Prečítané: 4498x

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o  vydanie voličského preukazu.

Voličský preukaz sa vydáva  v meste, alebo obci,  v ktorom má oprávnený volič  trvalý pobyt.

Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. najskôr 24.4.2014), najneskôr však dva dni predo dňom volieb (t.j. najneskôr 22.5.2014) v úradných hodinách mesta, alebo obce.

O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať

V splnomocnení volič uvedie  svoje:

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje:

Mesto Bardejov zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ a  takéhoto voliča zo zoznamu voličov vyčiarkne.