Prečítané: 5936x

dotaznik phsr wwwPrvým dňom tohto roku nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  o podpore regionálneho rozvoja. Tento zároveň uložil obciam a mestám Slovenska povinnosť v novej a presne stanovenej štruktúre spracovať najdôležitejší rozvojový dokument mesta a obce  tzv.  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta.

V súvislosti s týmto samospráva mesta Bardejov začala v týchto dňoch s prípravou „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2020“ realizovaním prvej etapy spracovania dokumentu -  dotazníkovým prieskumom pre jednotlivé cieľové skupiny. Sú nimi obyvatelia nášho mesta, firmy a organizácie na území mesta, manažment mesta. Cieľom dotazníkového prieskumu je zistiť názory a potreby v jednotlivých oblastiach života a tieto následne zapracovať do uvedeného dokumentu.

Vypracovaný Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 – 2020 a následne schválený poslancami v mestskom zastupiteľstve by mal vytvoriť predpoklad ďalšieho rozvoja mesta adresnejším spôsobom v 12 oblastiach spoločenského života t.j. hospodárstvo, technická infraštruktúra - siete, miestne komunikácie, životné prostredie, cestovný ruch, kultúra, telekomunikačné a informačné služby, administratíva, sociálne služby, vzdelávanie, zdravotnícke služby a voľný čas - prevencia - bezpečnosť.

Prosíme obyvateľov o vyjadrenie svojho názoru o zapojenie sa do prípravy najdôležitejšieho rozvojového dokumentu  nášho mesta vyplnením dotazníka buď elektronicky na webovej stránke Mesta Bardejov, alebo osobne písomnou formou v podateľni Mestského úradu v Bardejove, v termíne do 31. júla 2015.