HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z X. Zasadnutie MsZ, konaného dňa 29.03.2012


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 3
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove - k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 4
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove - č. 1/2012: MsZ A) berie na vedomie: 1. Informáciu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 96 - 114/2011; 2. Informáciu hlavného kontrolóra o nesplnených uzneseniach prijatých MsZ za rok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 5
Správa o výsledkoch kontroly - k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 6
Správa o výsledkoch kontroly - č. 2/2012: MsZ A) berie na vedomie: 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie december 2011, január - február 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 7
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 - k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 8
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 - č. 3/2012: MsZ A) berie na vedomie: 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 9
Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011 - k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 10
Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011 - č. 4/2012: MsZ A) berie na vedomie: materiál 7 d): 1. Správu nezávislého audítora k auditu konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2010, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov, 2. Opatrenia primátora mesta k odporúčaniam nezávislého audítora
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 11
Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011 - č. 4/2012: MsZ B) schvaľuje: materiál 7 c): 1. Zmeny a doplnky Zásad tvorby a použitia peňažných fondov Mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 12
Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011 - č. 4/2012: MsZ B) schvaľuje: materiál 7 a) a 7 b): 13. Výročnú správu o hospodárení m. p. Bapos za rok 2011, Výročnú správu o hospodárení Základnej umeleckej školy M. Vileca za rok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 13
Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011 - č. 4/2012: MsZ B) schvaľuje: materiál 7 ako celok: MsZ A) berie na vedomie, MsZ B) schvaľuje uznesenie k materiálu č. 7, ktoré je v prílohe č. 29
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 14
Odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov - k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik  

   Zdržali sa:
Mgr. Ján Mika      


Číslo hlasovania: 15
Odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov - č. 5/2012: hlasovanie o tom, aby sa o jednotlivých častiach hlasovalo samostatne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Ing. Andrej Gmitter  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus Ing. Ján Židzik  

   Zdržali sa:
PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová      


Číslo hlasovania: 16
Odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov - č. 5/2012: hlasovanie o návrhu poslanca Tribusa: MsZ A) ruší: 1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 48/2011 zo dňa 28. 6. 2011, časť A/, bod 1; MsZ B) schvaľuje 2. Zvýšenie mesačného platu primátora mesta o 55 %, v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 4. 2012, čo predstavuje plat primátora mesta v sume 3 522 EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský  Slavomír Hudák Ing. Ján Orenič  

   Zdržali sa:
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 17
Odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov - č. 5/2012: hlasovanie k materiálu 8. a) Odmeňovanie zástupcov primátora mesta čl. 2 ods. 3: navrhovaný zvýšený koeficient z 0,20 na 0,27 násobku mesačného platu primátora pre každého z nich
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský  Slavomír Hudák Ing. Ján Orenič Ing. Ján Židzik

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv MUDr. Ján Fotta JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Ján Mika    


Číslo hlasovania: 18
Odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov - č. 5/2012: hlasovanie k materiálu 8: Odmeňovanie poslancov MsZ, predsedov, členov a sekretárov komisíí MsZ čl. 3, ods. 3, písm. a) je navrhovaný koeficient zvýšiť z 0,05 na 0,1 násobok za každé zasadnutie pri plnej účasti poslanca na hlasovaniach
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský

   Zdržali sa:
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Ján Orenič RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 19
Odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov - č. 5/2012: hlasovanie k materiálu 8. a): MsZ B) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Miloš Dvorský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Ján Mika      


Číslo hlasovania: 20
Odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov - č. 5/2012: hlasovanie k materiálu 8. b): MsZ B) schvaľuje 1. Hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv Ing. Miloš Dvorský  Slavomír Hudák Mgr. Ján Mika


