XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak     x
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč      
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš      
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 57/2021: MsZ berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 1 - 56/2020, 2. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o nesplnených uzneseniach prijatých MsZ za rok 2020 (podľa prílohy č. 2))  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:16
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - a. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 58/2021: MsZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova      
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 5 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:19
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 5 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 59/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod č.1 - T. Ševčenku 7 - prízemie v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 5 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 59/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod č.2 - Radničné námestie 12, dvorná časť - podkrovie v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:22
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 5 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 59/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod č.3 - Dlhý rad 16 – Okresný úrad v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 5 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 59/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod č.4 - Radničné námestie č. 35 – dvorná časť, prízemie v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:24
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  1
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 5 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 59/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod č.5 - Dlhý rad 16 – Okresný úrad v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:26
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  2
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák   x  
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko   x  
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova      
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 5 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 59/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod č.6 - Radničné námestie 12 - podkrovie v zmysle osobitného zreteľa)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:27
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 5 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 59/2021: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti II. bod č.1 - Dlhý rad 1)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:29
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:52
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 3
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka      
Marek Hudak     x
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Mareka Šimca: Presunúť body 2, 3, 6, 11, 12, 14, 19, 21, 22 a 36 do časti Nesúhlasí s predajom)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:55
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  9
B Proti  11
C Zdržal sa  4
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova   x  
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Juraj Bochna     x
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta   x  
Slavomír Hudák     x
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka   x  
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský   x  
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko     x
Alexander Starinský x    
Peter Petruš   x  
Slavomír Krok   x  
Mgr. Pavol GORIŠČÁK   x  
Dvorsky Milos   x  
Marek Simco x    
Michal Hanko   x  
František Tkáč x    
Veronika Markova     x
Vladimír Savčinský   x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 64/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 5 - Mgr. Lenka Voľanská, Slovenská 17, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:57
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  1
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko   x  
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK      
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 65/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 6 - PROGRES-INVEST, s.r.o. Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 36 507 938)  
   
      Dňa: 24.06.2021 09:58
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  16
B Proti  3
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 4
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák   x  
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko     x
maria ferkova      
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka      
Marek Hudak   x  
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK      
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 66/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 7 - Vlastníci nehnuteľností v areáli bývalého JAS-u na ul. Duklianska v k.ú. Bardejove)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:00
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19
B Proti  2
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 3
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko   x  
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK      
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Veronika Markova      
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 67/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 8 - Stanislav Majirský, Nový Sad 27, 085 01 Bardejov, František Ivanisko, Kučín 80, 086 12 Kurima, Bc. Ján Ivanisko, Kučín 50, 086 12 Kurima )  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:02
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  2
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko   x  
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak     x
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 68/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 9 - GOTANA, s.r.o. 958 43 Nedanovce 301, IČO: 46 279 491)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:03
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  3
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko   x  
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak   x  
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 69/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 10 - Vladimír Lenárt, Bardejovská Zábava 1909/56, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:04
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  1
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 70/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 11 - MUDr. Andrej Džupina, PhD, MBA a MUDr. Mária Džupinová, MsC, MBA, Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:06
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17
B Proti  4
C Zdržal sa  4
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák   x  
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko     x
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko   x  
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak     x
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský     x
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.23 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 71/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 12 - AVIVA s. r. o., Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov, IČO: 44 891 563)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:07
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17
B Proti  3
C Zdržal sa  5
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák   x  
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko     x
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský     x
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč     x
