Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

zverejnená Názov vyhlášky
od do
15.11.2021 28.02.2023 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky - výzva č. 001/2021/Sch pdf
04.11.2021 31.03.2022 Oznámenie - Výrub drevín na úseku trate Kapušany pri Prešove - Bardejov pdf
28.07.2021   Oznámenie verejnou vyhláškou - "Bardejov - ul. Duklianska - úprava NN siete" pdf
18.06.2021   Oznámenie verejnou vyhláškou - úprava VN kábla V461 k TS STS Bardejov pdf
08.02.2021 12.03.2021 Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien ÚPN M Bardejov č. 40
14.10.2020   Oznámenie: Africký mor ošípaných - identifikácia a registrácia chovov ošípaných do 23.10.2020 
13.08.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania stavby Verejnej telekomunikačnej siete novej generácie 
14.07.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania „ OCEĽOVÁ LÁVKA PONAD POTOK ANDREJOVKA “ 
22.06.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ DOBUDOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY-Ul. POD LIPKOU A Ul. MIČKOVA V BARDEJOVE “, SO 01 CYKLOCHODNÍK, SO 02 CYKLOLÁVKA 
19.06.2020 06.07.2020 Oznámenie o strategickom dogumente podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027" 
16.06.2020 01.07.2020 Oznámenie o strategickom dogumente podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP- "Aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky" 
10.06.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ POLYFUNKČNÝ SÚBOR STARÝ BLICH, BARDEJOV “ SO 03 Parkoviská a obslužné komunikácie 
12.05.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ POLYFUNKČNÝ SÚBOR STARÝ BLICH, BARDEJOV “ SO 03 Parkoviská a obslužné komunikácie 
28.04.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ POLYFUNKČNÝ OBJEKT “ SO 02 VNÚTROAREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE 
28.04.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou kolaudačné rozhodntie „Polyfunkčný dom LA-CARNE, Mlynská ul., Bardejov“ - SO 02 Spevnené plochy 
27.04.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie BYTOVÝ DOM TRAMÍN “ ,SO02-1 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO02-2 PARKOVISKO, SO02-3 CHODNÍK 
27.04.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ BYTOVÝ DOM TRAMÍN “ – SO02-4 CHODNÍK KU KOSTOLU 
09.04.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ Dopravné napojenie 2J areálu na ulicu Mikulovskú “ 
03.04.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ POLYFUNKČNÝ OBJEKT “ SO 02 VNÚTROAREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE 
02.04.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ BYTOVÝ DOM TRAMÍN “ ,SO02-1 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO02-2 PARKOVISKO, SO02-3 CHODNÍK 
02.04.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ BYTOVÝ DOM TRAMÍN “ – SO02-4 CHODNÍK KU KOSTOLU 
01.04.2020 15.04.2020 Oznámenie verejnou vyhláškou rozhodnutie o zrušení SP názov stavby: ,,Rekreačná chata" 
23.03.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou "BARDEJOVSKE KÚPELE - V36O- zriadenie optického vedenia" 
 17.03.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ Dopravné napojenie 2J areálu na ulicu Mikulovskú “ 
17.03.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania „Polyfunkčný dom LA-CARNE, Mlynská ul., Bardejov“ - SO 02 Spevnené plochy 
12.02.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie, Zelené parkovisko na ul. Družstevná 2.časť “ SO 01 - Parkovisko 
12.02.2020 28.02.2020 Oznámenie o strategickom dogumente podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP - ZaD č. 39 ÚPN M Bardejov 
20.01.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ Zelené parkovisko na ul. Družstevná 2.časť “ SO 01 - Parkovisko 
08.01.2020   OZNÁMENIE /Regionálna veterinárna a potrabvinová správa Bardejov/ Africký mor ošípaných - identifikácia a regirtrácia chovov ošípaných 
02.12.2019 02.01.2020 Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien ÚPN M Bardejov č. 39 
02.12.2019 02.01.2020 Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu zmien ÚPN M Bardejov č. 38
06.06.2019   Oznámenie verejnou vyhláškouVVS a.s. názov stavby: ,,KĽUŠOVSKA ZABAVA - BARDEJOV - úprava V208" 
15.05.2019 14.06.2019 Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. rekonštrukcia a úprava VN a NN vedema názov stavby ,,BARDEJOV - úprava TS Rekostav OSP" 
14.03.2019   Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. ,,Bardejovská Nová Ves - úprava vedenia V229" 
15.01.2019   Oznámenie verejnou vyhláškou RENT - INVEST REALITY, s.r.o., „Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov“ 
09.11.2018   Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovské Kúpele - zriadenie DTS, VN, NN vedenia" 
09.11.2018   Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovské Kúpele - úprava NN siete" , situácia 
09.11.2018   Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s." Bardejov ul. Náberežná, Fučíkova, Štefánikova, T. Ševčenku- úprava NN káblovej siete" , situácia 
23.10.2018 07.11.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova lodžií bytového domu Pod papierňou A5" - zmena stavby 
12.10.2018   OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania - PP BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKÉ SIETE SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 
03.10.2018 18.10.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Realizácia chodníka – ul. Hlavná, Dlhá Lúka 
30.08.2018 14.09.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Realizácia chodníkov – ul. Poštárka Bardejov, SO 01 Chodníky, SO 02 Verejné osvetlenie 
25.04.2018 24.05.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou ,,BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES - ulice Pri Stadióne, Jabloňová Sprava NN siete" 
25.04.2018 24.05.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou ,,V459 - Bardejov - upravy na VN vedeni, výstavba VN kábla" 
25.04.2018 24.05.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou ,,BARDEJOV - úprava VN kábla V388 od BR388-ACA k TS JAS Bardejov" 
15.03.2018 15.04.2018 Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK 
20.03.2018 20.04.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou - Východoslovenská distribučná a.s. - rekonštrukcia a úprava NN vedenia - "Bardejov - Rúrna - výmena SR skríň"
11.10.2017 26.10.2017 Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Bardejov, Pozemkový a lesný odbor - Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dlhá lúka, lokalita Piesky 
11.09.2017 11.10.2017 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - ZaD 38 
08.06.2017 10.07.2017 Návrh zmien ÚPN Z kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele - bývalé skleníky 
12.05.2017   Verejná vyhláška - rozhodnutie - OU-PO-OVBP2-2017/2554/43852/ŠSS-ST 
10.04.2017 25.04.2017 Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0936 Horný tok Tople do národného zoznamu území európskeho významu 
21.03.2017 11.04.2017 Oznámenie o zámere "Remeselný minipivovar, ul. Nový Sad, Bardejov" 
06.03.2017 22.03.2017 Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa 
01.03.2017 03.04.2017 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 37 
16.02.2016   Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby - SNAHA v.d. pdf
16.02.2016   Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby - JAS pdf
02.02.2016 07.03.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 31 
02.02.2016 07.03.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 32 
02.02.2016 07.03.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 33 
02.02.2016 07.03.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 34 
02.02.2016 07.03.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 35 
09.08.2016 09.09.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 36 

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 2021-11-15, 13:44, jana.klebanova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám