Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

späť

2022

dátum názov doručenie dokument
júl
       
 14.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním "Stavebné úpravy v byte obytného domu“, byt č. 20, na 3 poschodí na pozemku parc. č. C KN 2070/3 na stavbe „Bytový dom“ so súpisným číslom 566, vedený na LV č. 8662 v katastrálnom území Bardejov  29.07.2022 pdf
 14.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna" - obytný blok 13 A , byt č. 13, 2. poschodie, vchod č. 22  29.07.2022 pdf
12.07.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bardejov, ZO Koligrunt – VN, TS, NN_7155/2021_N“ – líniová stavba  27.07.2022 pdf
12.07.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „BARDEJOV – úprava TS0001-0524 STS“ – líniová stavba  27.07.2022 pdf
12.07.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – ulice Záhradná, Potočná, Čerešňová – úprava časti NN siete“ – líniová stavba  27.07.2022 pdf
12.07.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekreačná chata“ 27.07.2022 pdf
                    jún    
16.06.2022 Rozhodnutie o povolení stavby „Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna“ – obytný blok 20 – byt č. 20, 4. NP, č. vchodu 34 - Fučíkova ul.
01.07.2022 pdf
15.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania "Revitalizácia sídliska Obrancov mieru III. etapa, Bardejov“ 29.06.2022 pdf
15.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania "Revitalizácia sídliska Obrancov mieru II. etapa, Bardejov“ 29.06.2022 pdf
apríl
19.04.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Záhradky, chaty Bardejov KIRA – VN, DTS, NN, OEZ“ – líniová stavba 04.05.2022 pdfpdfpdf
12.04.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Rekreačná chata“ na pozemku parc. č. C KN 4887/54 27.04.2022 pdfpdf
12.04.2022 Rozhodnutie o povolení stavby „Prístavba balkónov“ – obytný blok C 13 – byt č. 16, 1. poschodie, č. vchodu 20 - Nábrežná 863/20 27.04.2022 pdf
  marec    
29.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna – bytový dom č.34“ – obytný dom ul. Fučíkova  vchod č. 34, byt č. 20, 4. NP
25.04.2022 pdf
24.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ „BARDEJOVSKÉ Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele, IČO: 36 168 301 v zastúpení: JUDr. Ing. Jaroslav Komora – predseda predstavenstva a.s. a Helena Bačová – člen predstavenstva a.s. podal dňa   08.10.2021 návrh o vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere na pozemkoch par. č. C KN č. 4117/3, 4145/13, 4117/4, 4117/6, 4145/45, 4145/74, 4145/75, 4145/22,4145/21, 4145/24, 4147/5, 4145/20, 4147/4, 4145/19, 4145/60; 4145/18, 4145/61, 4147/2^4145/44, 4145/17, 4145/46, 4145/54, 4147/1, 4145/43, 4147/8, 4145/26, 4147/9, 4145/47, 4145/50, 4145/35, 4145/32, 4145/29, 4145/77, 4145/91, 4226/21, 4226/22, 4145/16, 4145/55, 4145/56, 4145/30, 4145/64, 4145/73, 4145/65, 4145/49, 4145/15, 4145/63, 4145/67, 4147/10, 4226/11, 4226/13, 4226/21, 4145/66, 4145/41 a 4145/69, 4145/80, 4145/81, 4145/84.v katastrálnom území Bardejov, v severnej časti Bardejovských Kúpeľov, medzi jazierkom „Dobrý les“ a Kúpeľno – liečebným ústavom Ministerstva vnútra SR, po hrebeň Ostrej hôrky. 08.04.2022 pdfpdf
17.03.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkónov“ – obytný blok C 13 – byt č. 16, 1. poschodie, č. vchodu 20 -  ul. Nábrežná 863/20
01.04.2022 pdf
17.03.2022 Rozhodnutie o povolení stavby "Prístavba balkóna“ – obytný blok C 13 – byt č. 21, 2. poschodie, č. vchodu 20 - Nábrežná 863/20 01.04.2022 pdf
10.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Zborov — úprava VN vedenia - SOK“ - líniová stavba  26.03.2022 pdf
február
22.02.2022 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu na stavbu  "IBV Tehlená Bardejov"
  pdf
16.02.2022 Upovedomenie o predložení protestu prokurátora odvolaciemu orgánu
04.03.2022 pdf
15.02.2022 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu
03.03.2022 pdf
07.02.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu C, Slovenská 12,13,14,15,16,17"- zmena stavby
22.02.2022 pdf
03.02.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „IBV2 Dlhá Lúka – SO01 VN prípojka; SO02 Nová DTS; SO03 Rozšírenie NN siete a SO04 Odberné elektrické zariadenie“ – líniová stavba 18.02.2022

 pdfpdfpdfpdf

  január    
31.01.2022 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Bardejov, ZO Koligrunt – VN, TS, NN_7155/2021_N“ – líniová stavba 14.02.2022 pdfpdfpdf
26.01.2022 Rozhodnutie Okresného úradu Prešov podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrušuje a vracia na nové prejednanie rozhodnutie mesta Bardejov č. ŽP 2452/2020 zo dňa 26.07.2021 na stavbu „Prístavba balkónay – obytný blok K, dopm 4900, vchod č. 8“ ul. Nový Sad 8 10.02.2022 pdf
19.01.2022 Protest prokurátora proti rozhudnutiu Mesta Bardejov č. ŽP 2018/06517 03.02.2022 pdfpdf
11.01.2022 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti vydanému rozhodnutiu o umiestnení stavby "I/77Bardejov – Bardejovské Kúpele" 02.02.2022 pdf
04.01.2022 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „IBV Dlhá Lúka inžinierske siete – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na parcelách č. C KN C KN 1150/1, 1266/2, 1266/" 19.01.2022 pdf

 

2021

dátum názov doručenie dokument
december
23.12.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Vybudovanie kanalizačnej prípojky SeS Bardejov, Prešovská cesta"
08.01.2022 pdfpdf
21.12.2021 Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu „Rekreačná chata“
06.01.2022 pdf
17.12.2021 Rozhodnutie o povolení stavbu „Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna – bytový dom vchod č. 41“ Fučíkova 41
03.01.2022 pdf
16.12.2021 Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej polityky "HV prípojka a OST - MEDIC PARK"
31.12.2021 pdf
13.12.2021 Rozhodnutie o poviolení stavbu „BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov“ – líniová stavba
28.12.2021 pdf
02.12.2021 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti vydanému rozhodnutiu o umiestnení stavby "IBV Tehelná Bardejov"
28.12.2021 pdfpdfpdf
november
30.11.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele“ - líniová stavba
15.12.2021 pdf
24.11.2021 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Bardejov, ZO Koligrun - VN, TS, NN_7155/2021_N“ - líniová stavba
09.12.2021 pdfpdfpdf
23.11.2021 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Vybudovanie kanalizačnej prípojky SeS Bardejov, Prešovská cesta“ - líniová stavba
08.12.2021 pdfpdf
12.11.2021 Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „Rekreačná chata“
29.11.2021 pdfpdf
11.11.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov“ – líniová stavba
26.11.2021 pdf
október
01.10.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "IBV Tehelná Bardejov" - líniová stavba
18.10.2021 pdfpdf
01.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Balkón - zmena stavby - prístavba balkóna - bytový dom č. 41" -  ul. Fučíkova 974/41
26.10.2021 pdf
september
21.09.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "FTTH_BJ_IBV_PIESKY_Dlhá Lúka prekládka" - telekomuunikačná stavba - líniová stavba
06.10.2021 pdfpdf
20.09.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "Vybudovanie IS v novej IBV, lokalita Družba pri kotolni "
05.10.2021 pdfpdf
august
25.08.2021 Odvolanie proti rozhodnutiu obce Sveržov, ako príslušnému stavebnému úradu, č. 500/2019/808/Ha211-03 zmena stavby "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28, 29, 30, 31, 32, 33 Bardejov"
10.09.2021 pdf
16.08.2021 Rozhodnutie o umiestení stavby "IBV 2 Dlhá Lúka" - líniová stavba
31.08.2021 pdf
16.08.2021 Rozhodnutie o povolení stavby "Prístavba balkóna - obytný blok K, dom 4900, vchod č. 8" Nový sad 8
31.08.2021 pdf
12.08.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„FTTH_BJ_IBV_Piesky_Dlhá Lúka - prekládka“
- líniová stavba
27.08.2021 pdfpdf
11.08.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„Vybudovanie IS v novej IBV, lokalita Družba pri kotolni“
- líniová stavba (elektro, voda, kanál, plyn, vjazd)
26.08.2021 pdf
júl
27.07.2021 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „INS_B2B_FTTx_BJ _ Bardejov_Štefánikova I. etapa“ - telekomunikačná stavba - líniová stavba
11.08.2021 pdfpdf
23.07.2021 ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „F2BTS Bardejovská Zábava 1140Ko“ - líniová stavba - líniová stavba
09.08.2021 pdfpdf
