HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XIII. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 23.06.2016


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Nehlasovali:
Mgr. Veronika Marková      


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 3
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 4
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ - Uznesenie č. 27/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 1 - 26/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 5
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 6
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Uznesenie č. 28/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie apríl - máj 2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 7
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 8
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov 1. Radničné námestie 17 - prízemie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 9
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov 2. Dlhý rad 16 ­ administratívna budova
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 10
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. Doplnok materiálu I. Prenájom nebytových priestorov 1. Radničné námestie 12 - prízemie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 11
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. Príloha I. Prenájom nebytových priestorov 1. Radničné námestie 12 - prízemie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 12
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. I. Prenájom nebytových priestorov Uznesenie č. 29/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta: Nájom nebytových priestorov v Športovej hale pre VK Agroekofarma Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 13
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský  

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Kuchta, PhD.      


Číslo hlasovania: 14
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Pilipa: v časti I. bod 4. Predaj nehnuteľnosti bod 4. zmeniť na formu predaj - Obchodnú verejnú súťaž s minimálnou cenou podľa znaleckého posudku č. 7 z roku 2016, t. j. 184 tis. EURO + 10 percent
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5
Proti: 9
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
Ing. Jozef Andrejuv MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
RNDr. Marcel Tribus      

   Zdržali sa:
Mgr. Žaneta Biľová  Slavomír Hudák Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD.
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ Ing. Peter Petruš MUDr. Július Zbyňovský


Číslo hlasovania: 15
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností 1. AVIVA s.r.o., Sv. Jakuba 20, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa      


Číslo hlasovania: 16
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností 2. Gréckokatolícky farský úrad Blažených Hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, ul. Andreja Svianteka 7, Bardejov ­ Vinbarg
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 17
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností 3. Spoločnosť PETRAMONT s.r.o., Ťačevská 1639/38 A, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 18
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností 4. XAWAX, spol. s r.o., Radničné námestie č. 37, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla
 Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa Mgr. Milan Pilip    

   Zdržali sa:
Ing. Miloš Dvorský Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 19
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností 5. Ľuboš Bystrý, Poštárka 61, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 20
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 8. JUDr. Jozef Jaroščák ml., Tehelná 49, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
 Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský

   Zdržali sa:
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla    


Číslo hlasovania: 21
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje IV. Zámena nehnuteľností 10. HURTUK DINO s.r.o., Bardejovská Zábava 102, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 22
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje IV. Zámena nehnuteľností 11. Spoločnosť M.O.D. , a.s. Kacvinského 15, 085 01 Bardejov, Ivana Gduľová, Lukov 185, 086 05 Lukov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 23
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnut. a uzatv. zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bod 8., III. Nájom nehnuteľnosti bod 9., V. Odkúpenie nehnut. do vlastníctva mesta za účelom majetkovopr. vysporiadania pozemku body 12., 13., VI. Zriadenie odplatného vecného bremena bod 14., 15., VII. Súhlas na uloženie optických káblov do pozemkov vo vlastn. Mesta Bardejov body 16., 17., 18., VIII. Súhlas na napojenie splaškovej kanalizácie do terajšej kanaliz. šachty bod 19., IX. Súhlas s vybudovaním nového športového, zábavného a relaxačného ihriska bod 20., X. Doplnenie uznesení MsZ body 21., 22., XI. Zaradenie ukončených invest. akcií do majetku mesta bod 23., XII. Zaradenie ukončenej invest. akcie do majetku mesta bod 24., XIII. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta bod 25., XIV. Návrh na predaj rozprac. investície - projektovej dokumentácie v účtovnej evidencii bod 26
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Ing. Jozef Andrejuv      


Číslo hlasovania: 24
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 30/2016: MsZ A) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností body 27. - 30., II. Prenájom nehnuteľností bod 31., III. Zníženie kúpnej ceny bod 32
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 25
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh na ukončenie nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 31/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Ukončenie nájmu s BEMACO HC 46, n. o. k 30. 6. 2016 podľa predloženého návrhu, formou dohody zmluvných strán
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 26
Návrh nakladania s majetkom mesta - Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spol. Východoslovenská distribučná, a. s. Košice - Uznesenie č. 32/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. Košice
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Pilip      


Číslo hlasovania: 27
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 28
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - Bardbyt, s. r. o., - Uznesenie č. 33/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o. o plnení plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a prehľad opráv, údržby bytov a nebytových priestorov za rok 2015, 2. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardbyt, s. r. o. k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o., o plnení plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a prehľadu opráv, údržby bytov a nebytových priestorov za rok 2015, B) odporúča 1. VALNÉMU ZHROMAŽDENIU výsledky hospodárenia spoločnosti Bardbyt, s. r. o. za rok 2015 schváliť
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa      


Číslo hlasovania: 29
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - Bardterm, s. r. o., - Uznesenie č. 33/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. za rok 2015, 2. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardterm, s. r. o. k Správe o hospodárení spoločnosti za rok 2015, B) odprorúča 1. VALNÉMU ZHROMAŽDENIU spol. Bardterm, s. r. o. výsledky hospodárenia spoločnosti schváliť
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 30
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - BTS, s. r. o., - Uznesenie č. 33/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o činnosti a hospodárení Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 31. 12. 2015, 2. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. k Správe o činnosti a hospodárení Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 31. 12. 2015, B) odporúča 1. Valnému zhromaždeniu BTS, s. r. o. výsledky hospodárenia spoločnosti BTS, s. r. o. za rok 2015 schváliť
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    


Číslo hlasovania: 31
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - Mestské Lesy, s. r.o. - Uznesenie č. 33/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o hospodárení spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2015, 2. Stanovisko Dozornej rady k správe o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2015, B) odporúča 1. VALNÉMU ZHROMAŽDENIU - výsledky hospodárenia spol. Mestské lesy, s. r. o. za rok 2015 schváliť
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Zdržali sa:
MUDr. Patrik Mihaľ      


Číslo hlasovania: 32
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - návrh na schválenie odmien pre konateľov obchodných spoločností mesta - Uznesenie č. 32/2016: Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Pilipa: Zmeniť výšku odmenu konateľom spoločností mesta Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o., Mestské lesy Bardejov, s. r. o. z 15 % na 8,3 %
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip

   Proti:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák
RNDr. Marcel Tribus      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD.
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 33
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - návrh na schválenie odmien pre konateľov obchodných spoločností mesta - Uznesenie č. 33/2016: MsZ C) schvaľuje 1. Odmenu konateľovi spoločnosti Bardbyt, s. r. o. vo výške 15 % z ročnej paušálnej odplaty
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Proti:
Mgr. Milan Pilip      

   Zdržali sa:
Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský  Slavomír Hudák
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 34
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - návrh na schválenie odmien pre konateľov obchodných spoločností mesta - Uznesenie č. 33/2016: MsZ C) schvaľuje 1. Odmenu konateľovi spoločnosti Bardterm, s. r. o. vo výške 15 % z ročnej paušálnej odplaty
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Proti:
Mgr. Milan Pilip      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  


Číslo hlasovania: 35
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - návrh na schválenie odmien pre konateľov obchodných spoločností mesta - Uznesenie č. 33/2016: MsZ C) schvaľuje 1. Odmenu konateľovi Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2015 vo výške 15 % z ročnej paušálnej odplaty.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš RNDr. Vladimír Savčinský
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Proti:
Mgr. Milan Pilip      

   Zdržali sa:
Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský  Slavomír Hudák
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ    


Číslo hlasovania: 36
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2015 - návrh na schválenie odmien pre konateľov obchodných spoločností mesta - Uznesenie č. 33/2016: MsZ C) schvaľuje 1. Odmenu konateľovi spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. vo výške 15 % z ročnej paušálnej oplaty za rok 2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD.
Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
RNDr. Vladimír Savčinský RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Proti:
MUDr. Patrik Mihaľ Mgr. Milan Pilip    

   Zdržali sa:
Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský Mgr. Veronika Marková
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 37
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Mgr. Milan Pilip Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus      

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta MUDr. Patrik Mihaľ Ing. Peter Petruš RNDr. Vladimír Savčinský
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 38
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 - Uznesenie č. 34/2016: MsZ A) schvaľuje 1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy č. 1.; 2. Súhlas s uzatvorením a podpisom Dodatku č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1271 primátorom mesta Bardejov, ktorým sa mení konečná splatnosť do 31.8.2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta MUDr. Patrik Mihaľ RNDr. Vladimír Savčinský  


Číslo hlasovania: 39
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 - návrh zmeny príspevku pre m. p. Bapos na rok 2016 - Uznesenie č. 34/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu príspevku mesta pre BAPOS, m. p. na rok 2016 podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta MUDr. Patrik Mihaľ RNDr. Vladimír Savčinský  


Číslo hlasovania: 40
Návrh zmeny rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Patrik Mihaľ RNDr. Vladimír Savčinský


