HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XXXI. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 23.06.2022


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o doplnení programu MsZ o bod: Informácia od obyvateľov mesta ul. Tehelná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD.
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Proti:
JUDr. Eva Hudáková      

   Zdržali sa:
Mgr. Pavol Goriščák Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Mgr. Martin Šmilňák    


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 4
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 5
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Uznesenie č. 92/2022: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 1 - 76/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Marek Hudák    


Číslo hlasovania: 6
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 7
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Uznesenie č. 93/2022: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 8
Informácia od obyvateľov mesta ul. Tehelná - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Bc. Michal Hanko Mgr. Peter Hudák, PhD.    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      

   Nehlasovali:
 Marek Šimco      


Číslo hlasovania: 9
Informácia od obyvateľov mesta ul. Tehelná - Uznesenie č. 94/2022: MsZ A) schvaľuje 1. Zaviazať Mesto Bardejov, aby do oblasti, kde prebieha výstavba rodinných domov nad starou Tehelňou a bývalom cvičisku psov zainvestovalo spolu s investorom IBV Tehelná ul. do prístupových komunikácií v súlade s platným územným plánom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh nebol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Milan Ján Pilip Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Proti:
Mgr. Pavol Goriščák      

   Zdržali sa:
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 10
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2021 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 11
Správa o hosp.obch.spoločností mesta za rok 2021 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Bardbyt, s.r.o. - Uznesenie č. 95/2022: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s.r.o. o stave pohľadávok a záväzkov, realizácii plánu opráv a údržby bytov a nebytových priestorov obchodnej spoločnosti Bardbyt, s.r.o. za rok 2021, 2. Stanovisko Dozornej rady k Správe o hospodárení za rok 2021 v spoločnosti Bardbyt, s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková    


Číslo hlasovania: 12
Správa o hosp.obch.spoločností mesta za rok 2021 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Bardterm, s.r.o. - Uznesenie č. 95/2022: MsZ A) berie na vedomie 3. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. za rok 2021, 4. Stanovisko Dozornej rady k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. za rok 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský      


Číslo hlasovania: 13
Správa o hosp.obch.spoločností mesta za rok 2021 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: BTS, s.r.o. - Uznesenie č. 95/2022: MsZ A) berie na vedomie 5. Správu o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 31. 12. 2021, 6. Stanovisko Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Stanislav Soroka    


Číslo hlasovania: 14
Správa o hosp.obch.spoločností mesta za rok 2021 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Mestské Lesy, s.r.o. - Uznesenie č. 95/2022: MsZ A) berie na vedomie 7. Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2011, 8. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Bardejov k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Stanislav Soroka    


Číslo hlasovania: 15
Správa o hosp.obch.spoločností mesta za rok 2021 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta: Ekobard, a.s. - Uznesenie č. 95/2022: MsZ A) berie na vedomie 9. Výročnú správu za rok 2021 spoločnosti Ekobard, a. s. a Správu nezávislého audítora spoločnosti za rok 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD.    

   Nehlasovali:
Ing. Miloš Dvorský Bc. Stanislav Soroka    


Číslo hlasovania: 16
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko Mgr. Peter Hudák, PhD. RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka      


Číslo hlasovania: 17
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Bardbyt, s.r.o. - Uznesenie č. 96/2022: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 v časti I., v bode 1, v zmysle osobitného zreteľa pre KAMENÁRSTVO Klimek, s. r. o., Zlaté 193, 086 01 (správca Bardbyt, s. r. o.)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 17
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko Ing. Marek Hudák RNDr. Vladimír Savčinský
Bc. Stanislav Soroka      


Číslo hlasovania: 18
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Bardbyt, s.r.o. - Uznesenie č. 96/2022: MsZ A) schvaľuje 2. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 v časti I., v bode 2, v zmysle č. 18, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta pre BERMUDA VZ, s. r. o., Cintorínska 613/2, Bardejov (správca Bardbyt, s. r. o.)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka


Číslo hlasovania: 19
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Bapos, m.p. - Uznesenie č. 96/2022: MsZ A) schvaľuje 3. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 - prenájom novovzniknutých nebytových priestorov v Športovej hale Mier pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Kutuzovova 3629, Bardejov. ( správca Bapos, m. p.)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko RNDr. Vladimír Savčinský  


Číslo hlasovania: 20
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.      

