HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XXV. Zasadnutie MsZ, konaného dňa 29.04.2014
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - Schválenie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Voľba návrhovej komisie podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 3
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 4
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 32/2014 - M: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodom 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský

   Proti:
Ing. Pavol Gmitter      

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Ján Orenič Ing. Ján Židzik  


Číslo hlasovania: 5
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 32/2014 - M: MsZ A) schvaľuje II. Zámenu nehnuteľností pod bodom 5 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková Ing. Ján Orenič
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský
Ing. Ján Židzik      

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský Mgr. Ján Mika    

   Zdržali sa:
Ing. Pavol Gmitter      


Číslo hlasovania: 6
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 32/2014 - M: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností body 1., 3., 4., III. Odkúpenie nehnuteľností body 6., 7., 8., 9., IV. Zriadenie odplatného vecného bremena body 10., 11., V. Súhlas so vstupom na pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov bod 12, VI. Súhlas s podnájmom nebytových priestorov bod 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková
Mgr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik    

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Ján Orenič    


Číslo hlasovania: 7
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 32/2014 - M: MsZ B) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností bod 14, II. Prenájom nehnuteľností bod 15, III. Napojenie sa do kanalizácie umiestnenej v pozemku vo vlastníctve Mesta Bardejov bod 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv      


Číslo hlasovania: 8
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 33/2014 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., bod 1 a 2, 2. Podnájom nehnuteľného majetku v časti II., bod 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 9
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh na pokračovanie zmluvných vzťahov so spol. Ekobard, a. s. Bardejov - Uznesenie č. 34/2014 - M: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom hnuteľného majetku bod 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 10
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh na pokračovanie zmluvných vzťahov so spol. Ekobard, a. s. Bardejov - Uznesenie č. 34/2014 - M: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom hnuteľného majetku bod 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 11
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh na pokračovanie zmluvných vzťahov so spol. Ekobard, a. s. Bardejov - Uznesenie č. 34/2014 - M: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľného majetku bod 3.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 12
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh na pokračovanie zmluvných vzťahov so spol. Ekobard, a. s. Bardejov - Uznesenie č. 34/2014 - M: MsZ A) schvaľuje III. Predĺženie doby trvania zmluvy o poskytovaní služieb bod 4.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok      


Číslo hlasovania: 13
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh na pokračovanie zmluvných vzťahov so spol. Ekobard, a. s. Bardejov - Uznesenie č. 34/2014 - M: MsZ B) neschvaľuje I. Prenájom nehnuteľného majetku bod 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 14
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková
Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik  

   Zdržali sa:
Ing. Pavol Gmitter      


Číslo hlasovania: 15
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 - Uznesenie č. 35/2014 - M: MsZ A) schvaľuje 1. III. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 podľa prílohy č.1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský MUDr. Jozef Halecký
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková
Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Ing. Pavol Gmitter Mgr. Ján Mika Ing. Ján Židzik  


Číslo hlasovania: 16
Návrh na zrušenie VZN Mesta Bardejov č. 32/1998 - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 17
Návrh na zrušenie VZN Mesta Bardejov č. 32/1998 - Uznesenie č. 36/2014 - M: MsZ A) ruší 1. VZN Mesta Bardejov č. 32/1998 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský Ing. Pavol Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková Mgr. Ján Mika Ing. Ján Orenič Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik