Prečítané: 9947x
suburbium

Minulý týždeň vo štvrtok 2. decembra 2010 sa  uskutočnilo ďalšie zo série pracovných rokovaní k problematike židovského suburbia v Bardejove. Tak ako sme už informovali verejnosť, Mesto Bardejov prostredníctvom Mestského úradu začalo aktívne realizovať ďalšie opatrenia na vyriešenie neuspokojivého stavu tejto významnej pamiatky, ktorá je súčasťou zápisu historického jadra mesta do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

I  keď zodpovednosť za plnenie povinností pri ochrane a zachovaní kultúrneho dedičstva v zmysle medzinárodného Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva a legislatívy Slovenskej republiky je  predovšetkým na vlastníkovi pamiatky,  Mesto Bardejov pristúpilo k úlohe prevziať iniciatívu pri riadení tohto zložitého problému.

 

Pracovné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo je naplňovaním tejto úlohy.

Prednosta Mestského úradu v Bardejove  za účasti členov pracovného tímu Mestského úradu v Bardejov pre riešenie tejto úlohy uskutočnil pracovné stretnutie s projektantom rekonštrukcie areálu suburbia Ing. arch. Jánom Krchom, ktorý je spracovateľom projektovej  dokumentácie.

Predmetom rokovania bolo aj  prerokovanie  budúceho funkčného využitia areálu suburbia podľa pripravovanej projektovej dokumentácie a  ktoré má zabezpečiť zachovanie  autenticity a pamiatkovej hodnoty tejto kultúrnej pamiatky. Dôležitým prvkom tejto etapy prípravy obnovy je zosúladiť projektované funkcie s reálnou potrebou budúceho prevádzkovateľa areálu pamiatky a podmienkami orgánov pamiatkovej starostlivosti.

Súčasťou programu rokovania bolo zosúladenie projektového zámeru s podmienkami, ktoré si bude  vyžadovať príslušný grantový program, z ktorého sa bude financovať celá rekonštrukcia.

 

suburb_in_1 suburb_in_2 suburb_in_3