   Nehlasovali:
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 21
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o návrhu poslankyne Ferkovej: Bod 7. Martina Žofčinová presunúť do časti B. Neschvaľuje.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský JUDr. Eva Hudáková    

   Zdržali sa:
Mgr. Pavol Goriščák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA RNDr. Vladimír Savčinský
 Marek Šimco      

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok      


Číslo hlasovania: 22
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o návrhu poslankyne Ferkovej: Predaj parcely pod bodom 11. realizovať formou obchodnej verejnej súťaže.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák Mgr. Peter Hudák, PhD.
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Proti:
JUDr. Eva Hudáková      

   Zdržali sa:
Mgr. Pavol Goriščák Mgr. Alexander Starinský    

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok      


Číslo hlasovania: 23
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 99/2022: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností bod 3. ALFA PRO CONCEPT s.r.o., Duklianska 4304, Bardejov (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
MUDr. Ján Fotta      


Číslo hlasovania: 24
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 100/2022: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností bod 4. Maxin´s property services, s. r. o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      

   Zdržali sa:
MUDr. Ján Fotta Mgr. Alexander Starinský    


Číslo hlasovania: 25
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 101/2022: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností bod 5. predaj pozemku vo dvore obytného bloku pre vlastníkov bytov v obytnom bloku S/B, č.s. 938, Přerovská 3, 4 (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. Alexander Starinský      


Číslo hlasovania: 26
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 109/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 13. Iveta Juráková, J. Švermu 3, Bardejov (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 27
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 110/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 14. pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v obytnom bloku C/2 na ul. Pod papierňou č.s. 1484/56 (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 28
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 111/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 15. Vlastníci bytov a zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPRAVBYT, s.r.o. v obytnom bloku B/6 na ul. Partizánska č.s. 1261/17 (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Bc. Stanislav Soroka      


Číslo hlasovania: 29
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 112/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 16. Vlastníci bytovzástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPRAVBYT, s.r.o. v obytnom bloku K/7 na ul. Komenského č.s. 566/27 (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 30
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 113/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 16. Vlastníci bytovzástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPRAVBYT, s.r.o. v obytnom bloku K/5 na ul. Ťačevská 22 (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
 Jozef Pasternák      


Číslo hlasovania: 31
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 114/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 16. Vlastníci bytovzástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPRAVBYT, s.r.o. v obytnom bloku B-10, č.s. 2745, vchod č. 10 a vchod č. 11, evidovaných na LV č. 9925, v obytnom bloku B-11, č.s. 2745, vchod č. 12 a vchod č. 13, na ulici J. Grešáka (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 32
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 115/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 19. Za účelom vytvorenia oddychovej zóny pre rodičov s malými deťmi, pre seniorov, za nájomné vo výške 1,00 EURO ročne pre Občianske združenie Bardejov - Mihaľov, Mihaľov 2476/20, Bardejov (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 33
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 116/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 20. TeHo Bardejov, s. r. o., Družstevná 1090/86, Solčany - prenájom pozemku o výmere 1m2 na ul. Miškovského za účelom vybudovania rýchlonabíjacej stanice pre dva elektromobily (hlasovanie s potr. 3/5 väčšinou)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Ing. Mária Ferková      


Číslo hlasovania: 34
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 117/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 21. Uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Bardejov v k.ú. Komárov, na dobu určitú po dobu udržateľnosti projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov", za nájomné vo výške 1,00 EURO ročne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 35
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 97, 98, 103 - 108/2022: MsZ A) schvaľuje I. Predaj nehnuteľností body 1. "Nad benzínkou", 2. Ján Karašinský, 11. (Stanislav Sabol) - OVS, 8. Vladimír Lenart, 9. Ing. Milan Škorupa, 10 A Andrej Kmec, 10 B Ing. Norbert Laktič, 12 Marta Medviďová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.

   Zdržali sa:
Mgr. Alexander Starinský Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 36
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 118 - 121/2022: MsZ A) schvaľuje II. Prenájom nehnuteľností bod 22. Uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní majetku nadobudnutého v rámci projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa klímy v meste Bardejov" - Odpadové hospodárstvo medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou EKOBARD, a.s., Štefánikova, Bardejov, III: Nájom nehnuteľností body 23 A, 23 B, 23 C Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Orechová 8, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 37
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 122 - 124/2022: MsZ A) schvaľuje V. Zriadenie vecného bremena body 25. SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 26. s.r.o., Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov, 27. VTV s.r.o., Hrabovec 127, 086 11 Hrabovec
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 38
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 125/2022: MsZ A) schvaľuje VI. Zmena a doplnenie uznesenia bod 28. zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 267/2021 zo dňa 9.12.202 a to odňatie Denného centra Mihaľov 2476/20, budova č.s. 2476 zo správy oddelenia sociálneho MsÚ Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov a zverenie do správy Centru sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Hudák, PhD.      


Číslo hlasovania: 39
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 126 - 132/2022: MsZ A) schvaľuje VII. Zverenie ukončených investičných akcií body 29. - 35.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 40
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 133 - 134/2022: MsZ A) schvaľuje VIII. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta body 36. MsÚ - oddelenie výstavby v súlade s článkom 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bardejov podľa prílohy č. 1., 37. MsÚ - oddelenie životného prostredia PD / Protipovodňové opatrenia - Pod Šibeňou horou - 2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko
Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 41
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 135 - 139/2022: MsZ B) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností body 38. Pavol Kica, Toplianska1511/8, Bardejov, 39. Mgr. Lenka Voľanská, Ťačevská 43, Bardejov, 40. Rastislav Lakatoš, Tehelná 66, Bardejov, 41. Marián Roškovenský, Fučíkova 27, Bardejov, 42. Leyla, s.r.o., Poštová 2, Bardejov; pôvodný bod 7 zo schvaľovacej časti Martina Žofčinová, Fučíkova 27, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Proti:
Ing. Miloš Dvorský      

   Zdržali sa:
 Marek Šimco      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Simko      


Číslo hlasovania: 42
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 140/2022: MsZ B) neschvaľuje II. Zámenu nehnuteľností bod 43. RENT - INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, Prešov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta
Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Simko      


Číslo hlasovania: 43
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 141/2022: MsZ C) súhlasí bod 44. Súhlasí s vykonaním geologických prác (rekonštrukcia, resp. vybudovanie sond) spoločnosťou COMBIN - GEOVRTY, 385 sond, Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica na pozemku parc. E KN 1390 evidovanej na LV č. 1106 v k.ú. Dlhá Lúka a vykonávaním monitorovania podzemných vôd na rekonštruovaných, resp. vybudovaných sondách po dobu 15 rokov od podpisu súhlasu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Nehlasovali:
Ing. Mária Ferková Mgr. Peter Hudák, PhD. Ing. Peter Simko  


Číslo hlasovania: 44
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 142 - 143/2022: MsZ A) schvaľuje Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom "Tradičnej kuchyne" v objekte Kláštora františkánov, č.s. 139 na parc. C KN 1062/1, evidovanom na LV č. 7518 v k.ú. Bardejov. Najnižšia požadovaná výška nájomného je 42.000,00 EUR ročne; Vyhlásenie výberového konania na prenájom Medárskej dielne, Keramikárskej dielne, Rezbárskej dielne, Dielne na výrobu hudobných nástrojov v objekte Kláštora františkánov, č.s. 139 na parc. C KN 1062/1, evidovanom na LV č. 7518 v k.ú. Bardejov podľa prílohy č. 1. Najnižšia požadovaná výška nájomného je 1,00 EURO/ m2 ročne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Bc. Stanislav Soroka    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Simko      


Číslo hlasovania: 45
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 46
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 - Uznesenie č. 144/2022: MsZ A) schvaľuje 1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Bc. Stanislav Soroka      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 47
Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos na rok 2022 - Uznesenie č. 144/2022: MsZ A) schvaľuje 2. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bapos, m. p. na rok 2022 podľa prílohy č. 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Bc. Stanislav Soroka      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.  Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 48
Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2021 - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 49
Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2021 - Uznesenie č. 145/2022: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou Mesta Bardejov za rok 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
Bc. Stanislav Soroka      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 50
Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2021 - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Mgr. Peter Hudák, PhD.    


Číslo hlasovania: 51
Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2021 - Uznesenie č. 146/2022: MsZ A) berie na vedomie 1. Výročnú správu Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 52
Správa o súdnych sporoch - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 53
Správa o súdnych sporoch - Uznesenie č. 147/2022: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o súdnych sporoch mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA Mgr. Milan Ján Pilip
RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka Mgr. Alexander Starinský
 Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.  Slavomír Hudák    


Číslo hlasovania: 54
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák Bc. Michal Hanko
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Peter Hudák, PhD.
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Peter Simko Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. Ing. Mária Ferková Ing. Peter Petruš. MBA Bc. Stanislav Soroka


Číslo hlasovania: 55
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022 - Uznesenie č. 148/2022: MsZ A) schvaľuje 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022 podľa prílohy č. 1., 2. Poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 56
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.      


Číslo hlasovania: 57
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022 - Uznesenie č. 149/2022: MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na II. polrok 2022 podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Miloš Dvorský Ing. Mária Ferková MUDr. Ján Fotta Mgr. Pavol Goriščák
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Peter Hudák, PhD. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš. MBA
Mgr. Milan Ján Pilip RNDr. Vladimír Savčinský Ing. Peter Simko Bc. Stanislav Soroka
Mgr. Alexander Starinský  Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.