Prečítané: 3637x

S budovaním bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému v meste Bardejov sa začalo v roku 2003. Jeho rozširovanie a modernizácia sa uskutočňuje na základe dlhodobého projektu s dôrazom na Mestskú pamiatkovú rezerváciu Bardejov a sídliskové celky.

         Cieľom a obsahom projektu je zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta a ochrany ich majetku, majetku mesta. Zároveň sa tým posilní dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a  tiež vo vymedzenom rozsahu aj dohľad nad dopravno-bezpečnostnou situáciou. To všetko bez nutnosti zvyšovania početných stavov príslušníkov MsP.

Na druhej strane má inštalácia kamerového systému preventívny účinok a vedie k potieraniu protiprávnych konaní, priestupkov a  trestných činov potencionálnych páchateľov.

           Realizácia projektu je finančne náročná. Finančné prostriedky na tento účel sú získavané z rozpočtu mesta a rozpočtu Vlády SR prostredníctvom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. V roku 2017 bolo z rozpočtu Vlády SR na tento účel poskytnutých 25000,- €. Mesto Bardejov prispelo zo svojho rozpočtu sumou 6250,- €, čo predstavuje 20 % kofinancovanie.

Z  prostriedkov aktuálneho projektu boli osadené kamery na nasledovných miestach:

  1. Kamera na ul. Rhodyho s dosahom na ul. Rhodyho, ul. Šiancova, ul. Jiráskova, ul. Sv. Jakuba
  2. Kamera na ul. Františkánov s dosahom na ul. Jiráskova, ul. Františkánov, ul. Komenského
  3. Kamera na ul. Stocklova s dosahom ul. Na hradbách, ul. Stocklova
  4. Kamera na ul. Toplianska s dosahom ul. Kutuzovova, ul. Toplianska, letné kúpalisko
  5. Kamera na ul. Toplianska s dosahom ul. Kutuzovova, ul. Toplianska, zimný štadión

           V tendencii rozširovania a modernizácie monitorovacieho kamerového systému mienime pokračovať aj v budúcom období v rozsahu finančných zdrojov, ktoré sa na tento účel podarí zabezpečiť.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.