HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XV. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 25.04.2024


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - Schválenie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca J. Boruva: Doplnenie nového bodu programu ako bod č. 4 Vypočutie záujemcov o post konateľa BTS s.r.o. a presun bodu č. 11 na miesto bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
JUDr. Eva Hudáková Ing. Ivan Leščišin Mgr. Milan Ján Pilip  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko    


Číslo hlasovania: 3
Schválenie programu - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca M. Hudáka: Dopnenie nového bodu programu na bod č. 6 s názvom: Nominácia poslanca MsZ a schválenie účasti Mesta Bardejov v projekte "Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ  


Číslo hlasovania: 4
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 5
Vypočutie záujemcov o post konate+a BTS s.r.o. - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 6
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA      


Číslo hlasovania: 7
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Návrh na uznesenie: MsZ schvaľuje Mgr. Jarmilu Mančákovú do funkcie konateľa Bardejovskej televíznej spoločnosti s.r.o., s účinnosťou od 1.5.2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 8
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 9
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Uznesenie č. 52/2024: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ č. 1-29/2024, 30-46/2024-M, 47-51/2024-M
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 10
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
 Vladislav Novák      

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA      


Číslo hlasovania: 11
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta - Uznesenie č. 53/2024: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Ing. Ivan Leščišin      


Číslo hlasovania: 12
Nominácia poslanca MsZ a scvhálenie účasti mesta Bardejov v projekte "Budovanie Euópy miestnymi zastupiteľmi" - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Ing. Daniel Rohaľ      


Číslo hlasovania: 13
Nominácia poslanca MsZ a scvhálenie účasti mesta Bardejov v projekte "Budovanie Euópy miestnymi zastupiteľmi" - Uznesenie č. 54/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Účasť Mesta Bardejov v projekte "Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi"; B) schvaľuje 1. Nomináciu poslanca Mestkého zastupiteľstva v Bardejove p. Jakuba Boruva do projektu "Budovanie Euópy miestnymi zastupiteľmi"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko    


Číslo hlasovania: 14
Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 15
Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2023 - Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov - Uznesenie č. 56/2024: Hlasovanie o návrhu poslanca J. Maníka: MsZ A) schvaľuje hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2023 odmenu vo výške 10% zo súčtu mesačných platov vyplatených v roku 2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč      

   Proti:
 Vladislav Novák      

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Stanislav Soroka, MBA Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 16
Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2023 - Uznesenie č. 55/2024: MsZ A) berie na vedomie body 1- 8; schvaľuje body 1 - 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 17
Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2023 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2023 - Uznesenie č. 55/2024: MsZ A) berie na vedomie 9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 18
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na prijatie bankového úveru - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 19
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na prijatie bankového úveru - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne N. Milistenferovej: Presunúť 100 000,- eur z kapitálových výdavkov financovaných z úveru. 50 000,- eur z rozšírenia parkovísk na sídlisku Vinbarg a 50 000,- eur z rozšírenia parkovísk na sídlisku Obrancov mieru. 100 000,- eur bude presunuté na čiastočné vyrovnanie občanom za schválené výkupy pozemkov občanom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 11
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Nataša Milistenferová  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák  Ján Maník, PhD., MBA
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  


Číslo hlasovania: 20
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na prijatie bankového úveru - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne N. Milistenferovej: Presunúť 100 000,- eur z prvku č. 6, Program 2 Údržba komunikácií na údržbu komunikácií na Moliterke a v Bardejovských Kúpeľoch pri dolnom kúpalisku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 10
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Marek Šimco  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko    

   Zdržali sa:
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
 Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 21
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na prijatie bankového úveru - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca M. Hudáka: MsZ v Bardejove žiada primátora mesta o predloženie návrhu parkovacej politiky v meste Bardejov Mestskému zastupiteľstvu do 15.6.2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 22
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na prijatie bankového úveru - Uznesenie ... MsZ schvaľuje a) I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 rozpočtovými opatrteniami podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 23
Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na prijatie bankového úveru - Uznesenie ... MsZ schvaľuje b) Prijatie bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 300 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, kapitálových výdavkov z vlastných príjmov mesta, grantov a projetov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko  

   Proti:
 Vladislav Novák Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 24
Návrh na I. zmenu progr. rozpočtu mesta a zriad. rozp. organizácií na rok 2024 a návrh na prijatie bankového úveru - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - Uznesenie č. 57/2024: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 300 000,- eur
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.


Číslo hlasovania: 25
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 26
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 58/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 1, 4, 6 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 27
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 58/2024: MsZ A) schvaľuje 2. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 2 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 28
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 58/2024: MsZ A) schvaľuje 2. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 3 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 29
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 58/2024: MsZ A) schvaľuje 2. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 5 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 30
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 58/2024: MsZ A) schvaľuje 2. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., v bode 7 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 31
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 32
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne N. Milistenferovej: Predaj nehnuteľností - pozemkov pod bodmi 6 - 12 odpredať za zníženú cenu 20eur/m2 (Radovka na Tehelnej ulici)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Mgr. Nataša Milistenferová
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Ing. Ivan Leščišin      

   Zdržali sa:
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 33
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne N. Milistenferovej: Presunúť do časti neschvaľuje bod č. 27 (p. Martina Žofčinová)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 4
Proti: 4
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok

   Zdržali sa:
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 34
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne N. Milistenferovej: Presunúť bod č. 2 do časti neschvaľuje (Predaj nájomného bytu)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 8
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 35
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 59/2024: MsZ A) neschvaľuje 1. predaj pozemku parc. C KN 302/36 o výmere 136 m2, ostatná plocha, evidovaný na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov vedľa átriového rodinného domu na ul. Toplianska v k.ú. Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 36
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 60/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje (I. bod 4 Cyril Leščinský rod. Leščinský, ul. Pánska č. 2355/2, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 37
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 61/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (I. bod 5 Ing. Michal Mihok rod. Mihok, a manž. Milena Mihoková rod. Klepáčová, ul. Lipová č. 2809/6, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 38
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 62/2024: MsZ A) neschvaľuje 1. Predaj pozemku parc. C KN 3701/200 o výmere 197 m2, zastavaná plocha, evidovaný na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ul. Tehelná ( I. bod 6 MUDr. Berníková Júlia rod. Prokopčáková, Tehelná 2684/80, 085 01 Bardejov, MVDr. Peter Berník rod. Berník, Tehelná 2684/80, 085 01 Bardejov, JUDr. Ivana Berníková r. Berníková, Erbenova 644, 250 90 Jirny Praha-východ, ČR)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Ing. Marek Hudák, MBA
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Slavomír Hudák Ing. Ivan Leščišin  


Číslo hlasovania: 39
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 63/2024: MsZ A) neschvaľuje 1. Predaj pozemku parc. C KN 3701/216 o výmere 70 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 3701/225 o výmere 50 m2, zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ul. Tehelná (I. bod 7 MVDr. Harbaľová Luptáková Slavomíra rod. Luptáková, Tehelná 2694/81, Bardejov a Anton Harbaľ rod. Harbaľ, Tehelná 2694/81, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 40
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 64/2024: MsZ A) neschvaľuje 1. Predaj pozemku parc. C KN 3701/217 o výmere 71 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 3701/223 o výmere 49 m2, zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ul. Tehelná (I. bod 8 MUDr. Gerženiová Oľga rod. Vasiľková, Tehelná 2691/82, 085 01 Bardejov, Ing. Juraj Gerženi rod. Gerženi, Frankovská 13162/1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Mgr. Petra Gerženiová, Tehelná 2691/82, 085 01 Bardejov, Mgr. Róbert Gerženi rod. Gerženi, Tehelná 2691/82, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 41
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 65/2024: MsZ A) neschvaľuje 1. Predaj pozemku parc. C KN 3701/218 o výmere 71 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 3701/222 o výmere 48 m2, zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ul. Tehelná (I. bod 9 RNDr. Ellerová Dana rod. Štalmachová, Tehelná 2693/83, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 42
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 66/2024: MsZ A) neschvaľuje 1. Predaj pozemku parc. C KN 3701/219 o výmere 81 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 3701/220 o výmere 43 m2, zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ul. Tehelná (I. bod 10 Paňko Peter rod. Paňko a manž. Mária Paňková rod. Hošková, Tehelná 2702/84, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 43
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 67/2024: MsZ A) neschvaľuje 1. Predaj pozemku parc. C KN 3702/17 o výmere 37 m2, trvalý trávnatý porast, parc. C KN 3701/228 o výmere 51 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 3701/221 o výmere 26 m2, zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ul. Tehelná (I. bod 11 . Šestáková Zuzana rod. Tömölová, Tehelná 2752/85, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Zdržali sa:
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
 Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 44
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 68/2024: MsZ A) neschvaľuje 1. Predaj pozemku parc. C KN 3701/224 o výmere 66 m2, zastavaná plocha, parc. KN 3701/226 o výmere 29 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 3701/227 o výmere 27 m2, zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ul. Tehelná (I. bod 12 Lipták Stanislav rod. Lipták, Tehelná 3917/85/A, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
Mgr. Nataša Milistenferová Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 45
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 69/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (I. bod 13 Ing. Vincent Lenárt, Kukorelliho 61, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 46
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 70/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (I. bod 14 Marián Lenk rod. Lenk a manž. Jana Lenková rod. Lukáčová, Chmelník 15, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 47
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 71/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (I. bod 15 Eva Čečová rod. Turoková, Sládkovičova 1309/5, 085 01 Bardejov, podiel 1/2, Lýdia Balaščáková rod. Varjanová, a Jozef Balaščák rod. Balaščák, Vyšný Tvarožec č. 34, 086 02 Gaboltov, podiel 1/2)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 48
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 72/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (I. bod 16 Ľuboš Bystrý rod. Bystrý, Poštárka 61, Bardejov); Uznesenie č. 73/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Zriadenie vecného bremena in rem ... ( Miroslava Chrenková rod. Micenková, Jiráskova 552/20, Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Ing. Marek Hudák, MBA    


Číslo hlasovania: 49
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 74/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (II. 20 Vlastníci bytov bytového domu na ulici Ťačevská č.s. 603/7 (blok K-12), 085 01 Bardejov v zastúpení správcu spoločnosťou SPRAVBYT s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 50
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 75/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (II. 21 Žaneta Valengová rod. Valengová, nar. 25.4.1991, Ťačevská 1573/30, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 51
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 76/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (II.22 Frederik Kravčík rod. Kravčík, Komárov 155, 086 11 Hrabovec)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 52
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 77/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (II. 23 Poľovnícke združenie Urbanovka Bardejov, zastúpené Petrom Ondisom, predsedom PZ)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Michal Hanko    


Číslo hlasovania: 53
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 78/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (II. 24 Pavol Bomba rod. Bomba, Jurkovičová 6557/8, 080 01 Prešov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Michal Hanko Mgr. Slavomír Krok  


Číslo hlasovania: 54
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 79/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (III. 25 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova ul. 7, 080 01 Prešov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 55
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 80/2024: MsZ A) schvaľuje 1. IV. 26 Podnájom nebytového priestoru vo Františkánskom kláštore v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. MUDr. Ján Gurský    


Číslo hlasovania: 56
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 81/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (V. 27 Zámena nehnuteľností Martina Žofčinová rod. Kozlovská, bytom Fučíkova 967/27, 085 01 Bardejov)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 57
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 82/2024: MsZ A) vyhlasuje ... B) schvaľuje ..., C) rozhoduje ..., D) schvaľuje ... (V. 28 Zámena nehnuteľností Saleziáni Don Bosca, Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 58
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 83-86/2024: MsZ A) schvaľuje I. Predaj pozemku body 1, 17, 18, 19; Uzn. č. 87/2024: MsZ A) schvaľuje VI. Zriadenie vecného bremena bod 29; Uzn. č. 88/2024: MsZ A) schvaľuje VII. Uzatvorenie "Zmluvy ... bod 30; Uzn. č. 89-93/2024: MsZ A) schvaľuje VIII. Zmenu a doplnenie uzn. MsZ body 31-35; Uzn. č. 94/2024: MsZ A) schvaľuje IX. Odúčtovanie ukonč. invest. akcie bod 36; Uzn. č. 95-96/2024: MsZ A) schvaľuje X. Odňatie a zverenie hnut. a nehnut. majetku mesta body 37, 38; Uzn. č. 97/2024: MsZ A) schvaľuje XI. bod 39; Uzn. č. 98/2024: MsZ A) schvaľuje XII. bod 40; Uzn. č. 100/2024: MsZ A) schvaľuje XIV. bod 48; Uzn. č. 101/2024: MsZ A) schvaľuje XV. bod 49
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 59
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 102-109/2024: MsZ B) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností body 2, 50-56; Uzn. č. 110-112/2024: MsZ B) neschvaľuje I. Prenájom nehnuteľností body57-59; Uzn. č. 113/2024: MsZ B) neschvaľuje III. Odkúpenie nehnuteľnosti bod 60; Uzn. č. 114/2024: MsZ B) neschvaľuje IV. Žiadosť o spolufinancovanie preložky VN kábla bod 61
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 60
Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. JUDr. Eva Hudáková    


Číslo hlasovania: 61
Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Uznesenie č. 115/2024: MsZ A) berie na vedomie 1. Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom PSK-MZP-003-2023-DV-KF "Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmernu klímy v sídlach a krajine alebo ochranu pred povodňami" na opatrenia s názvom: 1. Zelená strecha ... - 17. Mestský cintorín ul. Kpt. Nálepku ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. JUDr. Eva Hudáková