XVIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 23.03.2020 09:03
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22 
B Proti 
C Zdržal sa 
Nehlasovali
 
Prítomní A B C
Peter Hudák x    
Marek Hudák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Ján Fotta x    
Miloš Dvorský x    
Veronika Markova x    
Maroš Micenko x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochna      
Stanislav Soroka x    
martin šmilňák x    
Jozef Pasternák x    
Simko x    
Anton Duchnovský x    
Vladimír Savčinský x    
Michal Hanko x    
evahudakova x    
Slavomír Krok x    
Marek Šimco x    
Pavol Goriščák x    
Milan Pilip x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 23.03.2020 09:05
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22 
B Proti  0
C Zdržal sa 
Nehlasovali 
 
Prítomní A B C
Peter Hudák x    
Marek Hudák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Ján Fotta x    
Miloš Dvorský x    
Veronika Markova x    
Maroš Micenko x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka      
martin šmilňák x    
Jozef Pasternák x    
Simko x    
Anton Duchnovský x    
Vladimír Savčinský x    
Michal Hanko x    
evahudakova x    
Slavomír Krok x    
Marek Šimco x    
Pavol Goriščák x    
Milan Pilip x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca MsZ v Bardejove - sľub poslanca Bc. Jaroslava Terpitka, DiS. art. a odovzdanie osvedčenia  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 1/2021-M: MsZ A) berie na vedomie 1.Zánik mandátu poslanca MUDr. Andreja Havrillu vo volebnom obvode č. 2, zánik funkcií člena mestskej rady, predsedu komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva, člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, člena komisie spoločenských vecí a kultúry, člena rady školy pri ZŠ Wolkerova 10, Bardejov. 2.Nastúpenie náhradníka Jaroslava Terpitka, Bc., DiS.art na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove vo volebnom obvode č. 2 s počtom získaných 474 hlasov. B) konštatuje, že 1.Jaroslav Terpitko, Bc., DiS.art zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove. )  
   
      Dňa: 23.03.2020 09:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali  0
 
Prítomní A B C
Peter Hudák x    
Marek Hudák x    
maria ferkova x    
František Tkáč x    
Ján Fotta x    
Miloš Dvorský x    
Veronika Markova x    
Maroš Micenko x    
Alexander Starinský x    
Slavomír Hudák x    
Juraj Bochna x    
Stanislav Soroka x    
martin šmilňák x    
Jozef Pasternák x    
Simko x    
Anton Duchnovský x    
Vladimír Savčinský x    
Michal Hanko x    
evahudakova x    
Slavomír Krok x    
Marek Šimco x    
Pavol Goriščák x    
Milan Pilip x