Prečítané: 3630x

mszVo štvrtok 27. septembra 2012 rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove po 13 – krát.

            Prejednali spolu 21 bodov, medzi hlavné body patrili – Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2012, plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o., návrh nakladania s majetkom mesta,

nájom nehnuteľného majetku mesta, návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov týkajúci sa bývalého kúpaliska a skleníkov v Bardejovských Kúpeľoch. Tiež schválili zmeny a doplnky VZN č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov, zaoberali sa Koncepciou rozvoja verejnej zelene v meste Bardejov na roky 2012 – 2020, Programom prevencie kriminality pre mesto Bardejov na roky 2012 – 2015 a Programom integrovaného trvalo udržateľného rozvoja mesta na roky 2012 – 2020 „BARDEJOV 2020“. Schválili založenie a vstup Mesta Bardejov do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Šariš“ – Bardejov. Medzi ďalšími bodmi rokovania boli aj – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta.

            Následujúce rokovanie MsZ je plánované na 13. december 2012