HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XXIII. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 25.07.2017
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu (Poslanci na tomto mimoriadnom zasadnutí MsZ hlasovali alkamačne dvihnutím ruky; Pri všetkých hlasovaniach na tomto zasadnutí všetkých 19 prítomných poslancov hlasovalo ZA.)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za: