpečenie podmienok prevedenie MHD, osvetlenie, podmienky prechodu peších a cyklistov a ďalšie nevyhnutné prvky.

       V súlade s touto štúdiou Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 78/2017 zo dňa 19.9.2017 schválilo investičný zámer „ I/77 - rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská“ v Bardejove.

       Schválený investičný zámer predpokladá, vzhľadom na rozsah ostatných investičných zámerov mesta a súčasne možností rozpočtu mesta pre jeho realizáciu viaczdrojové financovanie rekonštrukcie križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská.

       Predpokladaný termín zahájenia stavby podľa investičného zámeru je IV. štvrťrok 2017, ukončenie predpokladáme do 30.6.2018. Celkový rozpočtový náklad na uvedenú rekonštrukciu je 889 205,- € s DPH. Na základe schválenia investičného zámeru a združenia investičných prostriedkov sa táto investícia zaradí do plánu investičnej výstavby v rozpočte mesta Bardejov pre roky 2017 a 2018.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám