HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z VI. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného od 26.06.2019 do 27.06.2019


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 3
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 4
Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ - Uznesenie č. 36/2019: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 13-35/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 5
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      

   Zdržali sa:
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
RNDr. Vladimír Savčinský      


Číslo hlasovania: 6
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta - Uznesenie č. 37/2019: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 7
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 8
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 38/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nebytových priestorov bod č. 2 Radn. námestie 12 - poschodie (v zmysle osobitného zreteľa)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 9
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 38/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nebytových priestorov bod č. 4 - Dlhý rad 16 - stará budova (v zmysle osobitného zreteľa)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 10
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 38/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nebytových priestorov bod č. 5 - Radn. námestie 39 (v zmysle osobitného zreteľa)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 11
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 38/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nebytových priestorov bod č. 1 a 3, a bod č.6 Podnájom nebytových priestorov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 12
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      


Číslo hlasovania: 13
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ A) ruší I. 1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší bod bod A.II.5 v prílohe č. 1, uzn. MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.03.2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 14
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje II. Predaj nehnuteľnosti 2. Stanislav Sabol a manž. Alžbeta Sabolová, Tehelná 96, Bardejov - požiadali o odkúpenie pozemku parc. C KN 3701/175 o výmere 413 m2, ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9
Proti: 7
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Ing. Peter Simko      

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Pavol Goriščák Ing. Marek Hudák
Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský  

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková  Slavomír Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD. Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 15
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje II. Predaj nehnuteľnosti 3. Kamil Hovanec, Mokroluh 142, 086 01 Rokytov - požiadal ako vlastník bytu č. 1 v obytnom bloku č.s. 946 na parc. C KN 526 na ul. Jesenského v k.ú.Bardejov o odkúpenie 1/4 pozemku pod obytným blokom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 16
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje II. Predaj nehnuteľnosti 4. MUDr. Hovancová Mária, bytom Krivé 48, 086 04 Kružľov - po.iadala o mo.nos. odkupenia .asti chodby, 15,4 m2, na prizemi v budove Detskej polikliniky na Partizánskej ulici č. 4, časť chodby k jej ambulancii
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 17
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje III. Bezodplatný prevod plynárenského zariadenia v k.ú. Bardejov 5. Bezodplatný prevod plynárenského zariadenia na ulici Kutuzovova v Bardejove do vlastníctva SPP ­ distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 18
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje III. Bezodplatný prevod plynárenského zariadenia v k.ú. Bardejov 6. Bezodplatný prevod plynárenského zariadenia na ulici Štefánikova v Bardejove do vlastníctva SPP ­ distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 19
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje IV. Prenájom nehnuteľností 7. Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - BARDEJOV, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 20
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje IV. Prenájom nehnuteľností 8. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov - požiadal o poskytnutie časti mestského pozemku parc. C KN 4988/1 a časti pozemku z parc. C KN 4988/34 o celkovej výmere cca 1500 m2 na ul. Štefánikova v k.ú. Bardejov, do dlhodobého prenájmu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 21
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje IV. Prenájom nehnuteľností 11. MsÚ - oddelenie ŽP Bardejov požiadalo o prerokovanie v orgánoch mesta návrh Nájomnej zmluvy a Zmluvy o prevádzkovaní „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou EKOBARD, a.s., Štefánikova, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 22
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje V. Prenájom nebytových priestorov v objekte Hnedého priemyselného parku, ul. Duklianska 13. OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, Bardejov - požiadala o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Hnedého priemyselného parku - 2. NP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková    


Číslo hlasovania: 23
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje VI. Zriadenie vecného bremena za jednorázovú odplatu 14. Uzatvorenie Dohody o budúcej dohode o náhrade za obmedzenie využívania a užívania nehnuteľnosti ­ jednorázova náhrada
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 24
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje VII. Zriadenie bezodplatného vecného bremena 15. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 25
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje XVI. Súhlas s realizáciou spevnených plôch na pozemkoch vo vlastníctve mesta 29. S-projekt, s.r.o., Okružná 55, 080 01 Prešov - požiadala o súhlas k PD pre územné rozhodnutie ­ vjazd a výjazd cez pozemok k stavbe ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 6
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Bc. Michal Hanko
Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip    

   Zdržali sa:
Mgr. Pavol Goriščák  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 26
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ B) schvaľuje všetky ostatné body schvaľovacej časti po bod č. 30
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko  


Číslo hlasovania: 27
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ C) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností pod bodmi č. 31 -42
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Maroš Micenko      


Číslo hlasovania: 28
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 39/2019: MsZ C) neschvaľuje II. Zámenu nehnuteľností pod bodmi č. 43, 44, 45
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
PhDr. Anton Duchnovský      


Číslo hlasovania: 29
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správa o činnosti Dozorných rád spol. mesta za rok 2018 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Ing. Mária Ferková MUDr. Andrej Havrilla Ing. Peter Petruš. MBA  


Číslo hlasovania: 30
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správa o činnosti Dozorných rád spol. mesta za rok 2018 - Bardbyt, s. r. o., - Uznesenie č. 40/2019: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o. o plnení technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a prehľad opráv, údržby bytov a nebytových priestorov za rok 2018, 2. Stanovisko Dozornej rady k Správe o hospodárení za rok 2018 v spoločnosti Bardbyt, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA      


Číslo hlasovania: 31
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správa o činnosti Dozorných rád spol. mesta za rok 2018 - Bardterm, s. r. o., - Uznesenie č. 40/2019: MsZ A) berie na vedomie 3. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. za rok 2018, 4. Stanovisko Dozornej rady k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r o. za rok 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA      


Číslo hlasovania: 32
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správa o činnosti Dozorných rád spol. mesta za rok 2018 - BTS, s. r. o., - Uznesenie č. 40/2019: MsZ A) berie na vedomie 5. Správu o plnení rozpočtu BTS, s. r. o. k 31. 12. 2018, 6. Stanovisko Dozornej rady BTS, s. r. o. k Správe o plnení rozpočtu BTS, s. r. o. k 31. 12. 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 33
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správa o činnosti Dozorných rád spol. mesta za rok 2018 - Mestské Lesy, s. r.o., - Uznesenie č. 40/2019: MsZ A) berie na vedomie 7. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2018, 8. Výročnú správu spoločnosti Ekobard, a. s. za rok 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD.  Marek Šimco


Číslo hlasovania: 34
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správa o činnosti Dozorných rád spol. mesta za rok 2018 - Ekobard, a. s. - Uznesenie č. 40/2019: MsZ A) berie na vedomie 9. Správu o činnosti Dozornej rady spol. Ekobard, a. s. za rok 2018, 10. Uznesenie č. 1 Dozornej rady k Výročnej správe spoločnosti Ekobard, a. s. na rok 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 35
Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2018 - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 36
Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2018 - Uznesenie č. 41/2019: MsZ A) berie na vedomie 1.Výročnú správu Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 37
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 38
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 - Uznesenie č. 42/2019: MsZ A) schvaľuje 1. III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
 Marek Šimco Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD. Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 39
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 - zmena plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o. pre rok 2019 - Uznesenie č. 42/2019: MsZ A) schvaľuje 2. Zmenu Plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2019 podľa prílohy č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 40
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 - zmena príspevku pre m. p. Bapos na rok 2019 - Uznesenie č. 42/2019: MsZ A) schvaľuje 3. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre BAPOS, m. p. Bardejov na rok 2019 podľa prílohy č. 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 41
Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2018 - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 42
Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2018 - Uznesenie č. 43/2019: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou Mesta Bardejov za rok 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 43
Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019(rozprava) - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 44
Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019 - Uznesenie č. 44/2019: MsZ A) berie na vedomie 1.Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 45
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - zadanie - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 46
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - zadanie - Uznesenie č. 45/2019: MsZ A) súhlasí 1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov ( ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadali Správa a prenájom bytov Bardejov, s. r. o. na parcelách č. C KN 3431/1, /2, /3, /7,/8, /9 v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť využitie územia na plochy pre bytovú zástavbu a občiansku vybavenosť. Štúdiu spracuje na vlastné náklady, 2. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodu č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
 Marek Šimco      


Číslo hlasovania: 47
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o zbere a likvidácii KO a DSO - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 48
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o zbere a likvidácii KO a DSO - Uznesenie č. 46/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 49
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
 Marek Šimco      


Číslo hlasovania: 50
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach - Uznesenie č. 47/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Ján Pilip      

   Nehlasovali:
 Marek Šimco      


Číslo hlasovania: 51
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov - Ukončenie diskusie k bodu č. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA      


Číslo hlasovania: 52
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov - Uznesenie č. 48/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA      


Číslo hlasovania: 53
Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA      


Číslo hlasovania: 54
Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bardejov - Uznesenie č. 49/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA      


Číslo hlasovania: 55
Správa o súdnych sporoch mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 18
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA Bc. Stanislav Soroka    


Číslo hlasovania: 56
Správa o súdnych sporoch mesta - Uznesenie č. 50/2019: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o súdnych sporoch mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      

   Nehlasovali:
Mgr. Veronika Marková Ing. Peter Petruš. MBA Bc. Stanislav Soroka  


Číslo hlasovania: 57
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018 - Ukončenie diskusie k bodu č. 19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA Bc. Stanislav Soroka    


Číslo hlasovania: 58
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018 - Uznesenie č. 51/2019: MsZ A) berie na vedomie 1.Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš. MBA Bc. Stanislav Soroka    


Číslo hlasovania: 59
Návrh Rokovacieho poriadku stálych komisií MsZ v Bardejove - Ukončenie diskusie k bodu č. 20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Michal Hanko    


Číslo hlasovania: 60
Návrh Rokovacieho poriadku stálych komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 52/2019: MsZ A) schvaľuje 1.Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Michal Hanko    


Číslo hlasovania: 61
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 - ukoncenie rozpravy bod 21
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Michal Hanko    


Číslo hlasovania: 62
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 - Uznesenie č. 53/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 podľa prílohy č. 1, B) poveruje hlavného kontrolóra 1. Hlavného kontrolóra na výkon kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 63
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019 - ukoncenie rozpravy bod 22
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 64
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019 - Uznesenie č. 54/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na II. polrok 2019 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 65
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 23
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 66
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Hlasovanie o návrhu poslanca Šmilňáka, aby sa o voľbe PaedDr. Ľubomíra Baláža do funkcie konateľa Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. hlasovalo tajne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9
Proti: 14
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Veronika Marková Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko    


Číslo hlasovania: 67
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Uznesenie č. 55/2019: MsZ A) schvaľuje 1. Vymenovanie PaedDr. Ľubomíra Baláža do funkcie konateľa Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. s účinnosťou od 1. 7. 2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Mgr. Peter Hudák, PhD.