Prečítané: 9423x

biolog_odpadMesto Bardejov na základe zistenia o tom, že sa v katastrálnom území Bardejov vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (orezané konáre stromov, záhradný zelený odpad, pokosená tráva, atď.) upozorňuje, že v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu je zakázané od 1. 1. 2006 skládkovať biologicky rozložiteľný odpad.

To znamená, že uvedený odpad nepatrí do zberných nádob na zmesové komunálne odpady a ukladá sa do domácich kompostovísk alebo do kontajnerov počas vyhláseného zberu takýchto odpadov.

Iným nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom ako je vyššie uvedené sa občan dopúšťa spáchania priestupku, za čo mu môže byť uložená pokuta do výšky 165,95 eur a nápravné opatrenie a to, legálne odstránenie odpadu, resp. úhrada nákladov mestu za odstránenie nelegálne uloženého odpadu.