XXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.1 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie na doplnenie bodu programu: Pozastavenie partnerskej spolupráce s mestom Suzdaľ (Ruská federácia) a mestom Mogilev (Bielorusko))  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter   x  
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok     x
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.2 - BOD č. 2 - Schválenie programu  
   
(Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.3 - BOD č. 3 - Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
   
(Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - podľa predloženého návrhu)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.4 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 4)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.5 - BOD č. 4 - Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 13/2022: MsZ berie na vedomie Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 232-295/2021)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:19
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.6 - BOD č. 5 - Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 2/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák      
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš      
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.7 - BOD č. 5 - Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 14/2022: MsZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:22
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.8 - BOD č. 6 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 6)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.9 - BOD č. 6 - Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 15/2022: MsZ schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 1,2,3,4,5 v zmysle čl. 18, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:24
 
 
  Hlasovanie Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko     x
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.10 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 7)  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:56
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.11 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - Bod č. 4 presunúť do kategórie "nesúhlasí")  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:58
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  11/21
B Proti  4/21
C Zdržal sa  6/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter     x
Dvorsky Milos   x  
Mgr. Pavol GORIŠČÁK   x  
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok     x
Peter Petruš     x
Stanislav Soroka     x
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko     x
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský     x
eva.hudakova   x  
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.12 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - Bod č. 10 presunúť do kategórie "nesúhlasí")  
   
      Dňa: 31.03.2022 09:59
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  11/21
B Proti  7/21 
C Zdržal sa  3/21
Nehlasovali 0/21
 
Účastníci A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter     x
Dvorsky Milos   x  
Mgr. Pavol GORIŠČÁK   x  
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok     x
Peter Petruš   x  
Stanislav Soroka   x  
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko   x  
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský     x
eva.hudakova   x  
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.13 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - Bod č. 11 - MsZ vyhlasuje VOS na predaj parcely CKN 1235/8 s vyvolávacou cenou určenou znaleckým posudkom + 10%)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:00
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  11/21
B Proti  4/21
C Zdržal sa  5/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák     x
Simko Peter     x
Dvorsky Milos   x  
Mgr. Pavol GORIŠČÁK      
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok     x
Peter Petruš   x  
Stanislav Soroka     x
Anton Duchnovský x    
Michal Hanko   x  
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova   x  
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.14 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - Bod č. 40 presunúť do kategórie "nesúhlasí")  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:02
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  12/21
B Proti  6/21
C Zdržal sa  3/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter     x
Dvorsky Milos   x  
Mgr. Pavol GORIŠČÁK   x  
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok     x
Peter Petruš   x  
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský     x
eva.hudakova   x  
František Tkáč x    
Michal Hanko x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.15 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - Bod č. 41 presunúť do kategórie "nesúhlasí")  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:03
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  12/21
B Proti  5/21
C Zdržal sa  4/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter     x
Dvorsky Milos   x  
Mgr. Pavol GORIŠČÁK     x
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok     x
Peter Petruš   x  
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský     x
eva.hudakova   x  
František Tkáč x    
Michal Hanko x  
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.16 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Maroša Micenka - Bod č. 3 presunúť pod bod "B" - nesúhlasí)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:04
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  8/21
B Proti  7/21
C Zdržal sa  5/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák   x  
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter     x
Dvorsky Milos   x  
Mgr. Pavol GORIŠČÁK   x  
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok     x
Peter Petruš   x  
Stanislav Soroka     x
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta     x
Jaroslav Terpitko      
Savčinský     x
Michal Hanko   x  
eva.hudakova   x  
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.17 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Bc. Michala Hanka - Bod č. 18 zmena ceny zo 6€ na 10€)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:07
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák      
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský     x
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.18 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Bc. Michala Hanka - Bod č. 39 zvýšiť cenu z 8€ na 20€)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:09
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa     x
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský     x
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.19 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 16/2022: MsZ ruší uznesenia mestského zastupiteľstva pod bodom I. bod 1.)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:10
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.20 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 20/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 5 - Predaj pozemkov okolo obytného bloku S/B na ul. Přerovská 3, 4 v Bardejove)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:11
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos      
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko     x
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.21 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 21/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 6 - OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 458 503)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:12
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko     x
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.22 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 22/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 7 - Anna Moreová, Štefánikova 722/55, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:13
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko     x
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.23 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 23/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 8 - OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 458 503)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák     x
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský     x
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.24 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 24/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 9 - Čupová Anna, Kutuzovova 19, Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:15
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK      
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák   x  
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.25 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 27/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 12 - Kamil Hovanec, Mokroluh 142, 086 01 Rokytov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:17
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko     x
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.26 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 28/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 13 - Daniela Štefanovová, J. Jesenského 13, Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:18
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko     x
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.27 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 29/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 14 - Ing. Jozef Mizla a manž. Anna Mizlová, Kamenec 2456/4, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:19
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.28 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 30/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 15/A - Ladislav Orlovský, Kacvinského 1233/9, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:20
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko   x  
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.29 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 32/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 16 - Ján Briškár, Družstevná 7, 08501 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:21
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák      
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.30 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 33/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 17/A - Eduard Lapštiga, Bardejovská Zábava 3768/99, 08501 Bardejov, Gabriela Benková Rybárová, J. Švermu 2570/4, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:22
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko   x  
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.31 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 35/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 18 - Anton Hudák, Pod lipkou 89, Bardejov so zmenenou cenou)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:23
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák     x
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.32 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 36/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodom č. 19 - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:24
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Žádná odpověď  0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.33 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 42/2022: MsZ schvaľuje za A. III. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 25 - SPRAVBYT, s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.34 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 43/2022: MsZ schvaľuje za A. III. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 26 - Ing. Jiří Brejnik, Gorkého 7, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:26
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka      
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.35 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 44/2022: MsZ schvaľuje za A. III. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 27 - Mário Magač, A. Svianteka 24, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:27
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa      
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta     x
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.36 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 45/2022: MsZ schvaľuje za A. III. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 28 - GOTANA, s. r. o., Nedanovce 958 43 č. 301, IČO: 46 279 491)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:28
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.37 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 46/2022: MsZ schvaľuje za A. III. Prenájom nehnuteľností pod bodom č. 29 - Občianske združenie Druhá šanca Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:29
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco     x
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.38 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 47/2022: MsZ schvaľuje za A. IV. Prenájom nebytových priestorov v MHPP na ul. Duklianska pod bodom č. 30 - DLK BJ, s.r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 47 519 592)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko      
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.39 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 48/2022: MsZ schvaľuje za A. IV. Prenájom nebytových priestorov v MHPP na ul. Duklianska pod bodom č. 31 - Tlačiareň Bardejov, s. r. o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 450 189)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:31
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.40 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 49/2022: MsZ schvaľuje za A. V. Zámena nehnuteľností pod bodom č. 32 - Ing. Jozef Hric a manž. Mária Hricová, Kukoreliho 37, Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:32
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.41 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 50/2022: MsZ schvaľuje za A. V. Zámena nehnuteľností pod bodom č. 33 - REFIN P.V. s.r.o., Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 712 082)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:33
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko     x
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.42 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 52/2022: MsZ schvaľuje za A. VI. Zriadenie vecného bremena pod bodom č. 34/B - Adam Novák, Giraltovská 2553/17, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:34
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.43 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 53/2022: MsZ schvaľuje za A. VII. Zmena a doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva pod bodom č. 35 - Mgr. Valentína Koščová, J. Greššáka 17, 085 01 Bardejov – zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 170/2021 zo dňa 14.10.2021)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:35
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák      
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.44 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 54/2022: MsZ schvaľuje za A. VII. Zmena a doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva pod bodom č. 36 - Ing. Marianna Virgalová, Tehelná 3920/113, 085 01 Bardejov – zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 176/2021 zo dňa 14.10.2021 – zníženie kúpnej ceny)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:36
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  19/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok      
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta     x
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.45 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 55/2022: MsZ schvaľuje za A. VII. Zmena a doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva pod bodom č. 37 - WEGET partneri, s.r.o., Kukorelliho 1501/4, 085 01 Bardejov, IČO: 36465844 - zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 239/2021 zo dňa 9.12.2021 – zníženie kúpnej ceny za 1 m2)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:37
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta     x
Jaroslav Terpitko      
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.46 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 17/2022, 18/2022, 26/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností formou verejnej obchodnej súťaže pod bodmi č. 2, 3 a 11)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:38
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.47 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 37/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 41/2022: MsZ schvaľuje za A. II. Predaj nehnuteľností pod bodmi č. 20, 21, 22, 23 a 24)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:40
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.48 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 56/2022, 57/2022: MsZ schvaľuje za A. VII. Zmena a doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva pod bodmi č. 38 a 39 so zmenou ceny)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:41
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák     x
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco     x
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta   x  
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.49 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 60/2022: MsZ schvaľuje za A. VIII. Odkúpenie nehnuteľností pod bodom č. 42 - Anna Telmaníková rod. Gmitterová, Potočná 9, B. N.V, 085 01 Bardejov, vlastníčka v podiele 5/24, Kotaliková Marta rod. Jevčáková, 086 01 Dubinné 51, vlastníčka v podiele 3/8, Mária Prusáková rod. Gmitterová, Nižná 16, 086 12 Kurima, vlastníčka v podiele 5/24, Jozef Gmitter rod. Gmitter, Pálenica 2, B. N. V, 085 01 Bardejov, vlastník v podiele 5/24)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:42
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.50 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 61/2022: MsZ schvaľuje za A. IX. Odstúpenie od Zmluvy o nájme nehnuteľností a od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pod bodom č. 43 - MUDr. Eva Bednárová rod. Vasilišinová, Gróner 4227/55, 085 01 Bardejov)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:43
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  21/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.51 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 62/2022, 63/2022, 64/2022, 65/2022: MsZ schvaľuje za A. X. Zverenie ukončených investičných akcií do správy Bardejovskému podniku služieb m.p. BAPOS Bardejov, ul. Štefánikova, Bardejov pod bodmi č. 44, 45, 46 a 47)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:44
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  18/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  3/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák     x
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco     x
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.52 - BOD č. 7 - Návrh nakladania s majetkom mesta  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 19/2022, 25/2022, 31/2022, 34/2022, 51/2022, 58/2022, 59/2022, 66/2022, 67/2022, 68/2022, 69/2022, 70/2022, 71/2022, 72/2022, 73/2022: MsZ v Bardejove za B neschvaľuje I. Predaj nehnuteľnosti, Zriadenie vecného bremena, Osadenie TOTEMu so značkou ČSPH OMV a presunutie chodníka pre peších pod bodmi 15/B. Ladislav Orlovský, 17/B. Eduard Lapštiga, 34/A. Adam Novák, 48. Pavol Marcinov, 49. Ing. Peter Jacenko, 50. Ing. Daniel Gibeľ, 51. Jaroslav Micheľ, 52. Jozef Lenárt, 53. CONSULT & REAL s.r.o., 54. Chovancová Alžbeta, 55. OMV Slovensko, s.r.o., 4. Predaj pozemkov nad benzínkou na ul. Ťačevská, 10. Maxin´s property services, s.r.o., 40. FEHAMONT s.r.o., 41. Odkúpenie pozemkov na ul. Pod lipkou, ul. Kpt. Nálepku, ul. Poštárka)  
   
      Dňa: 31.03.2022 10:47
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  15/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  4/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos   x  
Mgr. Pavol GORIŠČÁK     x
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš     x
Stanislav Soroka      
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova     x
František Tkáč x    
Michal Hanko     x
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.53 - BOD č. 8 - Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 8)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:25
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák      
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.54 - BOD č. 8 - Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 74/2022: MsZ v Bardejove a) Berie na vedomie 1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2021, 2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2021 podľa prílohy č.19, 3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2021 podľa príloh č.21 a č.22, 4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2021 podľa prílohy č.23, 5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2021 podľa prílohy č.24, 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2021 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25, 7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2021 podľa prílohy č.26, 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 na základe VZN č.181/2019 podľa prílohy č.27, b) Schvaľuje 1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2021 bez výhrad. 2. Záverečný účet mesta za rok 2021 podľa príloh 1 až 18. 3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 152 893,53 Eur. 4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 552 840,66 Eur. 5. Prebytok finančných operácií vo výške 4 713 733,19 Eur. 6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2021 vo výške 1 399 947,13 Eur. 7. Usporiadanie schodku rozpočtu mesta za rok 2021 vo výške 1 399 947,13 Eur z prebytku finančných operácií. 8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 2 893 468,69 Eur. 9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 3 313 786,06 Eur. 10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 420 317,37 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky. 11. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2021 podľa prílohy č.18/1. 12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:30
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.55 - BOD č. 8 - Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021 - a. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2021  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 74/2022: MsZ v Bardejove berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2021)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:31
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko     x
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.56 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 9)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:48
 
 
  Príotmní Výsledky
A Za  19/21
B Proti  0/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák     x
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa     x
Maroš Micenko x    
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
Michal Hanko x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.57 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022  
   
(Poznámka: Procedurálne: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - Bod č. 21, resp. e) Silvia Jazudeková - presunúť pod kategóriu súhlasí a zameniť text "zmena má riešiť využitie územia na plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby" za text "zmena má riešiť využitie územia na záhrady")  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:49
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  12/21
B Proti  4/21
C Zdržal sa  5/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter     x
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK     x
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa     x
Maroš Micenko x    
Peter Hudák   x  
Marek Šimco x    
Slavomír Krok     x
Peter Petruš     x
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
Michal Hanko   x  
eva.hudakova   x  
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.58 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 75/2022: MsZ v Bardejove súhlasí so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov pod bodmi 1.A.b, 1.A.c, 1.A.d, 1.A.g, 1.A.h, 1.A.i, 1.A.j, 1.A.k, 1.A.m, 1.A.o, 1.A.p, 1.A.q, 2.1.e, 1.B, nesúhlasí so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov pod bodmi 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d.)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:52
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  3/20
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa     x
Maroš Micenko     x
Peter Hudák   x  
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta     x
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.59 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 75/2022: MsZ v Bardejove súhlasí so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov pod bodom 1.A.a)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:54
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/21
B Proti  2/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák   x  
Marek Šimco     x
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta     x
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.60 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 75/2022: MsZ v Bardejove súhlasí so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov pod bodom 1.A.e)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:55
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  14/21
B Proti  4/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 2/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák      
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko   x  
Peter Hudák   x  
Marek Šimco     x
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta   x  
Jaroslav Terpitko      
Savčinský x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
Michal Hanko x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.61 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 75/2022: MsZ v Bardejove súhlasí so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov pod bodom 1.A.f)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:56
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  3/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák     x
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko   x  
Peter Hudák x    
Marek Šimco     x
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta     x
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
Michal Hanko x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.62 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 75/2022: MsZ v Bardejove súhlasí so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov pod bodom 1.A.l)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:57
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/21
B Proti  2/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 1/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko   x  
Peter Hudák x    
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta     x
Jaroslav Terpitko      
Savčinský x    
Michal Hanko x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.63 - BOD č. 9 - Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 75/2022: MsZ v Bardejove súhlasí so spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov pod bodom 1.A.n)  
   
      Dňa: 31.03.2022 11:58
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  15/21
B Proti  4/21
C Zdržal sa  2/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák   x  
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák     x
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko   x  
Peter Hudák   x  
Marek Šimco     x
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta   x  
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
Michal Hanko x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.64 - BOD č. 10 - Návrh na pozastavenie zmluvy o partnerskej spolupráci s mestom Suzdaľ a Mogilev  
   
(Poznámka: Procedurálne: Ukončenie diskusie - Ukončenie diskusie k bodu č. 10)  
   
      Dňa: 31.03.2022 12:12
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  20/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  0/21
Nehlasovali 0/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák   x  
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta x    
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
Michal Hanko x    
eva.hudakova x    
František Tkáč x    
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č.65 - BOD č. 10 - Návrh na pozastavenie zmluvy o partnerskej spolupráci s mestom Suzdaľ a Mogilev  
   
(Poznámka: Uznesenie - Uznesenie č. 76/2022: Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Mareka Hudáka - MsZ pozastavuje partnerskú spoluprácu s mestom Suzdaľ, ktoré sa nachádza na území Riskej federácie a mestom Mogilev v Bielorusku, čím vyjadrujeme podporu a solidaritu Ukrajine.)  
   
      Dňa: 31.03.2022 12:14
 
 
  Hlasovania Výsledky
A Za  17/21
B Proti  1/21
C Zdržal sa  1/21
Nehlasovali 2/21
 
Prítomní A B C
Martin Šmilňák x    
Slavomír Hudák x    
Jozef Pasternák x    
Simko Peter x    
Dvorsky Milos x    
Mgr. Pavol GORIŠČÁK x    
Marek Hudák x    
Juraj Bochňa x    
Maroš Micenko x    
Peter Hudák   x  
Marek Šimco x    
Slavomír Krok x    
Peter Petruš x    
Stanislav Soroka x    
Anton Duchnovský x    
Ján Fotta      
Jaroslav Terpitko x    
Savčinský x    
Michal Hanko      
eva.hudakova   x
František Tkáč x