Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia je povinný podať každý, kto na území mesta a jeho častiach /Dlhá Lúka, Mihaľov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves organizuje verejné kultúrne podujatie.

Oznámenie je povinný podať FO alebo PO minimálne 7 dní pred podujatím v 2 vyhotoveniach na oddelení kultúry, referát ZPOZ /Radničné námestie č. 16, Bardejov/.

Oznámenie parafuje vedúci príslušného oddelenia a primátor mesta. Až potom je zaevidované a platné.

Ak sa podujatie uskutočňuje aj po 22.00 hod. je potrebná samostatná žiadosť /Súhlas o udelenie výnimky, hlavne, keď ide o podujatie na verejnom priestranstve/ adresovaná p. primátorovi spolu so stručným popisom podujatia, miestom a predpokladanou hodinou ukončenia - festival, cyklicky sa opakujúce podujatia, tradičné podujatia, ale aj iné jednorázové podujatia.

Pri súhlase o udelení výnimky je dôležité, či ide o obytnú zónu alebo nie.

Oznámenie o konaní verejného podujatia je v 3 verziách /vyberie sa potrebné tlačivo, záleží o aký druh podujatia ide, v akom objekte/:
1. Kultúrne zariadenia v objekte
2. Kluby bary a iné zariadenia v objekte
3. Verejné kultúrne podujatia na verejnom priestranstve

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám