HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XI. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 30.11.2023


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Schválenie programu zasadnutia ako celku s navrhovanými zmenami
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 4
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie štúdie 33/2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 5
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie štúdie 33/2023 - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Milistenferovej: bod č. 4 materiálu presunúť do časti nesúhlasí
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 12
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Demský  Slavomír Hudák Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 6
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie štúdie 33/2023 - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Pilipa: bod č. 6 materiálu presunúť do časti nesúhlasí
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 12
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Marek Šimco Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 7
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie štúdie 33/2023 - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Milistenferovej: bod č. 9 materiálu presunúť do časti nesúhlasí
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 15
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 8
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie štúdie 33/2023 - Uznesenie č. 223/2023 - M: MsZ A) súhlasí So spracovaním zastavovacej štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov 1. (materiál pod bodom č. 4); 2. (materiál pod bodom č. 6); 3. (materiál pod bodom č. 7); 4. (materiál pod bodom č. 8); 5. (materiál pod bodom č. 9); 6. (materiál pod bodom č. 10); 7. (materiál pod bodom č. 11); 8. (materiál pod bodom č. 12); 9. (materiál pod bodom č. 13); 10. (materiál pod bodom č. 15); 11. (materiál pod bodom č. 16); 12. (materiál pod bodom č. 17); 13. (materiál pod bodom č. 18); 14. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodu A.1.- A.13.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  


Číslo hlasovania: 9
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie štúdie 33/2023 - Uznesenie č. 223/2023 - M: MsZ B) nesúhlasí So spracovaní zastavovacej štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov: materiál pod bodom č. 1; materiál pod bodom č. 2; materiál pod bodom č. 3; materiál pod bodom č. 5; materiál pod bodom č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 10
Iformácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová      


Číslo hlasovania: 11
Iformácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Uznesenie č. 224/2023 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 184-200/2023, 201-222/2023-M
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Marek Šimco    

   Nehlasovali:
Mgr. Nataša Milistenferová      


Číslo hlasovania: 12
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 13
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Uznesenie č. 225/2023 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 14
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a návrh na prijatie bankového úveru - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA      


Číslo hlasovania: 15
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a návrh na prijatie bankového úveru - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne Milistenferovej: presunúť 25.000,- EUR zo spoločnosti BAPOS na postupné vyplatenie občanovi finančnej náhrady za využívanie pozemkov občanov mesta mestom Bardejov na základe platných uznensení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7
Proti: 9
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. František Tkáč      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.


Číslo hlasovania: 16
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a návrh na prijatie bankového úveru - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Šimca: presunúť 45.000,- EUR z Programu Služby občanom, Evanjelický cintorín oplotenie do rovnakého programu a novovytvorenej položky Majetkoprávne vysporiadanie a vybudovanie parkoviska v Dlhej Lúke a zároveň presun 5.000,- EUR do novovytvorenej položky Mestský cintorín Mihaľov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
 Jozef Pasternák      

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA


Číslo hlasovania: 17
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a návrh na prijatie bankového úveru - Uznesenie č. 226/2023 - M: MsZ A) schvaľuje: 1. III. Zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 podľa prílohy č. 1 s doplnkami
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 18
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a návrh na prijatie bankového úveru - Uznesenie č. 226/2023 - M: MsZ A) schvaľuje: 2. Prijatie bankového úveru ako návratného financovania vo výške 1 700 000,- EUR na financovanie investičných aktivít mesta, kapitálových výdavkov z vlastných príjmov mesta, grantov a projektov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 19
Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a návrh na prijatie bankového úveru - Uznesenie č. 226/2023 - M: MsZ A) schvaľuje: 3. Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške 1 700 000,- EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 20
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - Uznesenie č. 226/2023 - M: MsZ B) berie na vedomie: 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 700 000,- EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA      


Číslo hlasovania: 21
Návrh zmeny plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie spol. Bardbyt, s. r. o. pre rok 2023 - Uznesenie č. 227/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu Plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku Mesta Bardejov spoločnosťou Bardbyt, s. r. o. pre rok 2023 podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 22
Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov na rok 2023 - Uznesenie č. 228/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov na rok 2023 podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 23
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 24
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 229/2023 - M: MsZ A) schv. I. bod 1; Uzn. č. 230/2023 - M: MsZ A) schv. II. bod 2; Uzn. č. 231-234/2023 - M: MsZ A) schv. III. body 3-6; Uzn. č. 235/2023 - M: MsZ A) schv. IV. bod 7; Uzn. č. 236/2023 - M: MsZ A) schv. V. bod 8; Uzn. č. 237/2023 - M: MsZ A) schv. VI. bod 9; Uzn. č. 238/2023 - M: MsZ A) schv. VI. bod 10; Uzn. č. 239, 240/2023 - M: MsZ A) schv. VII. body 11, 12; Uzn. č. 241-249/2023 - M: MsZ A) schv. VIII. body 13-21; Uzn. č. 250-253/2023 - M: MsZ A) schv. IX. body 22-25; Uzn. č. 254/2023 - M: MsZ A) schv. X. bod 26; Uzn. č. 255/2023 - M: MsZ A) schv. XI. bod 27
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 25
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 256/2023 - M: MsZ B) neschvaľuje I. bod 28; Uzn. č. 257/2023 - M: MsZ B) neschvaľuje I. bod 29; Uzn. č. 258/2023 - M: MsZ B) neschvaľuje II. bod 30
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 26
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Bardbyt - Uznesenie č. 259/2023 - M: MsZ A) schvaľuje nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I. bod 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 27
Návrh na schválenie investície a úveru z Environmentálneho fondu pre projekt „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba - 2. etapa, dokončenie“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 28
Návrh na schválenie investície a úveru z Environmentálneho fondu pre projekt „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba - 2. etapa, dokončenie“ - Uznesenie č. 260/2023 - M: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania; MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environ. fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba - 2. etapa, dokončenie" vo výške 173 936,71 EUR, 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 173 936,71 Ç na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: "Regenerácia vnútrobl. priestorov na sídlisku Družba - 2. etapa, dokončenie"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 29
Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt „Zásobovanie pitnou vodou odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov ­ Horná Topľa (Bardejovská Zábava ­ vodovod)“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 30
Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt „Zásobovanie pitnou vodou odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov ­ Horná Topľa (Bardejovská Zábava ­ vodovod)“ - Uznesenie č. 261/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa (Bardejovská Zábava - vodovod)" v rámci výziev s kódom PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR a PSK-MZP-002-2023-DV-KF, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta, 2. Zabezpečenie povinného spolufinancovanie projektu vo výške 8 %, t. j. 203 873,43 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektov, ktoré sú stanovené vo výške 2 548 417,84 EUR, 3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 31
Návrh na schválenie strategického dokumentu „Akčný plán ­ zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 32
Návrh na schválenie strategického dokumentu „Akčný plán ­ zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“ - Uznesenie č. 262/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. "Akčný plán - zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 33
Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 34
Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach - Uznesenie č. 263/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 35
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 36
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Bochňu: v čl. 5 ods. 1. ročná sadzba dne z bytov navrhuje upraviť na 0,5 EUR/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 5
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
 Jakub Boruv MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Marek Šimco      

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 37
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Šimca: v čl. 5 ods. 1. ročná sadzba dne z bytov navrhuje upraviť na 0,49 EUR/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    


Číslo hlasovania: 38
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca M. Hudáka: v čl. 4 ods. 1. písm. i navrhuje ponechať sadzbu 2,35 EUR/m2 pri ostatných stavbách
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Ing. Peter Simko  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Michal Hanko Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 39
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Uznesenie č. 264/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2021 o určení náležitosti miestnych daní
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  


Číslo hlasovania: 40
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.    


Číslo hlasovania: 41
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Uznesenie č. 265/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 42
Návrh VZN Mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 43
Návrh VZN Mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - Uznesenie č. 266/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 194/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 44
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Ukončenie diskusie k bodu č. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 45
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - Uznesenie č. 267/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský Mgr. Michal Hanko
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 46
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 47
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - Uznesenie č. 268/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 181/2019 Mesta Bardejov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 48
Informácia o stave v Bardejovskej televíznej spoločnosti - Ukončenie diskusie k bodu č. 18
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco