Prečítané: 6463x

Dôležitosť pripravovanej najväčšej investície v oblasti dopravnej infraštruktúry na území mesta Bardejov -  juhozápadný obchvat mesta bola dôvodom uskutočneného pracovného rokovania zástupcov samosprávy Mesta Bardejov so zástupcami investora stavby Slovenskou správou ciest - Investičná výstavba a správa ciest Košice.

            Na pracovnom rokovaní 3. apríla 2014 bolo

konštatované, že v súčasnosti prebieha príprava investície v súlade s harmonogramom stavby a popri prebiehajúcim stavebným konaniam na povolenie stavby sa začal aj proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby.

             V zmysle spomínaného harmonogramu by sa mala stavba začať začiatkom II. polroka 2014 za predpokladu, že nedôjde k predĺženiu procesu verejného obstarávania. Obchvat by mal byť dokončený v roku 2015. Mesto Bardejov s cieľom urýchliť celkový proces prípravy poskytuje súčinnosť v mnohých oblastiach. Preto aj 11. apríla 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Bardejove ďalšie pracovné rokovanie so zástupcami investora stavby na doriešenie niektorých majetkoprávnych otázok.

            FAKTY O JUHOZÁPADNOM OBCHVATE

-          celková dĺžka juhozápadného obchvatu mesta Bardejov je o celkovej dĺžke 5,319 km  a je situovaný mimo zastavané územie,

-          predpokladaný náklad stavby takmer 40 mil. € bez DPH

-          preložka cesty I/77 je plánovaná ako dvojpruhová vozovka so spevnenou krajnicou o šírke 1, 5 m,

-          začiatok juhozápadného obchvatu je v križovatke na ul. kpt. Nálepku a štátnej cesty II/545 (pod nemocnicou) a trasa sa napojí na pôvodnú cestu I/77 medzi mestom Bardejov a obcou Mokroluh,

-          súčasťou budú aj protihlukové steny o celkovej dĺžke 1 455 metrov zaručujúce zníženie zaťaženia hlukom,

-          v miestach kríženia preložky cesty I/77 so susednými komunikáciami, cestami a údoliami sú navrhnuté mostné objekty, spolu   6 mostov,  najdlhší most o dĺžke 160 metrov,

-          na ceste I/77 sú navrhnuté 4 križovatky – križovatka Pod Dúbravou, križovatka Družba, križovatka Mihaľov a Harčarovka, ktoré zabezpečia napojenie jestvujúcej komunikačnej siete na navrhovaný obchvat.

Účelom výstavby je dosiahnuť:

- vyššiu kapacitu komunikácie,

- vyšší stupeň bezpečnosti dopravy,

- vyšší dopravný komfort,

- a minimalizovať negatívne účinky dopravy na životné prostredie.