Prečítané: 8073x

grafOd 7. 5. 2011 do 31. 5. 2011 prebehne aj v našom meste ďalšie zisťovanie zo série štatistických zisťovaní uskutočňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Bude to zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v roku 2011, ktoré je súčasťou medzinárodného projektu európskych štatistických zisťovaní.

Cieľom tohto výskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a schopnosť využívania týchto technológií.

Medzi náhodne vybrané domácnosti boli vybrané aj domácnosti z nášho mesta. Vo vyššie uvedenom  období tieto domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia poskytnú v rámci tohto zisťovania, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.