Prečítané: 4544x

Vo štvrtok 14. februára 2013 sa zišli na svojom 26. zasadnutí  členovia Mestskej rady v Bardejove.Okrem iného sa zaoberali vyhodnotením hospodárenia a činnosti za rok 2012 v organizačných subjektoch zriadených Mestom Bardejov, prerokovali  Výročnú správu o hospodárení za rok 2012 v m. p. Bapos a v Základnej umeleckej škole M. Vileca, Správu o činnosti Mestskej polície v Bardejove za rok 2012,

Správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2012 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.

Tiež prerokovali aj zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.