Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Na svojom druhom riadnom rokovaní sa zišli vo štvrtok 3. februára 2011 poslanci MsZ v Bardejove.

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta, boli prítomní všetci 25 poslanci MsZ a po úvodných bodoch programu, primátor mesta informoval prítomných o  vytvorení dvoch poslaneckých klubov a o vymenovaní zástupcov primátora mesta.

 

Bola prerokovaná informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení mestského zastupiteľstva a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2010. Pred voľbami členov mestskej rady poslanci schválili zmeny a doplnky Organizačného poriadku samosprávy mesta Bardejov, zásady odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra.

Ďalej poslanci odsúhlasili, že mestská rada bude mať 8 členov a následne ich zvolili. V deviatich komisiách mestského zastupiteľstva budú šiesti zástupcovia z radov poslancov a piati  zástupcovia z radov neposlancov. Taktiež boli odvolaní a menovaní noví zástupcovia orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

V závere poslanci okrem iného prerokovali a schválili Plán zasadnutia mestskej rady    a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2010, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011, nájom nehnuteľného majetku mesta a zmeny a doplnky ÚPD Mesta Bardejov.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám