HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XIII. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 18.06.2020
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 3
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 4
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 66/2020 - M: hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca P. Hudáka: MsZ B) neschvaľuje 1.Nájom nebytových priestorov podľa prílohy č. 1 pod bodom č. 2: - pre poslanca NR SR - PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA, Zochova 1679/46, 06001 Kežmarok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák  Slavomír Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD.
Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Proti:
MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková  Jozef Pasternák  

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko      


Číslo hlasovania: 5
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 66/2020 - M: hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca P. Hudáka: MsZ C) žiada 1.Primátora mesta vypracovať návrh odpustenia nájomného živnostníkom a podnikateľom v súvislosti s podmienkami Korony, vyvolané pandémiou do najbližšieho plánovaného zasadnutia MsZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková RNDr. Vladimír Savčinský  

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 6
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 66/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1.Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1: pod bodom č. 1: - pre ANTIKVARIÁT, s. r. o. Kellerova 1, 08501 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 7
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 66/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1.Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1: pod bodom č. 3: - pre KAENNA, spol. s r. o., Andreja Svianteka 2526/24, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 8
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. RNDr. Vladimír Savčinský    


Číslo hlasovania: 9
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 67/2020 - M: hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca P. Hudáka: MsZ A) schvaľuje 1. podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne: Prevod vlastníctva majetku obce - predaj pozemku parc. E 511/1 o výmere 10710 m2, orná pôda a parc. EKN 511/3 o výmere 3015 m2 orná pôda, evidovaných na LV č. 1475 v k.ú. Bardejovská Nová Ves. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena celkom, pričom minimálna cena je vo výške 25 EUR/m2. Návrhy je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 30 dní od zverejnenia podmienok súťaže na webovom sídle obce. Doručené návrhy budú vyhodnotené do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. Lehota na oznámenie prijatia najvhodnejšieho návrhu je do 10 dní od rozhodnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov. Mesto Bardejov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť a odmietnuť všetky predložené návrhy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 10
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 68/2020 - M: hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca P. Hudáka: MsZ A) schvaľuje 1. podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne: Prenájom časti pozemku parc. CKN 1565/6 o výmere cca 120 m2, ostatná plocha, evidovaných na LV č. 15025 v k.ú. Bardejov. Kritériami sú: Najvyššia ponúkaná cena nájmu 33 %, Finančný náklad investície 33 %. Návrh riešenia investičného projektového zámeru a účel využitia 34 %. Návrhy je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 30 dní od zverejnenia podmienok súťaže na webovom sídle obce. Doručené návrhy budú vyhodnotené do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. Lehota na oznámenie prijatia najvhodnejšieho návrhu je do 10 dní od rozhodnutia mestského po vyhodnotení návrhov. Mesto Bardejov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť a odmietnuť všetky predložené návrhy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 11
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 69/2020 - M: hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Soroku: MsZ A) schvaľuje 1. k žiadosti o zníženie kúpnej ceny za odkúpenie pozemku pre spoločnosť POLBARD SK, s.r.o. , Priemyselná 1439, 08501 Bardejov podľa predloženej žiadosti od vyššie uvedenej spoločnosti. Uznesením MsZ č. 86/2019 zo dňa 12. 12. 2019 bol schválený predaj pozemkov pre spol. POLBARD SK, s. r. o., Priemyselná 1439, 08501 Bardejov v areály bývalej SNAHY za kúpnu cenu vo výške 18,82 EUR/m2 + 10%. Dňa 27.05.2020 spoločnosť požiadala o zníženie kúpnej ceny o pridaných 10% a to z dôvodu, že doposiaľ všetky svoje pozemky, ktoré odkupoval od Mesta Bardejov boli za cenu stanovenú znaleckým posudkom bez spomínaných 10%. Rozdiel v cene pritom činí sumu 2.450,44 EUR. O túto sumu žiadateľ žiadal znížiť kúpnu cenu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. František Tkáč

   Proti:
Mgr. Milan Ján Pilip      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Mgr. Martin Šmilňák    


Číslo hlasovania: 12
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 70/2020 - M: hlasovanie o potvrdení Uznesenia MsZ v Bardejove č. 35/2020 zo dňa 14.5.2020, výkon ktorého primátor mesta zastavil
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 4
Proti: 12
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Alexander Starinský

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Marek Hudák Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 13
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 71/2020 - M: MsZ A) ruší 1. Uznesenie MsZ v Bardejove č. 31/2018 zo dňa 20. 6. 2018, podľa prílohy č. 1, pod bodom A. XVI. - 50
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 14
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 72/2020 - M: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľnosti pod bodom č. 2 - parcely C KN 4157/31 o výmere 744m2 za cenu podľa znaleckého posudku č. 19/2020 zo dňa 9.3.2020 vo výške 35,30 EUR/m2 + 10 % pre Bardejovské Kúpele, a. s. na umiestnenie zariadenia, ktoré by slúžili na športové a voľnočasové aktivity detských pacientov. Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e , sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Peter Hudák, PhD.
Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 15
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 73/2020 - M: MsZ A) schvaľuje III. Prenájom nehnuteľnosti pod bodom č. 3 - časti pozemku pre Mikuláša Laceka, Ťačevská 29, 085 01 Bardejov, o výmere 4 m2 na parcele CKN 4886/28 za nájomné vo výške 0,10 EUR/m2/rok na dobu neurčitú za účelom umiestnenia malej búdky v blízkosti vchodu do bytového domu pod jeho balkónom za účelom parkovania elektrického vozíka, ktorý vzhľadom na jeho zdravotný stav nevyhnutne potrebuje k fungovaniu. Potrebuje ho takýmto spôsobom chrániť pred vandalizmom a mať ho, čo najbližšie k svojmu obydliu. Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/e , sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 16
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 74/2020 - M: MsZ A) schvaľuje IV. Odkúpenie nehnuteľnosti pod bodom 4 - pozemku parc. C KN 4869/384 vo výmere 161 m2, druh pozemku - trvalý trávnatý porast, evidovaný na LV č. 16110 v k. ú. Bardejov do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1, 66Ç/m2 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre dobudovanie miestnej komunikácie na ulici Homolkova v Bardejove od spoluvlastníkov pozemku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 17
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 75/2020 - M: MsZ A) schvaľuje V. Zriadenie vecného bremena pod bodom č. 5 - v prospech ALIANS spol. s r.o. Hertník 335, 086 42 Hertník, IČO: 48331899 na pozemkoch parc. C KN 4886/60, C KN 4886/23 a C KN 4886/28 na ul. Ťačevská v k. ú. Bardejov, za účelom uloženia inžinierskych sietí - prípojka NN - odberné elektrické zariadenie a SO 07 - pripojovací plynovod k distribučnej sieti, za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom č. 13/2020 zo dňa 5.3.2020 vo výške 2,67 EUR/m2. ZP vypracoval Ing. Miroslav Lissý, Mokroluh 48. Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 7
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Mgr. Martin Šmilňák      

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Alexander Starinský  

   Zdržali sa:
Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 18
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 76/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. VI. Zverenie zaradenej ukončenej investičnej akcie pod bodom č. 6, VII. Zverenie zaradenej ukončenej investičnej akcie pod bodom č. 7, VIII. Zverenie zaradenej ukončenej investičnej akcie pod bodom č. 8, IX. Zverenie zaradenej ukončenej investičnej akcie pod bodom č. 9, X. 5. Odpísanie nezaradených investícií pod bodmi č 10, 11, XI. Odňatie zo správy pod bodom č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Maroš Micenko      

   Nehlasovali:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 19
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 77/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zvýšenie nájomného v súlade so zmluvou o nájme energetických zariadení medzi Mestom Bardejov a spol. Bardterm, s. r. o. pre rok 2020 zo sumy 220.000 EUR na sumu 330.000 EUR. V súlade s uznesením MsZ č. 88/2019 zo dňa 12.12.2019 bol dňa 12.03.2020 so spol. Bardterm, s.r.o., ako nájomcom podpísaný Dodatok č. 25 k zmluve o prenájme energetických zariadení, na základe ktorého sa nájomca zaviazal uhradiť Mestu Bardejov ako prenajímateľovi v roku 2020 nájomné vo výške 220.000,- EUR. Z dôvodu zrušenia sa nákladov na odpisy spol. Bardterm, s.r.o z plánovanej rekonštrukcie rozvodov tepla vo výške 110 000 EUR, ktoré nebudú v roku 2020 realizované, je možné navýšiť nájomné z 220.000 EUR na 330 000 EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD. Ing. Maroš Micenko  


Číslo hlasovania: 20
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 78/2020 - M: MsZ A) neschvaľuje 1. Zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta XV. pod bodom č. 16 - pre Jozefa Hosta, Radničné námestie 12/12, Bardejov na pozemku vo vlastníctve mesta na parcele C KN 1900/1 za účelom zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie; 2. Zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta XV. pod bodom č. 17 - pre Mgr. Emíliu Balážovú, Sázavského 5, Bardejov na časti pozemku parc. C KN 1900/1 na ul. Ťačevská v k. ú. Bardejov za účelom zriadenia zjazdu z miestnej komunikácie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Bc. Stanislav Soroka    


