Prečítané: 2748x

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

 

Materskej školy, Komenského 47, Bardejov

 

A/ Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača:

 

B/ Iné kritéria a požiadavky uchádzača:

 

C/ Požadované doklady:

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Bardejove najneskôr

do 04. augusta 2021 do 15.00 hod.

na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

s vyznačením na obálke:

„Výberové konanie - Materská škola, Komenského 47, Bardejov - neotvárať“

 

 

Dátum, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil stanovené podmienky.

 

V Bardejove 08. 07. 2021

 

 

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-07-12, 08:25  marek.duleba@bardejov.sk