Prečítané: 10559x

zapis_do_msZápis detí do jednotlivých materských škôl sa uskutoční  v období od 15. februára do 15. marca 2012. Podmienky prijímania detí do materskej školy a hodiny určené na zápis sú zverejnené v každej materskej škole na verejne dostupnom mieste.

Na území mesta Bardejov je 9 materských škôl. Zoznam materských škôl:
MŠ, Komenského 24, Bardejov
MŠ, Komenského 47, Bardejov
MŠ, Gorkého 13, Bardejov
MŠ, Nový Sad 24, Bardejov
MŠ, Nábrežná 2, Bardejov
MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
MŠ, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves
ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
ZŠ s MŠ, Pod Papierňou 1, Bardejov

Podmienky zápisu :
Do materskej školy možno zapísať dieťa:
a)  vo veku od troch do šiestich rokov,
b) ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
c) výnimočne od dvoch rokov.

Forma a priebeh zápisu:
a) zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca),
c) zákonný zástupca obdrží  žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Súčasťou   žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára.
Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.