Číslo hlasovania: 21
Návrh na schválenie žiadostí o NFP: „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I.“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 22
Návrh na schválenie žiadostí o NFP: „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I.“ - Uznesenie č. 79/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom "Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I." v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta, 2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 %, t. j. 21 000,-- EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 420 000,-- EUR,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Mgr. Pavol Goriščák
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Ing. Maroš Micenko  

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      


Číslo hlasovania: 23
Návrh na schválenie dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Ing. Maroš Micenko
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      

   Nehlasovali:
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák    


Číslo hlasovania: 24
Návrh na schválenie dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov“ - Uznesenie č. 80/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Strategické dokumenty vypracované v rámci realizácie projektu s názvom "Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov" s kódom v ITMS2014+:310041Q887: - Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov - Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 25
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla Mgr. Peter Hudák, PhD.
Ing. Maroš Micenko      

   Zdržali sa:
 Marek Šimco      


Číslo hlasovania: 26
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Uznesenie č. 81/2020 - M: hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Ferkovej: MsZ neschvaľuje bod b) Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania z dôvodu, že neboli predložené hodnoverné doklady preukazujúce výšku a nevyhnutnosť zaplatenia neoprávnených výdavkov, zároveň neschvaľuje bod c) Vystavenie blankozmenky..., ktorý je priamo viazaný na bod b)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 4
Proti: 10
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD. Ing. Maroš Micenko

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko    

   Zdržali sa:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Marek Hudák Mgr. Slavomír Krok Mgr. Milan Ján Pilip
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 27
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Uznesenie č. 81/2020 - M: hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca P. Hudáka: v texte pôvodného návrhu uznesenia sa doplní bod o II. MsZ žiada primátora mesta o vytvorenie kontrolného mechanizmu vo forme predpisu, ktorý zabezpečí minimálne dvojstupňovú ex-ante kontrolu doplnkových prác naviac pri všetkých investičných aktivitách mesta...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
MUDr. Andrej Havrilla      


Číslo hlasovania: 28
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - Uznesenie č. 81/2020 - M: hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca P. Hudáka k materiálu č. 8a: v texte pôvodného návrhu uznesenia sa doplní: MsZ žiada Hlavného kontrolóra vykonať kontrolu riadenia investičnej činnosti odbornými útvarmi mesta v súvislosti s opakujúcimi sa požiadavkami na krytie neoprávnených výdavkov a doplnkových prác pri investičných akciách mesta ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
Mgr. Peter Hudák, PhD. Ing. Maroš Micenko Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
MUDr. Andrej Havrilla JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák      

   Nehlasovali:
RNDr. Vladimír Savčinský      


Číslo hlasovania: 29
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Uznesenie č. 81/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 podľa prílohy č. 1; 2.Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania vo výške maximálne 800 000,-- EUR na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov; 3. Vystavenie blankozmeny a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 800 000,--EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 4
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD. Ing. Maroš Micenko


Číslo hlasovania: 30
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - Uznesenie č. 81/2020 - M: MsZ B) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške maximálne 800 000 EUR na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 31
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov pre m.p. Bapos na rok 2020 - Uznesenie č. 81/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 4. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb Bapos, m. p. Bardejov na rok 2020 podľa prílohy č. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 32
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 - Návrh na zmenu plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2020 - Uznesenie č. 81/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 5. Zmenu plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2020 podľa prílohy č. 3; B) berie na vedomie 2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o. k návrhu zmeny plánu investičných akcií obchodnej spol. Bardterm, s. r. o. na rok 2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Ing. Maroš Micenko    


Číslo hlasovania: 33
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020 - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 34
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020 - Uznesenie č. 82/2020 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na II. polrok 2020 podľa prílohy č.1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 35
Návrh na vstup Mesta Bardejov do Klubu akcionárov VVS, a.s. - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková
MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 36
Návrh na vstup Mesta Bardejov do Klubu akcionárov VVS, a.s. - Uznesenie č. 83/2020 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Znenie stanov Klubu akcionárov VVS, a. s. Košice; B) schvaľuje 1. Vstup Mesta Bardejov do Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice; C) odporúča 1. PRIMÁTOROVI MESTA - vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom členstva v Klube akcionárov VVS, a. s. OZ v zmysle príslušných právnych predpisov a stanov Klubu akcionárov VVS, a. s. OZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
PhDr. Anton Duchnovský Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák MUDr. Andrej Havrilla  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Mgr. Veronika Marková Ing. Maroš Micenko
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Mgr. Peter Hudák, PhD. Bc. Stanislav Soroka