Prečítané: 4863x

trvala_sucast_rozvoj_mestaNázov prijímateľa: Mesto Bardejov
Názov projektu: „Terénna sociálna práca v meste Bardejov – trvalá súčasť rozvoja mesta“

Názov Operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: mesto Bardejov, okres Bardejov, Prešovský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu: 1. október 2010 – 31. máj 2012

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 96.108,84 EUR

 

Ciele projektu,:

Hlavný cieľ: Podporiť sociálnu inklúziu sociálne vylúčených osôb a osôb ohrozených sociálnym vylúčením dvoch marginalizovaných rómskych komunít v meste Bardejov.

Špecifické ciele:

-          Integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

-          Integrácia cieľovej skupiny na trh práce a do majoritnej spoločnosti v rámci mesta.

-          Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb.

-          Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

-          Zlepšenie životnej situácie a integrácia dvoch marginalizovaných rómskych komunít na ulici Poštárka v Bardejove a na ulici Hlavná v mestskej časti Dlhá Lúka.

-          Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.

 

Cieľové skupiny:

-          Separovaná rómska komunita na ulici Poštárka v meste Bardejov

-          Segregovaná rómska komunita na ulici Hlavná v mestskej časti Dlhá Lúka

 

Dosiahnuté hlavné výsledky:

 

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

„Priestor na vašu príležitosť“

www.fsr.gov.sk                                                                                             www.esf.gov.sk

trvala_sucast_rozvoj_mesta