Prečítané: 646x

Mesto Bardejov predložilo v marci tohto roku , na základe výzvy  Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (ClimaUrban)“. Projekt bol hodnotiacou komisiu posúdený ako úspešný v celom rozsahu.

Jeho predmetom je rekonštrukcia dvoch pavilónov ZŠ Bartolomeja Krpelca, zahrňujúca kompletné zateplenie oboch objektov, výmenu okien, rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu svietidiel a rekonštrukciu tepelných rozvodov, ako aj nákup kontajnerov na uskladnenie BIO odpadu pri jednotlivých obytných blokoch, i masívnu výsadbu zelene v jednotlivých častiach mesta.

Dôležitou súčasťou projektu je vypracovanie Akčného plánu Mesta na znižovanie emisií CO2, ktorý bude obsahovať moderné modely týkajúce sa ochrany pred povodňami, vrátane aktuálnych informácii o vývoji povodňovej aktivity, digitálnej „inventarizácie“ stavu zelene a návrh postupu jej ďalšieho rozširovania.

Základným cieľom projektu je ďalšie znižovanie produkcie CO2, čím sa mesto Bardejov ďalším postupným krokom pripojí k svetovému trendu znižovaniu produkcie emisií a k celkovému zlepšovaniu kvality klímy. K tomu je potrebné pripočítať aj predložené projekty v rámci vodozádržných opatrení, budovaní „zelených“ striech, či výstavbu vodných plôch v rámci rekonštrukcie pamiatkovej zóny i vnútro a medziblokových priestorov na sídliskách Vinbarg a Obrancov mieru.  

Naplniť náročné podmienky na splnenie projektu vôbec nebolo jednoduché, ale samospráva mesta opäť raz ukázala, že vie vypracovať kvalitné projekty, vďaka ktorým je Bardejov naďalej dynamicky sa rozvíjajúcim , zeleným a moderným mestom.

Veľká vďaka patrí aj nášmu partnerskému mestu Molde za podporu celého projektu - spolu s ním budeme realizovať ďalšie podporné aktivity, ktoré sú jeho súčasťou.

Celková hodnota projektu predstavuje výšku 1 473 000 EUR.

122540126_4415524605164432_2105907470058421066_n.jpg

 Zverejnil: Marek Duleba, 2020-10-22, 13:24  marek.duleba@bardejov.sk