Prečítané: 10485x

Mesto Bardejov sa už niekoľko rokov úspešne zapája do dotačného systému Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“, podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

V rámci I. kola dotačného systému na rok 2012 je stanovený jednotný termín na predkladanie žiadostí, a to do 30.12.2011. V podmienkach nášho mesta sa pripravujú žiadosti o dotácie na nasledovné projekty:  

1.    Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, č. ÚZPF 1703/0
2.    Reštaurovanie kamenného reliéfu na atike Meštianskeho domu č. 16 v Bardejove, č. ÚZPF 1693/0
3.    Reštaurátorský výskum interiérových priestorov Meštianskeho domu č. 38 v Bardejove, č. ÚZPF 1715/0
4.    Obnova Pomníka Serédi Gašpara na ceste Bardejov - Dlhá Lúka, č. ÚZPF 171/0.

Ide o pamiatky zapísané v  Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad SR. Podmienky obnovy a reštaurovania týchto národných kultúrnych pamiatok sú určené v príslušných rozhodnutiach Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Aktivity uvedených projektov zahŕňajú reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, samotné reštaurovanie kultúrnej pamiatky a dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.

Každý z projektov má spracovaný predpokladaný rozpočtový náklad. V prípade schválenia projektu sa Mesto Bardejov bude podieľať na jeho spolufinancovaní vo výške 5% z rozpočtových nákladov.