HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XXV. Zasadnutie MsZ v Bardejov, konaného dňa 03.10.2017
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč MUDr. Július Zbyňovský


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč MUDr. Július Zbyňovský


Číslo hlasovania: 3
Združená investícia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Bardejov s názvom „Rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova ­ ul. T. Ševčenku ­ ul. Mlynská“ v Bardejove - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Ing. Miloš Dvorský Ing. Štefan Eller
MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč MUDr. Július Zbyňovský


Číslo hlasovania: 4
Združená investícia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Bardejov s názvom „Rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova ­ ul. T. Ševčenku ­ ul. Mlynská“ v Bardejove - Uznesenie č. 88/2017 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Bardejov s názvom "Rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenka - ul. Mlynská" v Bardejove s predpokladaným rozpočtom 889.205,00 EUR, 2. Dofinancovanie združenej investície s názvom "Rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenka - ul. Mlynská" v Bardejove za Mesto Bardejov ako združovateľa do výšky 739.205,-- EUR. Ak združená investícia prekročí predpokladaný rozpočet, výška združeného vkladu od Prešovského samosprávneho kraja sa nemení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 5
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 6
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 89/2017 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta časti I., v bode 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč MUDr. Július Zbyňovský

   Nehlasovali:
 Jozef Pasternák      


Číslo hlasovania: 7
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 89/2017 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta časti I., v bode 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 8
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 89/2017 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta časti I., v bode 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 9
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 89/2017 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta časti I., v bode 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
MUDr. Július Zbyňovský      


Číslo hlasovania: 10
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 89/2017 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta časti I., v bode 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Jozef Andrejuv Mgr. Žaneta Biľová Mgr. art. Juraj Bochňa Ing. Miloš Dvorský
Ing. Štefan Eller MUDr. Ján Fotta MUDr. Andrej Havrilla  Andrej Hudák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ján Jakub Ing. Stanislav Jurčišin
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Eva Kučová  Jozef Kukulský Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč
MUDr. Július Zbyňovský