Číslo hlasovania: 21
Nájom nehnuteľného majetku mesta ş návrh - k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 22
Nájom nehnuteľného majetku mesta - návrh - č. 6/2012: hlasovanie o bode 9.a): MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. v bode 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 23
Nájom nehnuteľného majetku mesta ş návrh - č. 6/2012: hlasovanie o bode 9.b): MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. v bode 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 24
Nájom nehnuteľného majetku mesta ş návrh - č. 6/2012: hlasovanie o bode 9.b): MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. v bode 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 25
Nájom nehnuteľného majetku mesta ş návrh - č. 6/2012: hlasovanie o bode 9.b): MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. v bode 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 26
Nájom nehnuteľného majetku mesta ş návrh - č. 6/2012: hlasovanie o bode 9 a 9.b) spolu: MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 27
Nakladanie s majetkom mesta ş návrh - k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 28
Nakladanie s majetkom mesta ş návrh - č. 7/2012: MsZ A) schvaľuje IV. Prenájom nehnuteľností body 22, 23
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 29
Nakladanie s majetkom mesta ş návrh - č. 7/2012: MsZ A) schvaľuje VII. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 54/2011 zo dňa 28.6.2011, príloha č. 7/a, bod A. V. - 24 bod 27
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 30
Nakladanie s majetkom mesta - návrh - č. 7/2012: MsZ A) schvaľuje VII. Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 109/2011 zo dňa 15.12.2011, príloha č. 1/b bod II. bod 28
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 31
Nakladanie s majetkom mesta ş návrh - č. 7/2012: MsZ A) schvaľuje všetky ostatné body materiálu plus dpolnenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 32
Nakladanie s majetkom mesta ş návrh - č. 7/2012: MsZ B) súhlasí 1. Presunúť všetky kompetencie prevádzkovania karanténnej stanice budúceho útulku túlavých zvierat, odchytu túlavých domestikovaných zvierat a poskytovania služieb v oblasti veterinárnej asanačnej služby na základe zmluvy o správe a prevádzkovaní karanténnej stanice ...; 2. S následovnými podmienkami pre verejné obstarávanie: ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 33
I. zmena rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 ş návrh - k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
MUDr. Jozef Halecký Mgr. Eva Kučová    


Číslo hlasovania: 34
I. zmena rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 ş návrh - č.8/2012: hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Andrejuva: presunúť v programe 3 doprava z prvku 24 čiastku 12.000 EUR na prvok 9 pokračovanie dobudovania chodníka ul. Priemyselná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 1
Proti: 10
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh nebol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv      

   Proti:
 Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Andrej Gmitter MUDr. Andrej Havrilla
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus    

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký  Slavomír Hudák
 Milan Kapec MUDr. Helena Leščišinová MUDr. Peter Prokopovič MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 35
I. zmena rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 ş návrh - č.8/2012: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu rozpočtu na rok 2012 podľa prílohy č. 1 s doplnením spravodajcu pod bodom 2 dočasné použitie fondu ochrany prírody na spolufinancovanie bežných a kapitálových výdavkov, grantov a projektov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 36
Zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2012 - č.8/2012: MsZ A) schvaľuje Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 37
Rozdelenie dotácií pre športové subjekty podľa VZN č. 68/2005 ş návrh - č.8/2012: MsZ A) ruší uznesenie č. 107/2011 zo dňa 15.12.2011 v bode A); B) schvaľuje 1. Rozdelenie finančných prostriedkov do jednotlivých fondov ..., 2. Návrh na pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na rok 2012 podľa prílohy daného materiálu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Mgr. Eva Kučová      


Číslo hlasovania: 38
Zmeny a doplnky ÚPD Mesta Bardejov - k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter Mgr. Eva Kučová    


Číslo hlasovania: 39
Zmeny a doplnky ÚPD Mesta Bardejov - Zadanie pre spracovanie štúdie 14/2011 - č.9/2012: MsZ A) súhlasí 1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) a ÚPN Z kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele ( ÚPN Z KM BK)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter Mgr. Eva Kučová    


Číslo hlasovania: 40
Zmeny a doplnky ÚPD Mesta Bardejov - Zmena ÚP č. 14, 15, 16 - č.10/2012, 11/2012, 12/2012: MsZ A) berie na vedomie ..., B) shvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 119/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov, zmena č. 14, 15, 16 s účinnosťou 15 - tym dňom od vyvesenia, ... , C) ukladá ....
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter Mgr. Eva Kučová    


Číslo hlasovania: 41
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011 - k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Zdržali sa:
RNDr. Vladimír Savčinský      

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 42
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011 - č.13/2012: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter Mgr. Eva Kučová    


Číslo hlasovania: 43
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011 - k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 44
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011 - č.14/2012: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 45
Správa o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2011 - k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 46
Správa o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2011 - č.15/2012: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 47
Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2011 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zbroru - k bodu č. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter      


Číslo hlasovania: 48
Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2011 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zbroru - č.16/2012: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany, o požiarovosti v meste v roku 2011 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký    


Číslo hlasovania: 49
Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2011 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2011 - k bodu č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter    


Číslo hlasovania: 50
Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2011 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2011 - č.17/2012: MsZ A) schvaľuje 1. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2011 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta MUDr. Jozef Halecký    


Číslo hlasovania: 51
Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2012 - k bodu č. 18
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta      


Číslo hlasovania: 52
Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2012 - č.18/2012: MsZ A) berie na vedomie 1. Informatívnu správu o príprave na Letnú turistickú sezónu 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      


Číslo hlasovania: 53
Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2011 - k bodu č. 19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová
MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla RNDr. Vladimír Savčinský    


Číslo hlasovania: 54
Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2011 - č.19/2012: MsZ A) berie na vedomie 1. Informatívnu správu o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2011
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová MUDr. Helena Leščišinová Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik