Prečítané: 4750x

Dňa 2. júla 2013 boli za účasti primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščaka slávnostne odovzdané do užívania Denné centrá v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke. Odovzdaniu oboch objektov v našich mestských častiach predchádzalo ukončenie rekonštrukčných prác  v rámci projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb DD „ČERGOV“ -  BARDEJOV, ktorého súčasťou sú aj Denné centrá v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke.

        Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb, a to pobytovo-oddychovej časti v  Zariadení pre seniorov Čergov, vytvorením podmienok  pre udržanie a zlepšenie duševnej  a fyzickej  kondície seniorov,  pre kvalitné trávenie voľného času,  udržiavanie kontaktov s inými seniormi, občanmi mesta a príbuznými tak v Zariadení pre seniorov ako aj v Denných centrách v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke. Denné centrá  majú slúžiť pre  záujmové, kultúrne, športové,  a spoločenské aktivity seniorov, na stretávanie a  udržiavanie sociálnych kontaktov  pre cca 200 klientov.

          Od prípravy projektovej dokumentácie po ukončenie diela prebehlo viac ako 5 rokov. Stavebné práce sa začali koncom leta 2011 a ukončené boli v marci 2013.

          Predmetom rekonštrukcie v denných centrách bola celková rekonštrukcia objektov, kompletné zateplenie predmetných budov a ich debarierizácia pomocou schodolezov alebo rampou pre imobilných,  výstavba altánku a rekonštrukcia oplotenia areálu v BNV.

          Zrekonštruované objekty denných centier začnú novú epochu v živote našich seniorov,  ale i ostatných obyvateľov mesta, ktorým majú slúžiť. Denné centrá sa stanú kultúrno – spoločenským stánkom všetkých obyvateľov Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúky.

          Projekt Rekonštrukcia a modernizácia za účelom kvalitatívneho zlepšenia poskytovaných služieb DD „ČERGOV“ - BARDEJOV je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Výška poskytnutého príspevku: 1 157 132,62 EUR

 

loga

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

 

 

foto 1  foto 2