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.24 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 72/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 13 - PaedDr. Helena Tomečková, Přerovská 9, Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:08
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco     x
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.25 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 73/2021: MsZ neschvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 14 - EMKO TRADE, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 36 726 788)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  14
B Proti  6
C Zdržal sa  4
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák   x  
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko     x
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko   x  
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak   x  
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský   x  
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč     x
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.26 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 80/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 21 - Radovan Kurty, Fučíkova 34, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19
B Proti  3
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák   x  
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak   x  
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč     x
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.27 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 81/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 22 - W-STAVOB INVEST s.r.o., Dlhý rad 34, 085 01 Bardejov, IČO: 52 468 437)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  2
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák   x  
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.28 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 82/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 23 - Fondo, s. r. o., Hurbanova 20, 085 01 Bardejov, IČO: 45 403 040)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.29 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 83/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 24 - Estabil, s.r.o., Mikovíniho 20, Trnava, IČO: 53 185 544)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.30 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 84/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 25 - Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu D/4, č.s. 568 na parc. C KN 1943 na ul. Komenského 34, 35, 36, 37, v zastúpení spoločnosťou SPRAVBYT s.r.o., Bardejov, IČO: 31 683 061)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.31 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 85/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 26 - SPRAVBYT s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, v zastúpení vlastníkov bytov obytného bloku C na ul. Slovenska 12, 13, 14, 15, 16, 17, č.s. 1539 na C KN 404/3, v k.ú. Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.32 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 86/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 27 - Mgr. Kamil Mikula, Štefánikova 684/6, Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:19
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  1
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.33 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 87/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 28 - Lukáš Hudák, Jesenského 1, Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  1
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.34 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 88/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 29a - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) ŠARIŠ Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 42238714)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:22
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč     x
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.35 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 89/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 29b - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) ŠARIŠ Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 42238714)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.36 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 94/2021: MsZ schvaľuje VI. Zámena nehnuteľností bod č. 34 - AUTOGARÁŽ s. r. o., Čerešňová 1846, 085 01 Bardejov, IČO: 44 557 574)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.37 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 95/2021: MsZ schvaľuje VI. Zámena nehnuteľností bod č. 35 - Milena Mihoková, Lipová ul. 2809/6, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:26
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  1
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna      
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.38 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 96/2021: MsZ schvaľuje VI. Zámena nehnuteľností bod č. 36 - EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov, Dukelská č. 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 458 163)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:27
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  2
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak   x  
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco   x  
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.39 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 97/2021: MsZ schvaľuje VI. Zámena nehnuteľností bod č. 37 - Ing. Mgr. Ľuboš Smelý, Hurbanova 652/2, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  3
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta     x
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský     x
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco      
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.40 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 98/2021: MsZ schvaľuje VI. Zámena nehnuteľností bod č. 38 - Zámena pozemkov na Bardejovskej Zábave v k.ú. Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.41 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 99/2021: MsZ schvaľuje VI. Zámena nehnuteľností bod č. 39 - OLEJÁR, spol. s r.o., Priemyselná 4265, 085 01 Bardejov, IČO: 36 509 531)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:31
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco      
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.42 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 100/2021: MsZ schvaľuje VI. Zámena nehnuteľností bod č. 40 - XAWAX, spol. s r.o., Radničné námestie č. 37, Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:33
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  3
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko     x
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco      
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.43 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 101/2021: MsZ schvaľuje VII. Zriadenie vecného bremena bod č. 41 - Mgr. Lenka Sepešiová, Gorkého 11, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:34
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok      
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.44 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 102/2021: MsZ schvaľuje VII. Zriadenie vecného bremena bod č. 42 - Peter Kratochvill, Jiráskova 6, Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:35
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  2
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak     x
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco     x
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.45 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 103/2021: MsZ schvaľuje VII. Zriadenie vecného bremena bod č. 43 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:37
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák      
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco      
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.46 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 110/2021: MsZ schvaľuje XII. Zníženie ceny za prenájom nehnuteľností bod č. 49 - Jozef Fertaľ, Dobšinského 4171/2, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:38
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  3
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák     x
Juraj Bochna      
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak      
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.47 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 111/2021: MsZ schvaľuje XII. Zníženie ceny za prenájom nehnuteľností bod č. 50 - Ing. Rastislav Feciľák a Mgr. Jitka Feciľáková, Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov a Jozef Fertaľ, Dobšinského 4171/2, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:39
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19
B Proti  0
C Zdržal sa  4
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák     x
Juraj Bochna      
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko     x
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský     x
Peter Petruš x    
Slavomír Krok      
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.48 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 113/2021: MsZ schvaľuje XIII. Súhlas s osadením stĺpov VN a zriadením odplatného vecného bremena bod č. 51b - Ing. Adrián Knap, Ťačevská 23, Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:41
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  25
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.49 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 114/2021: MsZ schvaľuje XIII. Súhlas s osadením stĺpov VN a zriadením odplatného vecného bremena bod č. 52 - ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, IČO: 48 154 091)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:42
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.50 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 115/2021: MsZ schvaľuje XIII. Súhlas s osadením stĺpov VN a zriadením odplatného vecného bremena bod č. 53 - Ing. Slavomír Hajdu, MBA v zastúpení Združenia účastníkov Družba, bytom Sázavského 595/6, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:44
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.51 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 60/2021: MsZ schvaľuje I. Vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže bod č. 1 - Výsledok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nehnuteľnosti – budovy „Štvorhrannej bašty č.s. 3105 na pozemku parc. C KN 1077 na ul. Rhodyho v k.ú. Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:45
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.52 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 61/2021, 62/2021, 63/2021, 74/2021, 75/2021, 76/2021, 77/2021, 78/2021, 79/2021: MsZ schvaľuje II. Predaj nehnuteľností body č. 2, 3, 4 a 15 až 20)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:47
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  3
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák     x
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský     x
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.53 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 90/2021: MsZ schvaľuje III. Prenájom nehnuteľností bod č. 30 - EXPRES NET, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 599)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:48
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 0
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.54 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 91/2021, 92/2021: MsZ schvaľuje IV. Nájom nehnuteľností body č. 31 - Slovenská správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice a č. 32 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:49
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 3
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova     x
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok      
Dvorsky Milos x    
Marek Simco      
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.55 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 93/2021: MsZ schvaľuje V. Odkúpenie nehnuteľnosti bod č. 33 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:51
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.56 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 104/2021: MsZ schvaľuje VIII. Zverenie ukončených investičných akcií do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 277, od 1.7.2021 bod č. 44)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:52
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  1
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova   x  
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco      
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.57 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 105/2021, 106/2021: MsZ schvaľuje IX. Zverenie zrealizovanej neskolaudovanej stavby „Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov - sídlisko Poštárka a Technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka“ body č. 45 a 46)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:53
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  22
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 3
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák      
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Marek Simco      
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.58 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 107/2021, 108/2021: MsZ schvaľuje X. Odňatie majetku mesta z užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova č. 7, Bardejov, IČO: 36 476 633 a zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 0850 01 Bardejov od 1.7.2021 bod č. 47)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:56
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20
B Proti  0
C Zdržal sa  1
Nehlasovali 3
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka     x
Marek Hudak      
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.59 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 109/2021: MsZ schvaľuje XI. Uplatnenie predkupného práva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka za účelom odkúpenia nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Bardejov bod č. 48)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:57
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 3
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák      
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip      
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.60 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 112/2021: MsZ schvaľuje XIII. Súhlas s osadením stĺpov VN a zriadením odplatného vecného bremena bod č. 51a - Ing. Adrián Knap, Ťačevská 23, Bardejov)  
   
      Dňa: 24.06.2021 10:59
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  23
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 2
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Juraj Bochna x    
Jaroslav Terpitko x    
maria ferkova x    
Ján Fotta x    
Slavomír Hudák x    
Maroš Micenko x    
Stanislav Soroka x    
Marek Hudak x    
Anton Duchnovský x    
martin šmilňák x    
Milan Pilip x    
Peter Simko x    
Alexander Starinský x    
Peter Petruš x    
Slavomír Krok x    
Dvorsky Milos x    
Michal Hanko x    
František Tkáč x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Simco      
Veronika Markova x    
Vladimír Savčinský      
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.61 - BOD č. 6 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 116/2021: MsZ schvaľuje XIV. Odstránenie nevyužívanej výmenníkovej stanice na ul. Pod papierňou 42 v Bardejove bod č. 54)  
   
      Dňa: 24.06.2021 11:00
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  24
B Proti  0
C Zdržal sa  0
Nehlasovali 1
 
Prítomní A B C
evahudakova x    
Peter Hudák x    
Jozef Pasternák x