23.07.2021 Rozhodnutie podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona "HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE" - líniová stavba
09.08.2021 pdf
22.07.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby „INS_B2B_FTTx_BJ _ Bardejov_Priemyselná II“ - telekomunikačná - líniová stavba
06.08.2021 pdfpdf
20.07.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby „BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov“ - líniová stavba
04.08.2021 pdfpdf
13.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu a výmena výťahov" - zmena stavby, bytový dom blok E ul. Podpapierňou 33 a 34
28.07.2021 pdf
jún
23.06.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení (odstránení) nepovolenej stavby a nariadenie ústeho pojednávania v zmysle § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 a 7 stavebného - „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ – líniová stavba
08.07.2021 pdfpdf
21.06.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„INS_B2B_FTTx_BJ_Bardejov_Štefánikova I.etapa“
. - líniová stavba
06.07.2021 pdfpdf
21.06.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„F2BTS Bardejovská Zábava 1140Ko“
- líniová stavba
06.07.2021 pdfpdf
17.06.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení (odstránení) nepovolenej stavby a výzva na predloženie dokladov v zmysle § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 a 7 stavebného - „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ – líniová stavba
02.07.2021 pdf
16.06.2021 Zastavenie konania v zmysle § 35 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ – líniová stavba
01.07.2021 pdf
15.06.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov -
„IBV 2 Dlhá Lúka – výstavba novej distribučnej trafostanice, VN-22kV prípojky, nové distribučné NN vedenie a odberné elektrické zariadenie“
na pozemkoch parc. č. C KN 1150/1, CKN 1148/1, CKN1266/9,CKN 1266/7, CKN 1266/6, CKN 1266/2, ........ - líniová stavba v katastrálnom území Dlhá Lúka
30.06.2021 pdf
10.06.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_BJ_Bardejovská Nová Ves" - telekomunikačná stavba - líniová stavba
25.06.2021 pdf
07.06.2021 Rozhodnutie o odvolaní k stavbe "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov"
22.06.2021 pdf
máj
31.05.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - „BARDEJOV – úprava V459 k TS OUNZ Bardejov"líniová stavba
14.06.2021 pdf
28.05.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - „HALA MORE PRIEMYSELNÁ ULICA BARDEJOV SO-01 ÚPRAVA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY, SO 02 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE“ – líniová stavba
11.06.2021 pdf
apríl
26.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - „IBV Tehelná“- SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy, SO 3.01 Kanalizácia splašková, SO 3.02 Kanalizácia dažďová, SO 4.01 Vodovodný rozvod, SO 5.01 Prípojka VN a trafostanica 22/0,4kV VN prípojka, SO 5.02 Rozvody NN, SO 5.03 Verejné osvetlenie, SO 5.04 Odberné elektrické zariadenia, SO 5.05 Prekládka NN, SO 6.01 Plynovod, SO 7.01 Dátové rozvody a SO 1.01-1.28 Rodinné domy
11.05.2021 pdf
13.04.2021 Rozhodnutie o povolení stavby "Rozšírenie NN siete Bardejov, Priemyselná ul." líniová stavba
29.04.2021 pdf
09.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_B2B_BJ_Bardejov_Priemyselná II" - líniová stavba
26.04.2021 pdfpdf
09.04.2021 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bardejovská Nová ves" - líniová stavba
26.04.2021 pdfpdf
marec
29.03.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Balkón – zmena stavby – prístavba balkóna – bytový dom č.11"
06.05.2021 pdf
22.03.2021 Upovedomenie účastníkov konania v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že proti vydanému dodatočnému povoleniu stavby spojenému s kolaudáciou stavby „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov" bolo podané odvolanie
06.04.2021 pdf
15.03.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Rozšírenie NN siete, Bardejov, Priemyselná ul." - líniová stavba
31.03.2021 pdf
február
15.02.2021 Rozhodnutie podľa § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“
02.03.2021 pdf
január
12.01.2021 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“
27.01.2021 pdf

 

