HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XXVI. Zasadnutie MsZ, konaného dňa 30.05.2014
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - Schválenie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Voľba návrhovej komisie podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 3
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 4
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 37/2014 - M: MsZ A) schvaľuje III. Predaj nehnuteľností bod 3. SR - Slovenská správa ciest , Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 5
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 37/2014 - M: MsZ A) schvaľuje IV. Prenájom nehnuteľností bod 4. Ing. Peter Makovický, PETRANNA, Komenského 46, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 6
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 37/2014 - M: MsZ A) schvaľuje IV. Prenájom nebytových priestorov bod 5. Spoločnosť Plawecki SK, s.r.o. so sídlom ul. Dolné Rudiny 3, Žilina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 7
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 37/2014 - M: MsZ A) schvaľuje IV. zriadenie vecného bremena bod 6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 8
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 37/2014 - M: MsZ ruší uznesenie MsZ č. 69/2013 zo dňa 21.11.2013, podľa prílohy č. 1, bod A.III.-4, pod bodom I.- 1 predloženého materiálu; odmieta predložený návrh a odporúča primátorovi mesta neuzatvoriť s víťazom obchodnej verejnej súťaže kúpnu zmluvu, pod bodom II.- 2 predloženého materiálu; A) schvaľuje VII. Zaradenie hnuteľného majetku do majetku mesta a následné zverenie do nájmu BTS s.r.o., Bardejov, pod bodom 7, VIII. Doplnenie a zmenu uznesení MsZ v bode 8, IX. Doplnenie uznesenia MsZ v bode 9, X. Udeľuje súhlas na umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty do mestského pozemku pod bodom 10, XI. Vyradenie nehnuteľného majetku mesta z evidencie a z majetku mesta v bode 11, XII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy BAPOS m.p. Bardejov, pod bodmi 12/A, 13/A, 14, Odovzdanie odpadkových košov na ukončených stavbách do prevádzky spoločnosti EKOBARD, a.s., Bardejov, pod bodmi 12/B, 13/B, dopl. I. body 1., 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 9
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 37/2014 - M: MsZ B) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľnosti pod bodom 15 Jozef Jurčišin, Dubová 2, Bardejovská Nová Ves
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 10
Návrh nakladania s majetkom mesta - Nájom nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 38/2014 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., bod 1 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 11
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 12
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - Bardbyt, s. r. o. - Uznesenie č. 39/2014 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Výročnú správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o. o plnení technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a prehľad opráv, údržby bytov a nebytových priestorov za rok 2013, 2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o. Bardejov k Výročnej správe o hospodárení a k účtovnej závierke pre rok 2013 v spoločnosti Bardbyt, s. r. o. Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 13
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - Bardterm, s. r. o. - Uznesenie č. 39/2014 - M: MsZ A) berie na vedomie 3. Výročnú správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. o plnení plánu investičných akcií, výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody a vyhodnotení strediska údržby za rok 2013, 4. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o. k Výročnej správe o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. k 31. 12. 2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 14
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - BTS, s. r. o. - Uznesenie č. 39/2014 - M: MsZ A) berie na vedomie 5. Výročnú správu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2013, 6. Stanovisko Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k Výročnej správe Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 15
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - Mestské Lesy, s. r. o. - Uznesenie č. 39/2014 - M: MsZ A) berie na vedomie 7. Výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2013, 8. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Bardejov k Výročnej správe spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Bardejov za rok 2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 16
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - Bardterm, s. r. o. - Uznesenie č. 39/2014 - M: MsZ B) schvaľuje 2. Odmenu konateľovi spoločnosti Bardterm, s. r. o. vo výške 14 % z vyplatenej paušálnej odplaty v roku 2013 ( 7 % konateľovi do 30. 6. 2013 a 7 % konateľovi od 1. 7. 2013 z vyplatenej ročnej paušálnej odplaty 2013)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský      

   Zdržali sa:
 Slavomír Hudák Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 17
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - Bardbyt, s. r. o. - Uznesenie č. 39/2014 - M: MsZ B) schvaľuje 1. Odmenu konateľovi spoločnosti Bardbyt, s. r. o. vo výške 14 % z vyplatenej paušálnej odplaty v roku 2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský      

   Zdržali sa:
 Slavomír Hudák Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 18
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - BTS, s. r. o. - Uznesenie č. 39/2014 - M: MsZ B) schvaľuje 3. Odmenu konateľovi Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2013 vo výške 14 % z paušálnej odplaty vyplatenejv roku 2013
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika
Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský      

   Zdržali sa:
 Slavomír Hudák Ing. Ján Židzik    


Číslo hlasovania: 19
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta - Mestské Lesy, s. r. o. - Uznesenie č. 39/2014 - M: MsZ B) schvaľuje 4. Odmenu konateľovi spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. vo výške 2.500,-- EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš
MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Ján Židzik    

   Zdržali sa:
 Slavomír Hudák Mgr. Veronika Marková    


Číslo hlasovania: 20
Návrh programu odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011 ş 2015 - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 21
Návrh programu odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011 ş 2015 - Uznesenie č. 40/2014 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Program odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011 - 2015 a odporúča ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 22
Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Miloš Dvorský
Ing. Andrej Gmitter MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
 Milan Kapec Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
Mgr. Veronika Marková PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský Ing. Ján Židzik


Číslo hlasovania: 23
Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bardejov - Uznesenie č. 41/2014 - M: MsZ A) udeľuje 1. Čestné občianstvo Mesta Bardejov doc. JUDr. Ivanovi Gašparovičovi, CSc.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv  Miroslav Bejda PaedDr. Anton Blajsko Ing. Andrej Gmitter
MUDr. Jozef Halecký MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák  Milan Kapec
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová Mgr. Veronika Marková
PhDr. Ján Mika Ing. Peter Petruš MUDr. Peter Prokopovič RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Ján Židzik