Číslo hlasovania: 41
Návrh zmeny rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. - Uznesenie č. 35/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Ing. Jozef Kuchta, PhD. MUDr. Patrik Mihaľ RNDr. Vladimír Savčinský


Číslo hlasovania: 42
Návrh VZN Mesta Bardejov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Mgr. Milan Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Nehlasovali:
MUDr. Patrik Mihaľ Ing. Peter Petruš    


Číslo hlasovania: 43
Návrh VZN Mesta Bardejov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Uznesenie č. 36/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Pilip      


Číslo hlasovania: 44
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 45
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Uznesenie č. 37/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 46
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 47
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - Uznesenie č. 38/2016: MsZ A) súhlasí 1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (Geocomp - plus, s. r. o.)..., 2. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (Ladislav Turok) ..., 3. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (Miroslav Micheľ) ..., 4. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodov 1, 2, 3.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 48
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - Uznesenie č. 39/2016: MsZ A) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č.33 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 49
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 50
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov - Uznesenie č. 40/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 51
Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016 - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Mgr. Milan Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Ing. Peter Petruš    


Číslo hlasovania: 52
Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016 - Uznesenie č. 41/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Informatívnu správu o realizácii investičných akcií za I. polrok 2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 53
Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Integr.reg.oper.programu - Ukončenie diskusie k bodu č. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Mgr. Milan Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 54
Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Integr.reg.oper.programu - Uznesenie č. 42/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektov: a) rozšírenie kapacít infraštruktúry MŠ Komenského 24, 085 01 Bardejov, b) rozšírenie kapacít infraštruktúry MŠ Námestie arm. gen. L. Svobodu 15, 085 01 Bardejov, ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov, 2. Zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o NFP, 3. Financovanie projektov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty, t. j. vo výške: a) 23 500,-- EUR, b) 25 650,-- EUR a náklady spojené s vypracovaním projektových a rozpočtových dokumentácií, náklady na výkon stavebného dozoru a neoprávnené náklady v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP v rámci IROP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 55
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 - Ukončenie diskusie k bodu č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 56
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 - Uznesenie č. 44/2016: MsZ A) schvaľuje 1.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 57
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016 - Ukončenie diskusie k bodu č. 18
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 58
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016 - Uznesenie č. 43/2016: MsZ A) schvaľuje 1.Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 59
Návrh na odvolanie a menovanie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš      


Číslo hlasovania: 60
Návrh na odvolanie a menovanie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejov - Uznesenie č. 45/2016: MsZ A) odvoláva 1. Mgr. Alenu Malegovú z funkcie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ k 31. 7. 2016, B) menuje 1. Mgr. Marcelu Bercelovú do funkcie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejove od 1. 8. 2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 61
Správa o súdnych sporoch mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 62
Správa o súdnych sporoch mesta - Uznesenie č. 46/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o súdnych sporoch mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 63
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 - Ukončenie diskusie k bodu č. 21
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 64
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 - Uznesenie č. 47/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 65
Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2015 - Ukončenie diskusie k bodu č. 22
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
 Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus
MUDr. Július Zbyňovský      

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      

   Nehlasovali:
Mgr. Žaneta Biľová      


Číslo hlasovania: 66
Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2015 - Uznesenie č. 48/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Výročnú správu Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Mgr. Žaneta Biľová      


Číslo hlasovania: 67
Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2015 - Ukončenie diskusie k bodu č. 23
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Nehlasovali:
Mgr. Žaneta Biľová      


Číslo hlasovania: 68
Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2015 - Uznesenie č. 49/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou Mesta Bardejov za rok 2015: Prima banka Slovenska, a. s., Ekobard, a. s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 69
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2015 - Ukončenie diskusie k bodu č. 24
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 70
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2015 - Uznesenie č. 50/2016: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský  


Číslo hlasovania: 71
Návrh na udelenie ocenenia Mesta Bardejov- zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule pri príležitosti 50. výročia založenia Hasičského a záchranného zboru v Bardejove - Ukončenie diskusie k bodu č. 25
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta  Andrej Hudák  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský
Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš
Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský    

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 72
Návrh na udelenie ocenenia Mesta Bardejov- zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule pri príležitosti 50. výročia založenia Hasičského a záchranného zboru v Bardejove - Uznesenie č. 51/2016: MsZ A) schvaľuje 1. Udelenie ocenenia Mesta Bardejov, zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule pri príležitosti 50. rokov od vzniku profesionálneho Hasičského zboru v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Jozef Kuchta, PhD. Mgr. Eva Kučová
 Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková MUDr. Patrik Mihaľ  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Milan Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč RNDr. Marcel Tribus MUDr. Július Zbyňovský