2020

dátum názov doručenie dokument
december
10.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Zateplenie obvodového plášťa - Bytový dom A-15 na ul. L. Novomeského 9, 120, 11, sídl. Vinbarg Bardejov" - zmena stavby  25.12.2020 pdf
november
24.11.2020 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  08.12.2020 pdf
13.11.2020 Rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Parčík - Bardejovská Nová ves"  28.11.2020 pdf
október
08.10.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Parčík - Bardejovská Nová ves"  23.10.2020 pdf
september
25.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "Verejnej telekomunikačnej siete novej generácie" /VTS NG/"  10.10.2020 pdf
14.09.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístavba balkóna" Nový Sad 8, byt č. 9  29.09.2020 pdf
14.09.2020 Rozhodnutie o povolení stavby "Bytový dom -balkón" Nábrežná 19, byt č. 5  29.09.2020 pdf
14.09.2020 Rozhodnutie o povolení stavby "Bytový dom -balkón" Nábrežná 21, byt č. 33  29.09.2020 pdf
10.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Vinbarg" - telekomunikačná stavba  25.09.2020 pdf
09.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_BJ_Dlhá Lúka" - telekomunikačná stavba  24.09.2020 pdf
07.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejovské Kúpele“ – líniová stavba  02.10.2020 pdf
02.09.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "Optická trasa pre pripojenie stožiaru TOWECOM a.s., Stebnícka Magura na optickú sieť Orange a.s." - líniová stavba  18.09.2020 pdf
august
26.08.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby „ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba  11.09.2020 pdf
júl
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bardejovské Kúpele“ – líniová stavba  12.08.2020 pdfpdf
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "FTTH_BJ_KBV_Vinbarg“ – líniová stavba  12.08.2020 pdfpdf
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Dlhá Lúka“ – líniová stavba  12.08.2020 pdfpdf
27.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Optická trasa na pripojenie stožiara Towercom a.s. Stebnícka Magura na optickú sieť Orange Slovensko a.s.“ – líniová stavba  11.08.2020 pdfpdf
21.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba  05.08.2020 pdfpdf
14.07.2020 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  30.07.2020 pdf
jún
04.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom -  balkón - zmena stavby" - obytný  blok C13 - ul. Nábrežná 19, byt 5  19.06.2020 pdf
04.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom -  balkón - zmena stavby" - obytný  blok C13 - ul. Nábrežná 21, byt 33  19.06.2020 pdf
máj
27.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bardejov - úporava V458-V387_zriadenie DTS" - líniová stavba  27.05.2020 pdf
apríl
27.04.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Zateplenie obvodového plášťa" - obytný  blok A-15 - ul. L. Novomestského  27.04.2020 pdf
február
20.02.2020 Stavebné povolenie na stavbu "Preložka VN 387 vedenia " - líniová stavba  09.03.2020 pdf
január
28.01.2020 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu proti rozhodnutiu o umiestnení stavby "Rekreačná chata"  12.02.2020 pdf
27.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu "Areál za OC - komunikácie a IS " SO - 02 Nová VN prípojka a DTS - líniová stavba  13.02.2020 pdf
23.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu "Preložka VN 387 vedenia " - líniová stavba  07.02.2020 pdf
23.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu "Preložka VN 387 vedenia " - líniová stavba  07.02.2020 pdf

 

2019

dátum názov doručenie dokument
december
27.12.2019 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  13.01.2020 pdf
05.12.2019 Zmena nedokončenej stavby "Odstránenie systémových porúch zateplením obvodového plášťa bytového  domu A-5 sídl. Vínbarg - zmena stavby" - Rekonštrukcia lóggi výmenou oceľového zábradlia za murované  19.12.2019 pdf
05.12.2019 Stavebné povolenie "Sanácia balkónov bytového domu 12-A " - zmena stavby, ul. Nábrežná 17, 18  19.12.2019 pdf
01.12.2019 Upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestbnení stavby "Rekreačná chata"  16.12.2019 pdf
november
19.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom - prístavba balkóna" - obytný  blok C - ul. Slovenská 12, 13, 16 a 17  12.12.2019 pdf
16.11.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Na starom kúpalisku" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba  02.12.2019 pdf
05.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Sanácia balkónov bytového domu 12-A " - zmena stavby, ul. Nábrežná  19.11.2019 pdf
05.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Odstránenie systémových porúch zateplením obvodového plášťa bytového domu A-5 sísl. Vinbarg - rekonštrukcia loggie výmenou oceľového zábradlia za murované" - zmena stavby, ul. A. Svianteka  19.11.2019 pdf
október
29.10.2019 ROZHODNUTIE Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja schvvaľuje "Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže - BJ/004/Bardejov - areál podniku JAS - SK/EZ/BJ/23"  13.11.2019 pdf
18.10.2019 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Na starom kúpalisku" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba  04.11.2019 pdf
01.10.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Landberg" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba  15.10.2019 pdf
september
16.09.2019 Rozhodnutie o povolení stavby " IBV Bardejovská Nová Ves - IS" SO 01 VN prípojka, SO 02 distribučná trafostanica, SO 03 rozšírenie distribučnej sústavy, SO 04 odberné el. zariadenie  01.10.2019 pdf
11.09.2019 Verejná vyhláška Rozhodnutie OU-PO-OVBP2-20196/38179/101553/ŠSS-FA  stavba "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov"  26.09.2019 pdf
august
22.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IBV Bardejovská Nová Ves" VN prípojka, DTS, RD N sústavy a OEZ - líniová stavba  06.09.2019 pdf
19.08.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Oporný a vytýčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia - 74565/BJBNV"" - telekomunikačná líniová stavba  03.09.2019 pdf
júl
29.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "FTTH_BJ_KBV_Landberg- rozšírenie siete" - líniová stavba  13.08.2019 pdf
26.07.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby " IBV Bardejovská Nová Ves" SO 01 VN prípojka, SO 02 distribučná trafostanica, SO 03 rozšírenie distribučnej sústavy, SO 04 odberné el. zariadenie  09.08.2019 pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ulica Partizánska 25,26 - blok H/3, Bardejov" - zmena stavby  13.08.2019 pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna " - zmena stavby, ul. Fučíková č. 36, byt č.3  13.08.2019 pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna " - zmena stavby, ul. Fučíková č. 35, byt č.13  13.08.2019 pdf
23.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania   "Rekreačná chata" na pozemku parc. č. CKN 4887/54 v k.ú. Bardejov  07.08.2019 pdf
16.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania  na umiestnenie stavby "Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia - 71565/BJBNV" - líniová stavba  31.07.2019 pdf
03.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania  na umiestnenie stavby "IBV Bardejovská Nová Ves" - IS EN - líniová stavba  18.07.2019 pdf
jún
26.06.2019 Upovedomenie o podaní odvolania  proti rothodnutiz o vydaní dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudáciou stavby "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov"  10.07.2019 pdf
20.06.2019 Územné rozhodnutie na stavbu „Areál za OC, komunikácie a IS“ - líniová stavba  08.07.2019 pdf
20.06.2019 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Gorlická 15, 16, 17, Bardejov - zmena stavby"  08.07.2019 pdf
20.06.2019 Kolaudačné odnutie na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Wolkerova 4,5,6 - G2, Bardejov" - zmena stavby  08.07.2019 pdf
10.06.2019 Okresný úrad Prešov - Zrušenie rozhodnuia na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby.  25.06.2019 pdf
máj
27.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu :  "Telekomunikačná stavba - vysielač - Dlhá Lúka, Telekomunikačný stĺp premikrovlné internetové pripojenie 5GHz " - telekomunikačná líniová stavba  10.06.2019 pdf
27.05.2019 Rozhodnutie  o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“  10.06.2019 pdf
13.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Gorlická 15, 16, 17, Bardejov - zmena stavby"  28.05.2019 pdf
13.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Wolkerova 4,5,6 - G2, Bardejov" - zmena stavby  28.05.2019 pdf
apríl
30.04.2019 Upovedomenie o predložení odvolania  odvolaciemu orgánu  na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby.  30.04.2019 pdf
03.04.2019 Upovedomenie o podaní odvolania  a oznámenia  doplňujúceho konania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby.  18.04.2019 pdf
02.04.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_Bardejov- Pod lipkou " - telekomunikačná líniová stavba  17.04.2019 pdf
marec
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_00_Bardejov_Dlhý rad " - telekomunikačná líniová stavba  15.03.2019 pdf
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_00_Bardejov-Družstevná" - telekomunikačná líniová stavba  15.03.2019 pdf
01.03.2019 Stavebné povolenie postupom podľa § 60 a §60 stavba "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28, 29, 30, 31, 32, 33, Bardejov" - zmena stavby  15.03.2019 pdf
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Moliterka" - telekomunikačná líniová stavba  15.03.2019 pdf
február
27.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_BARD 00 Bardejov Vinbarg" - telekomunikačná líniová stavba  14.03.2019 pdf
27.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Andraščíkova" - telekomunikačná líniová stavba  14.03.2019 pdf
26.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Homolkova" - telekomunikačná líniová stavba  13.03.2019 pdf
20.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bard_Bardejov_Pod lipkou"  07.03.2019 pdf
14.02.2019 Rozhodnutie OU Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky o mimoodvolacom konaní  01.03.2019 pdf
08.02.2019 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  22.02.2019 pdf
január
24.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Rodinný dom" na pozemku parc.CKN č. 4869/628 v k.ú. Bardejov  08.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bard_00_Bardejov_Družstevná"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_BARD 00 Bardejov-Dlhý rad"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_BJ BARD 00 Bardejov Vinbarg"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bardejov-Andraščíkova"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INF_FTTH_BJ-Homolkova"  07.02.2019 pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ-Bardejov-Moliterka"  07.02.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28 až 33, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 56 - C2, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 55 - C3, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Regionálna trasa : Stropkov - Svidník - Bardejov" - líniová stavba  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Z na ul. Přerovská 1, 2 v Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 57 - C1, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu C, ul. Slovenská 12 až 17, Bardejov" - zmena stavby  31.01.2019 pdf
07.01.2019 Rozhodnutie v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy  22.01.2019 pdf

 

2018

dátum názov doručenie dokument
december
28.12.2018 Oznámenie o začatí územného konania  11.01.2019 pdf
13.12.2018 Oznámenie o začatí konania  28.12.2018 pdf
06.12.2018 Územné rozhodnutie - predĺženie platnosti "I/77 Bardejov - Bardejovské Kúpele - rekonštrukcia" - líniová stavba  21.12.2018 pdf
november
16.11.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Optická metropolitná sieť" - líniová stavba  03.12.2018 pdf
15.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Gorkého  A1 - zmena stavby "  30.11.2018 pdf
06.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového dmu D4 - zmena stavby " - Komenského 34, 35, 36, 37  21.11.2018 pdf
06.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa  § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  "Stavebná úprava bytu - prístavba balkóna - bytový dom - zmena stavby"  21.11.2018 pdf
október
23.10.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "IS Pod Špitáľskym"  - TS, VN prípojka a rozvod NN  07.11.2018 pdf
23.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova lodžií bytového domu Pod papierňou A5" - zmena stavby  07.11.2018 pdf
19.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Rozšírenie distribučnej siete na Štefánikovej ul. v Bardejove"  05.11.2018 pdf
september
19.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IS Pod špitáľskym" - TS, VN prípojka a rozvod NN  04.10.2018 pdf
19.09.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Regionálna trasa : Stropkov - Svidník - Bardejov"  04.10.2018 pdf
07.09.2018 OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „Realizácia chodníka – ul. Hlavná, Dlhá Lúka“  22.09.2018 pdf
august
28.08.2018 ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym – Bardejovské Kúpele, objekt 101 – 00 Komunikácie  12.09.2018 pdf
15.08.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Optická metropolitná sieť - Bardejov"  30.08.2018 pdf
15.08.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "PP Bardejovská Nová Ves - Komunikácie a IS" SO 03 nová VN prípojka a DTS, SO 04 NN rozvody, SO 05 odberné elektr. zariadenia, SO 06  VO a rozvody slaboprúdu  30.08.2018 pdf
13.08.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "IBV Dlhá Lúka - Komunikácie a IS" SO 03 VO a rozvody slaboprúdu, SO 04 nová VN prípojka a DTS, SO 05 NN rozvody, SO 06 odberné elektr. zariadenia  28.08.2018 pdf
03.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  18.08.2018 pdf
júl
31.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  15.08.2018 pdf
20.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  03.08.2018 pdf
19.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  03.08.2018 pdf
18.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  02.08.2018 pdf
15.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "PP Bardejovská Nová Ves, komunikácie a IS" - SO 03 nová NN prípojka a DTS, SO 04NN rozvody , SO 05 odberné sl. zariadena, SO 06 verejné osvetlenie a rozvody slaboprúdu  30.07.2018 pdf
10.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IBV Dlhá Lúka, komunikácie a IS" - SO 03 verejné osvetlenie a rozvody slaboprúdu, SO 04 nová NN prípojka a DTS, SO 05 NN rozvody, SO 06 odberné sl. zariadena  25.07.2018 pdf
jún
27.06.2018 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  11.07.2018 pdf
01.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Partizánska č. 25, 26 - blok H/3, Bardejov" - zmena stavby  16.06.2018 pdf
máj
29.05.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "PP Bardejovská Nová ves, komunikácia a IS" - líniová stavba  12.06.2018 pdf
07.05.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ulica Bezručova č. 24, 25, 26, 27, 28, 29 - blok D-6, Bardejov" - zmena stavby  22.05.2018 pdf
apríl
17.04.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Záhradkárska oblasť Koligrund - výstavba trafostanice, VN prípojky a NN distr. rozvodov"  02.05.2018 pdf
12.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Zateplenie severného priečelia, náter južného priečelia, rekonštrukcia schodiskových lodžií, rekonštrukcia okapového chodníka a oprava sokla bytového domu D2, ul. Moyzesova , Bardejov"  27.04.2018 pdf
09.04.2018 Rozhodnutie  o umiestnení stavby -  "IBV Dlhá Lúka, Komunikácia a IS" - verejná vyhláška  24.04.2018 pdf
marec
22.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  09.04.2018 pdf
12.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  27.03.2018 pdf
09.03.2018 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  24.03.2018 pdf
05.03.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského 40, 41, 42, 42, 44, 45 - blok D-5, Bardejov" - zmena stavby  20.03.2018 pdf
február
06.02.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Zahradkárska oblasť Koligrund - výstavba VN prípojky, trafostanice a NN distr rozvodov"  22.02.2018 pdf
05.02.2018 Rozhodnutie v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy  20.02.2018 pdf

 

2017

dátum názov doručenie dokument
december
19.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Štefánikova, Za Rajom"  03.01.2018 pdf
18.12.2017 Oznámenie o konaní v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené ploch  02.01.2018 pdf
november
28.11.2017 Rozhodnutie  Ou-PO-OVBP2-2017/40337/111284/ŠSS-KK - verejná vyhláška  13.12.2017 pdf
september
20.09.2017 Oznámenie o začatí koludačného konania Sázavského I3  05.10.2017 pdf
13.09.2017 Oznámenie o začatí územného konania WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice - Telekomunikačná stavba - Vysielač - Dlhá Lúka  27.09.2017 pdfpdf
august
30.08.2017 Dodatočné stavebné povolenie povolenie spojené s kolaudáciou stavby - verejná vyhláška - na stavbu : "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov  13.09.2017 pdf
28.08.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia loggie výmenou oceľového zábradlia za murované bytového dimu B1"  13.09.2017 pdf
28.08.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Dlhý rad č. 23,24,25 - blok A1, Bardejov"  13.09.2017 pdf
21.08.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania: "Most   cez  potok Kamenec, Bardejov-mestská čast' Dlhá Lúka,  Dl01 Úprava  miestnych  komunikácií, D201 Most cez  potok Kamenec, D221 Úprava potoka Kamenec, DSOl Osvetlenie mosta", na pozemkoch parc. č. C KN 399/1,  E KN 131 /182 a 131/239 v katastrálnom území Dlhá Lúka.  06.09.2017 pdf
07.08.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Individuálna bytová výstavba - Tehelná Bardejov - príprava územia"  23.08.2017 pdf
júl
31.07.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy"  15.08.2017 pdf
31.07.2017 Rozhodnutie  o umiestnení stavby - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" - verejná vyhláška  15.08.2017 pdf
10.07.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, Bardejov - príprava územia" - EN, VN prípojka a TS, VO, SR  25.07.2017 pdf
06.07.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy"  21.07.2017 pdf
jún
30.06.2017 Rozhodnutie  o prerušeníí územného konania  - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" - verejná vyhláška  15.07.2017 pdf
12.06.2017 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby "CSPL Bardejov" v konaní spojenom s kolaudačným konaním a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - oznámenie  27.06.2017 pdf
08.06.2017 Rozhodnutie OU Prešov ka stavbe "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov" - verejná vyhláška  23.06.2017 pdf
01.06.2017 Oznámenie o začatí územného konania  - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia"  16.06.2017 pdf
01.06.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby  16.06.2017 pdf
máj
16.05.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby  31.05.2017 pdf
09.05.2017 Rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou. Na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  24.05.2017 pdf
02.05.2017 Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby  17.05.2017 pdf
02.05.2017 Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu :"Telekomunikačná stavba - FTTH Bardejov"  17.05.2017 pdf
apríl
19.04.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektro - TV pre zástavbu územia Pod Špitálskym - Bardejovské Kúpele."  05.05.2017 pdf
19.04.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "TS BNV a nové distribučné NN vedenie."  05.05.2017 pdf
10.04.2017 Oznámenie o začatí konania ododatočnom povolení (odstránení) stavbya výzva na predloženie dokladov - verejná vyhláška. Na stavbu :  "Čerpacia stanica pohonných hmôt"  25.04.2017 pdf
10.04.2017 Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Zateplenie obvodového plášťa bytového domu - blok B5 nám. arm. gen. L.Svobodu 2687/19-21, Bardejov" - zmena stavby  25.04.2017 pdf
marec
09.03.2017 Oznámenie o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou. Na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  24.03.2017 pdf
február
28.02.2017 Upovedomenie o podaní odvolania proti ÚR o umiestnení stavby "Polyfunkčná budova Dlhý rad Bardejov"  14.03.2017 pdf
22.02.2017 Rozhodnutie MDaV SR, sekcia výstavby k odvolaniu spoločnosti Alians s.r.o. proti rozhodnutiu OU Prešov, OVaBP č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.10.2016  09.03.2017 pdf
17.02.2017 Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)"  04.03.2017 pdf
január
25.01.2017 Územné rozhodnutie -  verejna vyhláška : "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"  10.02.2017 pdf
19.01.2017 Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)"  02.02.2017 pdf
04.01.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom"  19.01.2017 pdf
04.01.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o."  19.01.2017 pdf

 

2016

dátum názov doručenie dokument
december
29.12.2016 Kolaudačné rozhodnutie (povolenie užívať stavbu) – verejnou vyhláškou. Na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.  13.01.2017 pdf
23.12.2016 Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - doplňujúce konanie. Na stavbu :"Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"  05.01.2017 pdf
19.12.2016 Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Bardejov – IBV na ul. Homolkovej - rozšírenie IS - SO 01 STL“ .  03.01.2017 pdf
08.12.2016 Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom" - TS a rozšírenie NN siete   23.12.2016 pdf
08.12.2016 Stavebné povolenie - dodatočné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: "STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves"  23.12.2016 pdf
07.12.2016 Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o."   22.12.2016 pdf
november
29.11.2016 Stavebné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom - doplnenie II. etapa  14.12.2016 pdf
29.11.2016 Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.  14.12.2016 pdf
15.11.2016 Verejná vyhláška OU Prešov o upovedomení účastníkov konania o obsahu odvolania voči rozhodnutiu OÚ Prešov č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.102016, ktorým bolo zrušené rozzhodnutie mesta Bardejov č. ŽP 2016/022827 zo dňa 19.5.2016 - na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  30.11.2016 pdf
07.11.2016 Verejná vyhláškao začatí stavebného konania  podľa §88a a § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu :„STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves“ na parcelách č. C KN 495/56, 495/58, 1756/3, 499/2, 499/12, 1863/12, 256/1, 495/2, 1813/1, 1817, 1818/1, 1818/2  v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves  22.11.2016 pdf
október
19.10.2016 Verejná vyhláška rozhodnutia OU Prešov o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  03.11.2016 pdf
19.10.2016 Verejná vyhláška  kolaudačného rozhodnutia podľa § 82 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.  03.11.2016 pdf
14.10.2016 Verejná vyhláška - začatie doplnujuceho stavebneho konania - technicke vybavenie k IBV Pod Mihalovom - doplnenie II etapa  29.10.2016 pdf
10.10.2016 Stavebné povolenie - SO01 Dopravne napojenie na polyfunkčný objekt  25.10.2016 pdf
september
29.09.2016 Oznamenie o zacati kolaudacneho konania a pozvanie k ústnemu konaniu - pristupova cesta k ČOV Bardejov - Bardejovská Nová Ves  04.10.2016 pdf
20.09.2016 Verejná vyhláškao začatí stavebného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu : "Bardejov, IBV na ul. Homolkovej, rozšírenie inžinirskych sietí - SO 01 STL plynovod"   05.10.2016 pdf
15.09.2016 Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.  30.09.2016 pdf
05.09.2016 Verejná vyhláškao OU Prešov o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou. Na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"  20.09.2016 pdf

 

Aktualizoval: Milan Klimek 2022-07-14, 14:25, milan.klimek@bardejov.sk

 

 

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám