Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Rok 2018 prináša zmeny v platení poplatku za drobné stavebné odpady. Po novom už budú poplatníci uvedený poplatok uhrádzať v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenej organizácie EKOBARD, a.s na Štefánikovej ulici č. 3751 a to v závislosti od množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu.
Oproti roku 2017 sa mierne mení aj sadzba poplatku a to z 0,015 €/kg na súčasných 0,020 €/kg odpadu. To znamená, že občan za každých 100 kg drobných stavebných odpadov odovzdaných na zbernom dvore zaplatí 2 €.

Len pripomíname, že drobným stavebným odpadom sa rozumie odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Schválenie nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016, sa prejavilo v zmene prístupu k drobným stavebným odpadom, kde sa zaviedol tzv. množstvový zber. Pred účinnosťou uvedeného zákona náklady na činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom  hradila obec z výnosu z miestneho poplatku za komunálne odpady (t. j. občan mal náklady na tieto služby zahrnuté, resp. „predplatené“ vo výške poplatku za komunálne odpady).
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa náklad na drobné stavebné odpady už neprenáša na všetkých poplatníkov v obci. Zavedením množstvového zberu drobných stavebných odpadov vznikla občanom povinnosť dopraviť na vlastné náklady drobné stavebné odpady na miesto určené obcou (t. j. zberný dvor) a obec im následne vypočíta na základe platnej sadzby a odovzdaného množstva odpadu sumu, ktorú musia zaplatiť. To znamená, že občan zaplatí za reálne vyprodukované množstvo drobných stavebných odpadov.

 

 

Zverejnila: Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2018-02-15, 14:00, elena.volckovova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám